"ponieść" English translation

PL

"ponieść" in English

PL ponieść
volume_up
{verb}

Ponadto producenci furgonetek musieliby zwiększyć ceny swoich produktów z uwagi na poniesione koszty.
Furthermore, van manufacturers would have to increase their prices, given the costs endured.
W rzeczywistości ani przedsiębiorstwa, ani państwa członkowskie nie są w stanie ponieść kosztów tego wydłużenia.
Indeed, the extra costs incurred by this extension can be afforded neither by businesses nor by Member States.
Przykładem może być zwrot tylko rzeczywiście poniesionych kosztów podróży i statut asystenta.
Examples include the reimbursement of only those travel expenses actually incurred and the Statute for Assistants.
Jest to kwota równa kwocie, która byłaby poniesiona za takie samo leczenie w ojczystym państwie członkowskim.
It is the same amount which would be incurred for the same treatment in their home Member State.
Ulegamy pokusie, wiedząc że wraz z nadchodzącym porankiem, będziemy musieli ponieść konsekwencje.
And so we give in to temptation, all the while knowing come morning, we'll have to suffer the consequences.
Z kolei Sudan Północny poniesie pewne straty.
North Sudan, on the other hand, will suffer some losses.
Czy wiadoma firma poniesie konsekwencje?
Will the company suffer the consequences?

Synonyms (Polish) for "ponieść":

ponieść

Context sentences for "ponieść" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishObywatele Europy nie mogą sami ponieść kosztów modernizacji systemów energetycznych.
Europe's citizens cannot bear the costs alone for modernising energy systems.
PolishLitwa może ponieść poważne konsekwencje na skutek kryzysu sektora hodowlanego.
Lithuania may face serious consequences as a result of the crisis in the livestock sector.
PolishI przez ponad rok wiedział, że będzie musiał ponieść cenę za swoje działanie.
And for over a year he has known that a price has been put on his head.
PolishOkazja do zmian pojawia się w rzadko i musimy dać się jej ponieść."
The occasion is piled high with difficulty, and we must rise with the occasion."
PolishZwrotowi podlegają również koszty przesyłki, które musiałeś ponieść przy składaniu zamówienia.
This refund must include any shipping charges you paid when you made your purchase.
PolishW niektórych przypadkach państwa członkowskie muszą ponieść koszty przekraczające milion euro.
In some cases, Member States have to bear costs in excess of EUR 1 million.
PolishCo więcej, również przedsiębiorstwa musiałyby ponieść te dodatkowe koszty, co jest niemożliwe.
What is more, businesses would have to bear these additional costs, which is impossible.
PolishMusimy wiedzieć, w jaki sposób będzie się płacić za nowe technologie i kto powinien ponieść ich koszt.
We need to know how new technology will be paid for, and who will bear that cost.
PolishUfam, że wszyscy państwo zgodzą się ze mną, że każda osoba, która łamie prawo, musi ponieść karę.
I believe that you will all agree with me that any person who breaks the law must pay.
PolishPytanie brzmi: kto za to odpowiada i kto ma ponieść ten ciężar?
The question is, who is responsible, and who bears the financial burdens?
PolishPo pierwsze, terroryzmu nie da się ugłaskać - on musi ponieść klęskę.
Firstly, terrorism should never be appeased; it has to be defeated.
PolishJeżeli w związku z tym pojawią się problemy, to kto powinien ponieść koszty?
I worry about moving from cost-sharing to cost-shifting if our concern is the budget we have to spend.
PolishW przedmiotowym sprawozdaniu odsłania się presję budżetową, której koszty będą musieli ponieść podatnicy.
This report lays open the fiscal pressure that will be brought to bear on taxpayers.
PolishLecz byłam gotowa ją ponieść, ponieważ za każdy cios, który otrzymałam byłam w stanie oddać dwa.
But I was happy to pay it, because for every blow that I received, I was able to deliver two.
PolishObywatele musieliby najpierw ponieść koszty postępowania sądowego w Stanach Zjednoczonych!
Citizens would first have to cope with the cost of instituting legal proceedings in the United States!
PolishKwoty te stanowią wydatek ekonomiczny, który miasta i mieszkający w nich podatnicy muszą ponieść.
These represent economic expenditure that has to be borne by the towns and by the towns' taxpayers.
PolishPonadto państwo nie będzie w stanie samo ponieść tych kosztów.
Moreover, the state will not be able to bear this cost alone.
PolishGdzie niesprawiedliwość, tam ktoś musi ponieść ofiarę!
Man: As long as there is injustice, someone must make a sacrifice!
PolishW przypadku pozostawienia dokumentów w domu możesz ponieść karę grzywny, jednak nie można Cię wydalić tylko z tego powodu.
If you leave them at home, you may be fined but cannot be expelled just for this.
PolishByłoby niedopuszczalne, gdyby te kraje miały ponieść koszty kiepskiej polityki handlu międzynarodowego.
It would be unacceptable if these countries were to pay the price for poor international trade policy.