"pokarm" English translation

PL

"pokarm" in English

PL pokarm
volume_up
{masculine}

pokarm (also: jedzenie, żarcie, żer, żywność)
volume_up
food {noun}
Pokarm nie wpływa na biodostępność preparatu Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS.
Food does not affect the bioavailability of Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS.
Wpływ pokarmu Pokarm zwiększa dostępność biologiczną nilotynibu.
Food effect The bioavailability of nilotinib is increased by food.
Pokarm nie wpływa na biodostępność preparatu Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop.
Food does not affect the bioavailability of Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop.
pokarm (also: pożywienie)
W tym czasie należy w regularnych odstępach czasu odciągać i usuwać pokarm naturalny.
During this time, breast milk should be expressed at regular intervals and the expressed feeds should be discarded.
Jeżeli podanie produktu radiofarmaceutycznego jest niezbędne, karmienie piersią powinno zostać przerwane a wydzielany pokarm należy zutylizować.
If the administration is considered necessary, breast feeding should be interrupted and the expressed feeds discarded.
Teraz znów prowadzą działalność i znów produkują, mogłabym powiedzieć, znakomite dawki pokarmowe dla rolników do mieszania.
They are now back in business and again producing, I might say, an excellent feed ration for farmers to mix.
pokarm
volume_up
diet {noun} (of animal)
Sztuczne substancje słodzące oraz pokarmy i napoje słodzone takimi substancjami (na przykład napoje dietetyczne) nie nadają się do leczenia hipoglikemii.
Artificial sweeteners and foods with artificial sweeteners (such as diet drinks) are of no help in treating hypoglycaemia.
Ważne jest, aby pacjent stosował zrównoważoną dietę obejmującą, oprócz pokarmów zawierających cukier, także białko i tłuszcze na przykład mięso i sery.
It is important that you/your child have a well- balanced diet including protein and fat such as meat and cheese in addition to sugar-containing foods.
Jeżeli orlistat jest przyjmowany z pojedynczym posiłkiem lub dietą bogatą w tłuszcz może wzrosnąć prawdopodobieństwo wystąpienia objawów ze strony układu pokarmowego (patrz punkt 4. 8).
The possibility of experiencing gastrointestinal symptoms (see section 4.8) may increase when orlistat is taken with an individual meal or a diet high in fat.

Context sentences for "pokarm" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishCiężko zatem znaleźć pokarm, w produkcji którego pszczoły nie odgrywałyby ważnej roli.
So it would be difficult to think of a meal in which bees did not play an important role.
PolishLepszy jest pokarm z jarzyny, gdzie jest miłość, niżeli z karmnego wołu, gdzie jest nienawiść.
Better is a dinner of herbs, where love is, Than a stalled ox and hatred therewith.
PolishKtóż gotuje krukowi pokarm jego, gdy dzieci jego do Boga wołają a tułają się, nie mając pokarmu?
They bow themselves, they bring forth their young, They cast out their pains.
PolishAlbowiem ciało moje prawdziwie jest pokarm, a krew moja prawdziwie jest napój.
For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed.
PolishA on im rzekł: Mamci ja pokarm ku jedzeniu, o którym wy nie wiecie.
But he said unto them, I have meat to eat that ye know not.
PolishRzekł im Jezus: Mójci jest pokarm, abym czynił wolę tego, który mię posłał, a dokonał sprawy jego.
Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to accomplish his work.
PolishW przypadku wystąpienia objawów niskiego stężenia cukru we krwi należy spożyć pokarm lub napój zawierający cukier.
If you do get symptoms of low blood sugar, eat or drink something containing sugar.
PolishW tym czasie należy w regularnych odstępach czasu odciągać i usuwać pokarm naturalny.
During this time, breast milk should be expressed at regular intervals and the expressed feeds should be discarded.
PolishAlbowiem jako on ciebie waży w myśli swej, tak ty waż pokarm jego.
For as he thinketh within himself, so is he: Eat and drink, saith he to thee; But his heart is not with thee.
PolishAlbowiem królestwo Boże nie jest pokarm ani napój, ale sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym:
for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit.
PolishUczą się latać i rozpoznawać pokarm, który znajdą na wolności.
And in these places they are cared for.
PolishPrzeto, jeźli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył.
Wherefore, if meat causeth my brother to stumble, I will eat no flesh for evermore, that I cause not my brother to stumble.
PolishPopatrzmy na liczbę zwierząt, które zabijamy na pokarm i wtedy będziemy się martwić o bycie miłym dla tych, które zostały.
Let's get the numbers of the animals we're killing for eating down, and then we'll worry about being nice to the ones that are left.
PolishW przypadku wystąpienia objawów niskiego stężenia cukru we krwi należy spożyć pokarm lub wypić napój zawierający cukier i skontaktować się z lekarzem.
If you do get symptoms of low blood sugar, eat or drink something containing sugar and talk to your doctor.
PolishTrzeba było znaleźć sposób, abym mogła jeść po ludzku, bo pokarm przyjmowałam tylko przez rurkę w klatce piersiowej i dożylnie.
I needed to figure out how to eat like a normal human being, since I'd been eating through a tube in my chest and through my veins.
PolishJeżeli podanie produktu radiofarmaceutycznego jest niezbędne, karmienie piersią powinno zostać przerwane a wydzielany pokarm należy zutylizować.
If the administration is considered necessary, breast feeding should be interrupted and the expressed feeds discarded.
PolishW następstwie wstrzyknięcia, wdychania, przyjęcia jako pokarm lub kontaktu ze skórą penicyliny i cefalosporyny mogą wywoływać nadwrażliwość (alergię).
Penicillins and cephalosporins may cause hypersensitivity (allergy) following injection, inhalation, ingestion or skin contact.
PolishDlatego w Kanadzie to nielegalne, choć nie w Nowej Zelandii, bo tam w nocy farmerzy wybijają króliki, które wyjadają owcom pokarm.
In New Zealand, it's legal, because the New Zealand farmers use this as a way of getting rid of rabbits, because the rabbits compete with the sheep in New Zealand.
PolishA po wyjściu dziesięciu dni okazało się, że twarze ich były piękniejsze, i byli tłustsi na ciele, niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm z potraw królewskich.
And at the end of ten days their countenances appeared fairer, and they were fatter in flesh, than all the youths that did eat of the king's dainties.
PolishPotem przypatrzysz się twarzom naszym, i twarzom innych młodzieńców, którzy jadają pokarm z potraw królewskich, a jako obaczysz, tak uczynisz z sługami twymi.
Then let our countenances be looked upon before thee, and the countenance of the youths that eat of the king's dainties; and as thou seest, deal with thy servants.