PL poprawić
volume_up
{verb}

Pozwoli to znacząco poprawić konkurencyjność światową całej Unii Europejskiej.
This will help improve the whole European Union's global competitiveness significantly.
Sieci te pomagają poprawić jakość analiz ekonomicznych i prawnych Obserwatorium.
These networks help to improve the quality of the Observatory's economic and legal analysis.
W miarę możliwości chcemy wręcz poprawić ekologiczną równowagę transportu lotniczego.
If possible, we even want to improve the environmental balance of flying.
poprawić (also: uporządkować, poukładać)
poprawić (also: wzrosnąć, ożywiać)
poprawić (also: poprawiać)
volume_up
to rearrange {vb} (hair, hat)
To pewne, że informacje dostarczane przez Wizualne Karty Podejścia (VAC) w Londynie i Tuluzie wymagają poprawienia z zastosowaniem nowoczesnych technologii.
It is certain that the information provided by the Visual Approach Charts (VAC) of London and Toulouse must be refined using more modern technologies.
Oceniając ją i oceniając ludzi, którzy przesyłają nam informację, możemy otrzymać poprawione wyniki, wyważone wyniki.
And by rating it and by rating the different people who submit information, we can get refined results and weighted results.
Ważne jest, aby poprawić tę współpracę.
It is very important for this cooperation to be straightened up.

Context sentences for "poprawić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishEBC pragnie jeszcze poprawić swoje wyniki w zakresie ochrony środowiska.
The ECB is dedicated to further improving its environmental performance by 2013.
PolishChociaż umowa jest satysfakcjonująca, można by nadal poprawić niektóre zapisy.
While this agreement is satisfactory, certain points could still have been improved.
PolishZdecydowanie należy poprawić informowanie i komunikowanie się ze społeczeństwem.
There is a clear need for improvement in the way we inform and communicate with the public.
PolishTrzeba też wyznaczyć obszary priorytetowe, w których bezpieczeństwo należy dalej poprawić.
Priority areas where safety needs to be improved further should be identified too.
PolishWydaje się, że można poprawić efektywność kontroli w pewnych obszarach.
It seems that the efficiency of controls could be improved in certain areas.
PolishMam w związku z tym nadzieję, że pewne kwestie z tej dziedziny możemy poprawić.
I therefore believe that we have room for improvement on this score.
PolishOznacza to oczywiście, że musimy poprawić poziom znajomości języków.
This means of course that we need to upgrade the level of knowledge of languages.
PolishUE musi zatem szybko, skutecznie i wiarygodnie poprawić bezpieczeństwo na morzu.
The EU must therefore make improvements to maritime safety quickly, efficiently and credibly.
PolishPopieram wniosek Komisji, ale sądzę, że bezwzględnie należy go poprawić.
I support the Commission's proposal, but I think that it absolutely must be improved.
PolishIch dostęp do rynków, do finansowania i do informacji należy pilnie poprawić.
Their access to the markets, to financing and to information urgently needs to be improved.
PolishMrówki ich nie mają i chcemy dowiedzieć się czemu, żeby go poprawić.
But the ants do, and we'll figure out why, so that ultimately we'll make this move.
PolishDostrzegałem wiele niewykorzystanych sposobności i niedociągnięć, które pragnąłem poprawić.
I saw many unused opportunities and shortcomings that I wanted to sort out.
PolishSądzę, że dzięki współpracy uda nam się poprawić ten stan rzeczy.
I think that, working together, we can find ways of improving the situation here.
PolishTę sytuację można poprawić poprzez uproszczenie przepisów administracyjnych i finansowych.
The situation could be improved by simplifying the administrative and financial rules.
PolishKomisja nadal popiera najlepsze dostępne opcje mające poprawić tę sytuację.
The Commission continues to support the best available options for improving the situation.
PolishNależy poprawić warunki umożliwiające zwiększanie inwestycji w badania naukowe i innowacje.
The conditions for increasing investments in research and innovation must be improved.
PolishTa współpraca musi poprawić się w przyszłości i zachęcam każdego, aby miał w tym udział.
This cooperation must be improved in future, and everyone is invited to play a role here.
PolishKoniecznie należy poprawić współpracę Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z instytucjami UE.
Cooperation between the European Ombudsman and EU institutions must be improved.
PolishJestem głęboko przekonany, że ten brak równowagi finansowej należy poprawić.
I firmly believe that this financial imbalance must be corrected.
PolishKrótko mówiąc, niewątpliwie można ten dokument poprawić, tak jak wszystko w życiu.
In short, there is no doubt that it can be improved, but in this life everything can be improved.