PL pokryć
volume_up
{verb}

1. general

pokryć (also: inkrustować, zdobić)
pokryć (also: inkrustować, zdobić)
pokryć (also: zakryć)
volume_up
to overlay {vb} (with sth)
pokryć (also: pokrywać)
volume_up
to smother {vb} (with sth)

2. finance

pokryć (also: pokrywać)
volume_up
to underwrite {vb} (cost, expense, loss)

Synonyms (Polish) for "pokryć":

pokryć

Context sentences for "pokryć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishGąbkę należy stosować w taki sposób, aby pokryć obszar 1- 2 cm poza brzegiem rany.
The sponge should be applied so that it covers 1 to 2 cm beyond the edge of the wound.
PolishPrzemysł nie chce tego systemu, a rachunek mają niby pokryć podatnicy.
Industry does not want it, and the taxpayers are supposed to foot the bill.
PolishZe środków tych można by pokryć koszty rejsów i koszty trwałe generowane przez łodzie.
Such a measure may finance cruise costs and fixed costs of vessels.
Polish- (SV) Lotnictwo musi pokryć swoje koszty ochrony środowiska i dlatego wniosek ten jest dobry.
- (SV) Aviation must pay for its environmental costs, and therefore this proposal is good.
PolishFaktem jest jednak, że nakazuje naszemu Parlamentowi pokryć dwie trzecie kosztów postępowania prawnego.
The fact remains that it is ordering our Parliament to pay two thirds of the legal costs.
PolishCałą powierzchnię każdej zmiany obficie pokryć warstwą żelu.
Place a generous coating of gel over the whole surface of each lesion that you want to treat.
PolishNie będziemy w stanie pokryć wydatków jakich obecnie wymaga masowe tworzenie leków.
And we aren't going to be able to support the kinds of expenses that we have to create blockbuster drugs today.
PolishDlaczego więc mają składać się, by pokryć utracone zyski linii lotniczych?
Why should they, therefore, contribute towards making up for the lost profits of airline companies?
PolishTo nie drobni ciułacze, ale firmy ciągnące wielkie zyski ze spekulacji powinny teraz pokryć rachunek.
Not small savers, but companies with their high speculative profits should be asked to foot the bill.
PolishPacjent otrzyma zwrot kosztów w wysokości stosowanej w jego kraju, a różnicę musi pokryć z własnej kieszeni.
Patients will be reimbursed the cost in their home country, and the difference must be paid by the patient.
PolishZ drugiej strony praktycznie w ogóle niejasne jest, czy produkcja ropy będzie wystarczająca, aby pokryć globalne zapotrzebowanie.
On the other hand, it is far from clear whether there will be sufficient oil production to satisfy global demand.
PolishJak dotychczas, byliśmy w stanie pokryć wszystkie koszty związane z pojawianiem się ognisk chorób zakaźnych zwierząt ze środków budżetu rolnego.
So far we have been able to meet the cost of all outbreaks of infectious animal diseases from the agriculture budget.
PolishGłównym celem jest jednak znalezienie właściwego sposobu gospodarowania zasobami, by pokryć wydatki, a przy tym podnieść poziom usług.
The main objective is still to find a good way of managing resources so as to contain expenses while nevertheless improving services.
PolishPodatek od transakcji finansowych może zagwarantować to, że sektor ten będzie wnosił uczciwy i trwały wkład mający pokryć koszty kryzysu.
A financial transaction tax can ensure that the sector makes a fair and substantial contribution to covering the cost of the crisis.
PolishOczywiście to w głównej mierze holenderscy obywatele mieli pokryć koszty z tym związane, a więc także w tej kwestii brak wam wiarygodności.
Obviously, it was mainly Dutch citizens who were supposed to foot that bill, so you lack a great deal of credibility on that score, too.
Polishpokryć koniec czegoś czymś
PolishFakt trzeci: pewnie nie wiedzieliście, że energia geotermalna mogłaby pokryć amerykańskie potrzeby energetyczne kolejne tysiąc lat.
Third fact: I bet you didn't know that there's enough energy in hot rocks under the country to supply America's energy needs for the next thousand years.
Polishpokryć dach dachówką
PolishUważam ponadto, że sektor finansowy powinien pokryć koszty poniesione przez państwa i podatników w związku z ratowaniem banków w czasie kryzysu.
I also believe that the financial sector should be involved and should pay the costs incurred by States and taxpayers in rescuing banks in crisis.
Polishpokryć się kamieniem