"polepszyć" English translation

PL

"polepszyć" in English

PL polepszyć
volume_up
{verb}

To powinno zapewnić stabilizację w tym regionie i polepszyć jego szanse na niezależny rozwój.
That would bring stability to the region and improve its chances of developing independently.
W tych okolicznościach naciski, aby polepszyć sytuację praw człowieka w Chinach maleją.
Under these circumstances the pressure to improve the human rights situation in China is dwindling.
Podejmowane są ciągłe starania, by polepszyć immunogenność składnika HepB preparatu Hexavac.
Continuous efforts are being made to improve the immunogenicity of the HepB component of Hexavac.

Synonyms (Polish) for "polepszyć":

polepszyć

Context sentences for "polepszyć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishStaramy się teraz go polepszyć, uczynić lepszym, szybszym, mocniejszym.
So we're in the process of trying to figure out how to make it better, faster, stronger.
PolishNie można polepszyć tej sytuacji jedynie dzięki pomocy rozwojowej.
This situation cannot be improved with development aid alone.
PolishRealizacji przedmiotowej polityki nie można polepszyć nie podnosząc poziomu pomocy finansowej.
The application of this policy cannot be improved without raising the level of financial assistance.
PolishDlatego tej niesamowitej maszyny możemy użyć by polepszyć stan naszego zdrowia.
So this is a fantastic machine that we can use for improving health care, but as I said, it's also a challenge for us.
PolishCiągle pracuje by utrzymać komórek CD4 na wysokim poziomie wraz z niskim poziomem wirusów by polepszyć swoje życie.
But he is working to keep his CD4 count high and his viral level low so he can make his life better.
PolishZgadzam się, że tę sytuację można polepszyć, mogą ją zwłaszcza polepszyć państwa członkowskie oraz same regiony i miasta.
I agree that that could be improved, especially by the Member States, the regions and the towns themselves.
PolishAle wszystko co możecie zrobić, by zmniejszyć ryzyko ewentualnych kancerogenów, może zdecydowanie polepszyć jakość życia.
However, anything you can do to decrease the risk of potential carcinogens can definitely increase the quality of lifestyle.
PolishInwestycje zagraniczne w Meksyku skupiają się na zaledwie kilku sektorach i nie pomagają polepszyć gospodarki krajowej.
Foreign investment in Mexico is certainly concentrated in just a few sectors and is not helping to expand the domestic economy.
PolishMyślę, że dobrze wyszkolona siła robocza, w połączeniu z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy, może polepszyć bezpieczeństwo jądrowe.
I think that a well-trained workforce and the provision of suitable working conditions help enhance nuclear safety.
PolishJest to przykład zarówno mądrości w praktyce jak i jej odwrotności -- zasad, którą mają oczywiście wszystko polepszyć.
So that is an example, both of wisdom in practice and the subversion of wisdom by rules that are meant, of course, to make things better.
PolishW tym roku chcielibyśmy wystąpić z inicjatywą w sprawie wolontariatu, w ramach której można by zwiększyć uznanie i polepszyć warunki wolontariatu.
This year we would like to come up with an initiative on volunteering where more recognition and better conditions for volunteering could be developed.
PolishCo więcej, uważam, że należy polepszyć koordynację i zwiększyć skuteczność unijnego reagowania także przy pomocy unijnych sił ochrony ludności.
Furthermore, I believe that it is important for the coordination and efficiency of the European response to be improved, not least through a European civil protection force.
PolishA gdyby umożliwić patologowi używanie telefonu komórkowego by ujrzeć tkanki na poziomie mikroskopowym i zebrać te dane w jedną grupę by polepszyć diagnostykę?
How about enabling the pathologist to use their cell phone again to see at a microscopic level and to lumber that data back to the cloud and make better diagnostics?
PolishUważam, że wielu z nas rozpatruje środowisko na poziomie globalnym, myśląc, że nic nie można zrobić by polepszyć jakość powietrza czy zmienić klimat itp.
Because what I feel, is a lot of us think that the environment is at a macro level, that we can't do anything to change our air quality or to change the climate or anything.
PolishJeżeli mamy osiągnąć zadowalającą równowagę, to musimy zmodernizować stosowane metody kontroli i polepszyć poziom współpracy pomiędzy różnymi służbami i podmiotami gospodarczymi.
If a satisfactory balance is to be reached the control methods used have to be modernised and the level of cooperation strengthened between the different services and economic operators.
PolishI im częściej sięgamy po zasady, zasady i nagrody mogą polepszyć sytuację w krótkiej perspektywie, ale tworzą one równię pochyłą, co sprawia, że pogarszają sytuację długoterminową.
And what happens is that as we turn increasingly to rules, rules and incentives may make things better in the short run, but they create a downward spiral that makes them worse in the long run.