"pogłębiać się" English translation

PL

"pogłębiać się" in English

PL pogłębiać się
volume_up
{reflexive verb}

Similar translations for "pogłębiać się" in English

pogłębiać verb
się pronoun

Context sentences for "pogłębiać się" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW miarę napływu nowych imigrantów te już istniejące problemy mogą tylko pogłębiać się.
As more immigrants enter, these existing problems can only get worse.
PolishW miarę starzenia się ludności Europy oddziaływanie choroby Alzheimera będzie się pogłębiać.
As Europe's population becomes older, the impact of Alzheimer's will become deeper too.
PolishW przeciwnym razie różnice regionalne będą się pogłębiać.
In the absence of such solidarity, regional differences will simply become more pronounced.
PolishSą powiązane z warunkami gospodarczymi i społecznymi i mogą pogłębiać się w zależności od płci lub ze względów kulturowych.
They are linked to economic and social conditions and can be exacerbated because of gender or culture.
PolishPrawda jest taka, że bez europejskiego funduszu spójności przepaść między regionami bogatymi i biednymi będzie się pogłębiać.
The truth is that without European cohesion funding, the gap between rich and poor regions would widen.
PolishIstnieje zatem ryzyko, że te nierówności będą się pogłębiać.
We are now beginning to see the effects of unemployment and of deficits, so there is a risk that such inequalities will grow worse.
PolishZ pewnością będziemy musieli przeanalizować wszystkie te problemy, ponieważ będą się one pogłębiać wraz ze starzeniem się ludności.
We will certainly have to look at all these questions because the problems are going to become worse with the ageing population.
PolishDlatego uważam, że powinno się pogłębiać współpracę oraz wymianę najlepszych wzorców między krajami członkowskimi w tym zakresie.
I therefore believe that there should be a deepening of cooperation and an exchange of best practice models between Member States in this area.
PolishObecne tło gospodarczego spowolnienia wydaje się jednak pogłębiać obawy niektórych naszych partnerów, jak również naszych przemysłów.
However, the current background of economic slow-down is tending to exacerbate the concerns of some of our partners, as well as of our industries.
PolishPonieważ program pogłębia się i przewiduje się, że będzie się pogłębiać, czy może pani potwierdzić, że będzie pani zalecać, aby budżet także nadal był zwiększany?
Since the problem is growing and is set to grow, can you confirm that you will recommend that the budget will also continue to grow?
Polish(HU) Na całym świecie poszerza się grono naukowców, którzy uważają, że poważne niedobory paliwa, wody i żywności będą się równolegle pogłębiać do 2030 roku.
(HU) An ever-increasing number of scientists in the world are saying that a severe oil, water and food shortage will develop simultaneously by 2030.
PolishCzy zamierzają państwo szybciej i w sposób bardziej bezpośredni zbierać dane na ten temat, zwłaszcza że w chwili obecnej problem w wielu państwach członkowskich wydaje się pogłębiać?
Do you intend to collect data on these issues more directly and quickly, given that the problem appears to be getting worse, especially at this time, in numerous Member States?