"pomnażać" English translation

PL

"pomnażać" in English

PL pomnażać
volume_up
{imperfective verb}

1. mathematics

pomnażać (also: pomnożyć)
Większą część stanowi ich wkład, dzięki zapylaniu przez ich pszczoły, w pomnażanie wartości jakościowej i ilościowej innych produktów rolnych.
The larger part is that they multiply the qualitative and quantitative value of other agricultural produce as well through pollination.
Chodzi przede wszystkim o pomnażanie zysków kapitalistów poprzez degradację struktur publicznych, które ogranicza się do wysoko kosztowych sektorów nierentownych dla prywatnych podmiotów.
The aim is to multiply capitalist profit by downgrading public structures, which are being limited to high-cost sectors unprofitable for private operators.

2. "powiększać"

pomnażać (also: rozszerzyć, pomnożyć)
Dlatego powinniśmy podjąć niezbędne wysiłki i skorzystać z tej okazji, by powtórzyć jeszcze raz, że pomnażanie naszych bogactw nie przynosi równych korzyści wszystkim obywatelom.
We must therefore make additional efforts and use this opportunity to reiterate that the increase in the creation of wealth is not benefiting all of us equally.
Podczas podziału widma, musimy skupić się na jego wartości społecznej, kulturowej i gospodarczej, zamiast ograniczać się do pomnażania dochodów operatorów MMS lub rządów.
When apportioning the spectrum one must focus on its social, cultural and economic value, rather than just increasing the MSS providers' income or government revenue.

Context sentences for "pomnażać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPrzebijają ich błonę albo sprawiają, że bakteria nie jest w stanie pomnażać swojego DNA.
They either pop the bacterial membrane, they make the bacterium so it can't replicate its DNA.
PolishTo MŚP najbardziej potrzebują łatwo dostępnych płynnych aktywów, ponieważ dysponują niższym kapitałem, który mogłyby pomnażać.
They are the ones that most need to have liquid assets available, since they have less capital that they can make grow.
PolishOprócz argumentów związanych z równością płci, istnieje szereg dowodów na to, że kobiety to dobra inwestycja, ponieważ znakomicie umieją pomnażać dobre rezultaty.
Apart from arguments related to equality, there is enough proof that women are a good investment as they are excellent multipliers of results.
PolishJest to przykład tego, co powinna robić UE: prowadzić wymianę najlepszych praktyk w takich obszarach, jak wolontariat, zamiast pomnażać zbędną biurokrację.
This is an example of what the EU should be doing - exchanging best practice in areas such as volunteering rather than creating more and more needless bureaucracy.