"poprawiać się" English translation

PL

"poprawiać się" in English

PL poprawiać się
volume_up
{reflexive verb}

Similar translations for "poprawiać się" in English

poprawiać verb
się pronoun

Context sentences for "poprawiać się" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishCo do przyszłości oczekuje się, że aktywność gospodarcza w ciągu roku będzie się stopniowo poprawiać.
Looking ahead, economic activity is expected to recover gradually over the course of the year.
PolishSytuacja w zakresie praw podstawowych w ramach Unii Europejskiej staje się coraz bardziej krytyczna zamiast się poprawiać.
The situation regarding fundamental rights within the European Union is becoming increasingly critical rather than improving.
PolishZ jednej strony sytuacja w handlu światowym może nadal poprawiać się szybciej, niż się obecnie oczekuje, co będzie korzystne dla eksportu strefy euro.
On the one hand, global trade may continue to perform more strongly than expected, thereby supporting euro area exports.
PolishMleko i przetwory mleczne stanowią element zdrowego odżywiania, dlatego liczę na to, że sytuacja rolników i rynku mleka będzie się nadal poprawiać.
Milk and milk products form part of a healthy diet and I hope the upward trend continues for our dairy farmers and that the market grows.
PolishW ramach swych kompetencji Eurosystem monitoruje i stara się wciąż poprawiać bezpieczeństwo, odporność i sprawność obiegu gotówki w strefie euro.
Within its sphere of competence, the Eurosystem monitors and continuously seeks to promote the safety, resilience and efficiency of the euro area cash cycles.
PolishA więc musimy wytrwać w działaniu, starając się poprawiać błędne rozumowania aby tylko nieszkodliwe i pożyteczne warianty naszych idei mogły się rozprzestrzeniać.
So we have to keep plugging away, trying to correct the misapprehensions so that only the benign and useful variants of our ideas continue to spread.