"pomiędzy" English translation

PL

"pomiędzy" in English

PL pomiędzy
volume_up
{preposition}

pomiędzy (also: między, na pograniczu)
Należy stanowczo wspierać konkurencję pomiędzy możliwościami finansowania.
Competition between financing options needs to be significantly encouraged.
Stanowi to wynik konsensusu pomiędzy grupami politycznymi i państwami.
It is the result of a consensus between political groups as well as between countries.
Zostaje to osłabione, jeśli wymiana informacji pomiędzy organami jest ograniczona.
This is undermined if exchange of information between authorities is restricted.
pomiędzy (also: między, pośród, wśród)
volume_up
among {prp.}
Problemem nie jest tu zatem równowaga pomiędzy instytucjami, ale dynamika pomiędzy nimi.
The issue, then, is not just one of balance among the institutions, but of the dynamic among them.
Nie ma różnic w ekspozycji pomiędzy Chińczykami, Japończykami i Koreańczykami.
There is no difference in exposure among Chinese, Japanese, and Korean subjects.
Wiemy, że jest to kompromis pomiędzy instytucjami, które dotrzymują obietnic.
We know it is a compromise among institutions that keep their promises.
pomiędzy (also: pośród, wśród)
To wielki zaszczyt dla Einsteina być tu na TED 2006 pomiędzy wami, Einsteinami naszych czasów.
Well, Einstein is very honored to be here at TED 2006, amongst all you modern-day Einsteins.
Pomiędzy 100 chorymi osobami 99 otrzyma pozytywny wynik - 99%.
Well, amongst the 100 who do have the disease, the test will get it right 99 percent of the time, and 99 will test positive.
pomiędzy naszymi tuńczykami północnoamerykańskimi żyją tuńczyki europejskie, które wracają do Morza Śródziemnego.
Living amongst our tunas -- our North American tunas -- are European tunas that go back to the Med.
pomiędzy (also: pośród)
volume_up
amid {prp.}
pomiędzy (also: spośród, pośród, wśród, śród)
volume_up
amidst {prp.}
pomiędzy (also: między)
volume_up
betwixt {prp.} [poet.]

Synonyms (Polish) for "pomiędzy":

pomiędzy

Context sentences for "pomiędzy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishOdstęp pomiędzy dawkami po osiągnięciu stanu stacjonarnego waha się od 2 do 4 tygodni.
The dosage interval when steady state has been reached varies from 2 to 4 weeks.
PolishZwiązek pomiędzy zawałem, a uprzednim podaniem leku BeneFIX jest nieznany.
The relationship of the infarct to prior administration of BeneFIX is uncertain.
PolishPomiędzy kolejnymi trzema dawkami należy zachować odstęp co najmniej 4 tygodni.
Three vaccine doses must be administered at intervals of at least 4 weeks.
PolishMoim zdaniem spójność terytorialna obejmuje również spójność pomiędzy miastem i wsią.
Territorial cohesion, in my view, also includes cohesion of towns and country.
PolishUmowa pomiędzy UE a Ghaną jest przykładem pokazującym drogę do współpracy dwustronnej.
The EU-Ghana Agreement is an example that points the way to bilateral cooperation.
PolishInterakcja pomiędzy diltiazemem a atazanawirem zachodzi przez hamowanie CYP3A4.
The mechanism of diltiazem/ atazanavir interaction is CYP3A4 inhibition.
PolishDawkę deksametazonu wybrano z uwzględnieniem interakcji pomiędzy substancjami czynnymi.
The dose of dexamethasone was chosen to account for active substance interactions.
Polish(PT) Różnice pomiędzy regionami wciąż stanowią wyzwanie w kontekście Unii Europejskiej.
(PT) Regional disparities remain a challenge in the context of the European Union.
PolishPomyślcie o niej jako o rywalizacji pomiędzy potomstwem, w której ktoś wygrywa.
Think about evolution in terms of offspring competing, and some winning.
PolishPrzez ostatnie trzydzieści lat pomiędzy obydwoma krajami, na szczęście, panował pokój.
For the past thirty years, the two countries have, mercifully, been at peace.
PolishOporność krzyżowa pomiędzy antybiotykami z grupy makrolidów nie może zostać wykluczona.
Cross-resistance within the macrolide group of antibiotics cannot be excluded.
PolishNie wykazano związku pomiędzy stężeniami w osoczu a przypadkami działań niepożądanych.
Steady state pharmacokinetics was attained by the fourth treatment in most animals.
PolishJego ideą jest swobodny przepływ osób, towarów i usług pomiędzy tymi krajami.
The idea is for people, goods and services to move freely across borders.
PolishTo co stało się z moimi dziećmi... nie ma nic wspólnego z sytuacją pomiędzy Bree i Andrew.
What happened with my kids has nothing to do with Bree's situation with Andrew.
PolishZ kamerami IP masz również wybór pomiędzy różnymi współczynnikami proporcji.
With IP-based cameras you also have the choice of various aspect ratios.
PolishPrzestępczość międzynarodowa oraz terroryzm nie uznają granic pomiędzy krajami.
International crime and terrorism do not respect national boundaries.
PolishStrategia "UE 2020” podkreśla również wzajemną zależność pomiędzy różnymi politykami UE.
The EU 2020 strategy also emphasises the interdependence of the various EU policies.
PolishJej głównym zadaniem jest wyrównywanie różnic pomiędzy regionami Wspólnoty.
Its main task is to create a level playing field for regions within the European Union.
PolishPłyn wstrzykiwać wolno i równomiernie, cały czas utrzymując skórę pomiędzy palcami.
Inject the liquid slowly and evenly, always keeping your skin pinched.
PolishPragniemy zachować dobre stosunki pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską.
The prerequisite for this, however, is also that the European Union speaks with one voice.