"pogarda" English translation

PL

"pogarda" in English

PL pogarda
volume_up
{feminine}

pogarda (also: lekceważenie, wzgarda)
Traktujemy aspiracje czterech elektoratów z wyjątkową pogardą.
We treat the aspirations of our electorates with outright contempt.
W przeciwnym wypadku będziemy traktowani z pogardą, na jaką zasługujemy.
Otherwise, we will be treated with the contempt we deserve.
Tego rodzaju pogarda dla elementarnej demokracji jest najwyraźniej cechą strukturalną tej Europy.
Such contempt for basic democracy is evidently a structural feature of this Europe.
pogarda
Ostatnio bywałeś agresywny, burzliwy, pełen pogardy wobec mnie. podczas gdy ja starałam się ciebie zrozumieć.
Lately you've been aggressive, violent, full of disdain towards me. while I was making efforts, trying to understand you.
Nie ma sensu eliminować trudności na granicach, jeżeli za nimi stoją trudności dla inwestowania, pogarda dla praw socjalnych i naruszanie norm środowiskowych.
There is no point in eliminating the obstacles at the borders if behind them lie obstacles to investment, disdain for social rights and infringements of environmental standards.
Wielki rabin Meir powiedział, że każda interpretacja pisma, która prowadzi do nienawiści i lekceważenia czy pogardy dla innych ludzi -- nieważne jakich ludzi -- jest bezprawna.
The great Rabbi Meir said that any interpretation of Scripture which led to hatred and disdain, or contempt of other people -- any people whatsoever -- was illegitimate.
pogarda (also: niedocenianie)
volume_up
misprision {o.sg.} [arch.]
pogarda (also: lekceważenie, szyderstwo)
volume_up
scorn {noun}
Walka z terroryzmem nie będzie skuteczna dzięki pogardzie dla praw podstawowych, praw człowieka i prywatności.
It is not by scorning fundamental rights, human rights and privacy that terrorism will be combated effectively.
Unia Europejska nie powinna pouczać państw trzecich, skoro na własnym terytorium, mianowicie na Łotwie, rząd traktuje rezolucję Parlamentu z dnia 11 marca 2004 r. z pogardą i drwiną.
The European Union should not give advice to third countries while in its own territory, namely in Latvia, the government treats Parliament's resolution of 11 March 2004 with scorn and derision.
Czytam o tych samych sprawach i tej samej pogardzie dla polityki w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej; wszyscy o tym wiemy, tak jak wszyscy wiemy, że musimy utrzymać demokrację.
I read about the same things and about the same scorn for politics in other Member States of the European Union; we all know about this, just as we all know that we need to maintain democracy.

Synonyms (Polish) for "pogarda":

pogarda

Context sentences for "pogarda" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZ podbojami wiązał się strach, z kolonizacją - pogarda.
Fear characterised the conquest, and indignation characterised colonisation.
PolishDzieci nie mają w sobie tej zawziętości, którą wyzwala nienawiść, pogarda, odraza do węży lub lęk przed nimi.
They haven't got that steely thing that you end up either fearing or hating or despising or loathing them in some way.