PL pokonać
volume_up
{perfective verb}

1. general

Wokół nas trwa medyczna rewolucja, i to taka, która pomoże nam pokonać, niektóre z najbardziej przerażających społeczeństwo chorób, w tym raka.
There's a medical revolution happening all around us, and it's one that's going to help us conquer some of society's most dreaded conditions, including cancer.
pokonać (also: przemóc)
Ale nikt nie mógł pokonać księżniczki.
But nobody could defeat the princess.
Zaprosił wszystkich książąt, aby przybyli i pokonali jego córkę w gwizdaniu.
He invited all the princes to come and defeat his daughter at whistling.
Moim osobistym celem jest pokonanie raka u diabłów tasmańskich.
My personal aim is to defeat the Tasmanian devil cancer.
That is a very high hurdle to reach.
Biorąc jednak pod uwagę, o co toczy się gra, jestem przekonana, że przeszkody te uda się pokonać.
Given what is at stake, however, I am confident those hurdles will be taken successfully.
Nie tylko technologia niesie wyzwania, które musimy pokonać, żeby urzeczywistnić pomysł.
There's many of these different kinds of hurdles besides technology challenges that we need to address before this becomes a reality.
pokonać (also: pokonywać)
volume_up
to negotiate {vb} (bend, turn, obstacle, rapids)
Musi również negocjować z poszczególnymi pożyczkodawcami w celu ustalenia konkretnych propozycji i koncepcji pokonania tego kryzysu.
It must also negotiate with its individual lenders to establish concrete proposals and ideas about how this crisis can be beaten.
Obie strony muszą sobie zdać sprawę, że różnice należy pokonać przy stole negocjacyjnym, a nie na polu walki.
Both sides must realise that they must resolve their differences at the negotiating table and not on the battlefields.
Omawiamy dziś coś, co wiele lat temu wydawało się przeszkodą nie do pokonania: mandat Komisji do negocjacji w sprawie przystąpienia UE do europejskiej konwencji praw człowieka.
We are discussing here today something that years ago seemed an insurmountable obstacle: the mandate of the Commission when negotiating the EU's accession to the European Convention on Human Rights.
pokonać (also: opanować, obezwładniać)
volume_up
to overmaster {vb} [elev.]
Skoro tak, to tym razem Rada powinna pokonać swoje ograniczenia i myśleć zgodnie z zasadami europejskimi.
That being the case, the Council should jump over its own shadow for once and think along European lines.
Więc wróciłem do biologii angiogenezy i zacząłem myśleć: Czy odpowiedzią na raka jest zablokowanie angiogenezy, pokonanie raka w jego własnej grze, aby rak nigdy nie stał się groźny?
So I went back to the biology of angiogenesis and started thinking: Could the answer to cancer be preventing angiogenesis, beating cancer at its own game so the cancers could never become dangerous?
pokonać
volume_up
to pip {v.t.} [Brit.] [coll.]
pokonać (also: pokonywać)
volume_up
to stave off {vb} (fatigue)
A ja powiedziałem: "Ale to sztorm pokonał Wielką Armadę.
But I said, "But the storm won the Armada.
pokonać (also: pokonywać)
volume_up
to iron out {vb} [fig.] (difficulties)
pokonać (also: zwyciężyć)
pokonać (also: pokonywać)
volume_up
to outgun {vb} [fig.]

2. "przeszkodę, płot"

pokonać (also: pokonywać)
volume_up
to bestride {vb} [form.] (obstruction, fence)

3. "w upokarzający sposób"

pokonać
volume_up
to bitch-slap {vb} [coll.]

4. "w walce"

pokonać

5. "w pojedynku"

pokonać
volume_up
to outduel {vb}

6. "drogę"

Wszystkie kraje tego regionu mają różne dystanse do pokonania i musimy pomóc im przezwyciężyć problemy. Panie pośle Lambsdorff!
All the countries in the region have different distances to cover and we must help them to overcome their problems.
Zwiększenie wkładu kobiet w rynek pracy szybko pokryłoby wydatki związane z reformą, które wiele osób określa mianem kosztów nie do pokonania.
The greater contribution made by women to the labour market would quickly cover the costs of the reform, which many claim are insurmountable.
Warunkiem numer jeden jest zdolność do pokonywania odległości rzędu 300-400 kilometrów, powyżej której jest ona w stanie pokonać konkurencję ze strony innych środków transportu.
The number-one condition is to be able to cover distances of 300-400 kilometres, which is the distance over which they can beat competition from other modes.

7. sports

pokonać (also: pokonywać)

Context sentences for "pokonać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishGwiazdy w przyszłości utworzą warunki Złotowłosej by móc pokonać dwa nowe etapy.
Stars will create the Goldilocks conditions for crossing two new thresholds.
PolishPrezydencja portugalska zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby pokonać przeszkody.
The Portuguese Presidency did everything within its power to overcome the obstacles.
PolishJedynie dzięki rzetelnej współpracy uda się nam pokonać problemy w tym zakresie.
It is only through solid cooperation that we will succeed in overcoming the problem.
PolishEuropejski program pomocy wart 400 miliardów euro pomoże nam pokonać kryzys.
The EUR 400 billion European aid programme will help us overcome the crisis.
PolishPotrzeba nam więcej odwagi, by pokonać kryzys przy pomocy unijnych zasobów.
We need more courage to overcome the crisis using European resources.
PolishMam nadzieję, że z czasem, dzięki zainwestowaniu w technologię, uda się go pokonać.
I trust it will prove possible to resolve it in due course, through investment in technology.
PolishPoruszymy tę kwestię, jeśli trzeba będzie pokonać jakiekolwiek wątpliwości w tej dziedzinie.
We will tackle that point if there is still any hesitation to be overcome.
PolishW dniu, w którym uda nam się pokonać ubóstwo widmo komunizmu zniknie na zawsze.
The day when we successfully get rid of poverty, the spectre of Communism will disappear for good.
PolishSport pozwala ludziom pokonać bariery psychiczne, a tego właśnie potrzebujemy w Europie.
Sport enables people to overcome mental limits, and that is exactly what we need in Europe.
PolishPotrzebujemy podobnej pasji i energii, żeby pokonać korki na świecie.
We need that same kind of passion and energy to attack global gridlock.
PolishWierzę, że robiąc te rzeczy, możemy pokonać brak perspektyw. ~~~ Brak nadziei.
And I believe if we do these things, we can close the opportunity gaps, we can close the hope gaps.
PolishKryzys instytucjonalny zostanie rozwiązany, w jaki sposób możemy jednak pokonać kryzys tożsamości?
The institutional crisis will be solved, but how can the identity crisis be solved?
PolishUdało się nam jednak pokonać niektóre z nich, wciąż mamy jednak poważne problemy w Waszyngtonie.
But we've worked through some of those, but we've still got real problems in Washington.
PolishZatem poważne, uczciwe i zdecydowane podejście pomoże nam pokonać kryzys wiarygodności.
Also, a serious, upright and determined approach will help us overcome the crisis in credibility.
PolishStwarza to jednak wyzwania dla krajowego prawa cywilnego, które będziemy musieli pokonać.
However, these involve challenges for national civil legislation which we will have to overcome.
PolishNie ma wątpliwości, że trzeba pokonać ten kryzys.
(DE) Madam President, Mr Cioloş, there is no question that the crisis must be resolved.
PolishBiorąc jednak pod uwagę, o co toczy się gra, jestem przekonana, że przeszkody te uda się pokonać.
Given what is at stake, however, I am confident those hurdles will be taken successfully.
PolishCi, którzy upajają się niewinnością nie robią nic, by pokonać kryzys.
Those who bask in innocence do nothing to combat the crisis.
PolishNajważniejsze, aby pokonać niski poziom edukacji i przedwczesne kończenie nauki.
It is of the utmost importance to fight especially against low educational achievement and early school leaving.
PolishMiejmy nadzieję, że szczyt w Limie pomoże pokonać impas w negocjacjach z organizacją Mercosur.
Hopefully the Lima Summit will also help to overcome the impasse in the negotiations with Mercosur.