PL

poprawiać [poprawiam|poprawiałbym] {imperfective verb}

volume_up
1. general
Będziemy poprawiać wszystkie tłumaczenia zgodnie z oryginalnymi tekstami.
We will correct all the translations so that they are in harmony with the original texts.
Nie chcę cię poprawiać przy twoich ludziach, ale to merlot.
I don't mean to correct you in front of your people, but it's merlot.
Można i należy również wprowadzić takie zmiany, które umożliwią poprawianie potencjalnych błędów, jeśli je popełnimy.
It can and should also be changed to correct possible mistakes, if we make mistakes.
Europa musi inwestować w innowacje, aby opracować nowe produkty i usługi, które poprawią jakość życia jej mieszkańców.
Europe must invest in research to develop new products and services which will enhance the quality of citizens' lives.
Takie podejście poprawia skuteczność sankcji i nadaje wiarygodności naszej polityce.
Such an approach enhances the effectiveness of sanctions and gives our policy credibility.
Wolałbyś tracić wagę w sposób, który poprawia twoje zdrowie, zamiast w sposób, który je niszczy.
You want to lose weight in a way that enhances your health rather than the one that harms it.
poprawiać (also: poprawić)
Chcemy też promować powrót dobrowolny i poprawiać prawne zabezpieczenia procedur.
We also want to promote voluntary return and improve the legal guarantees of the procedure.
Niezwykle ważne jest również, aby poprawiać obecną sytuację kobiet pracujących w przemyśle.
It is also vital to improve the current situation of women working in industry.
Z kolei Europa winna dywersyfikować źródła energii i poprawiać bezpieczeństwo jej dostaw.
Europe in turn must diversify energy sources and improve security of supply.
Natura dostarcza szkic, który doświadczenie potem poprawia.
Nature provides a first draft, which experience then revises.
Firstly, we are revising the Treaty.
Korzystne jest też to, że istniejące ustawodawstwo państw członkowskich, które umożliwia realizację tych celów, nie musi być poprawiane.
It is very positive that the existing Member State legislation covering these objectives does not need to be revised.
2. IT

Context sentences for "poprawiać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishSytuacja w zakresie praw człowieka w Chinach poprawia się, i może nadal poprawiać.
The human rights situation in China is improving and can be improved further.
Polish(oklaski) Chcemy poprawiać sytuację kobiet, otwierać przed nimi nowe możliwości.
(Applause) So empowering the women and giving the opportunity -- we are there for them.
PolishMożemy koordynować nasze działania i poprawiać ich jakość w ramach europejskich.
We can coordinate, and do better within our European framework.
PolishZmieńmy ten obraz razem i zacznijmy poprawiać błędy.
Let's change the narrative together and let's start righting writing wrongs.
PolishCo do przyszłości oczekuje się, że aktywność gospodarcza w ciągu roku będzie się stopniowo poprawiać.
Looking ahead, economic activity is expected to recover gradually over the course of the year.
Polish. ~~~ Raczej aby poprawiać jakość życia.
How can we go through the ice of certainty in order to make the most incredible a possible thing?
PolishJednak ocena systemu dublińskiego przeprowadzona przez Komisję pokazała, że jest co poprawiać.
However, the evaluation of the Dublin system made by the Commission has shown that there is room for improvement.
Polish1: Nie dotykać włosów, (śmiech) Nie możecie postawić przede mną podglądu i oczekiwać, że nie będę poprawiać sobie włosów.
(Laughter) You can't put a video of myself in front of me and expect me not to fix my hair.
PolishSytuacja w zakresie praw podstawowych w ramach Unii Europejskiej staje się coraz bardziej krytyczna zamiast się poprawiać.
The situation regarding fundamental rights within the European Union is becoming increasingly critical rather than improving.
PolishZ jednej strony sytuacja w handlu światowym może nadal poprawiać się szybciej, niż się obecnie oczekuje, co będzie korzystne dla eksportu strefy euro.
On the one hand, global trade may continue to perform more strongly than expected, thereby supporting euro area exports.
PolishNiezależnie od tego, czy zechcemy to przyznać, czy też nie, umysły, o których marzymy są potrzebne w krajach trzecich, by poprawiać życie na miejscu.
Whether we wish to admit it or not, the 'brains' that we dream of here are needed in third countries in order to promote life there.
Polishpoprawiać komuś nastrój
PolishMleko i przetwory mleczne stanowią element zdrowego odżywiania, dlatego liczę na to, że sytuacja rolników i rynku mleka będzie się nadal poprawiać.
Milk and milk products form part of a healthy diet and I hope the upward trend continues for our dairy farmers and that the market grows.
PolishW ramach swych kompetencji Eurosystem monitoruje i stara się wciąż poprawiać bezpieczeństwo, odporność i sprawność obiegu gotówki w strefie euro.
Within its sphere of competence, the Eurosystem monitors and continuously seeks to promote the safety, resilience and efficiency of the euro area cash cycles.
PolishNawet jeśli chodzi tylko o AIDS nadal dobrze zainwestować w malarię walczyć z kiepskim powietrzem poprawiać wskaźniki śmiertelności matek.
Even if you only cared about AIDS in Africa, it might still be a good idea to invest in malaria, in combating poor indoor air quality, in improving maternal mortality rates.
PolishPodsumowując, musimy nadal poprawiać nasze działania w zakresie bezpieczeństwa, by zapobiec dostawaniu się na pokłady samolotów terrorystów lub osób podejrzewanych o terroryzm.
To summarise, we must keep on improving our security services, to try to avoid terrorists or suspected terrorists boarding commercial flights.