"poprzez" English translation


Did you mean: poprzeć
PL

"poprzez" in English

PL poprzez
volume_up
{adverb}

poprzez (also: przez, w poprzek, wszerz)
volume_up
across {adv.}
I różne rzeczy rozprzestrzeniają się poprzez różne więzi.
And different sorts of things spread across different sorts of ties.
To jest wyścig jachtów na lądzie - poprzez piaski pustyni w Nevadzie.
This is a land yacht racing across the desert in Nevada.
Potencjał ten mógłby zostać uwolniony poprzez większą konkurencję i mobilność w tym sektorze na obszarze UE.
This potential can be unleashed through increased competition and mobility in the industry across the EU.

Synonyms (Polish) for "poprzez":

poprzez

Context sentences for "poprzez" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishLek Enbrel podaje się poprzez wstrzyknięcie pod skórę (wstrzyknięcie podskórne).
Enbrel is administered by an injection under the skin (by subcutaneous injection).
PolishParlament powinien był udzielić delegacji wsparcia poprzez poparcie tej decyzji.
Parliament should have given this delegation its support by endorsing the decision.
PolishKomisji zapoczątkowała proces przeglądu poprzez komunikat z listopada 2007 roku.
The Commission launched the review process with its communication of November 2007.
PolishBezpieczeństwo transportu można najlepiej osiągnąć poprzez połączenie regulacji.
The safety of the transport can best be achieved by merging the regulations.
PolishCzy naprawdę sądzicie, że nowe miejsca pracy można stworzyć poprzez deregulację?
Do you really believe that new jobs can be created by means of deregulation?
PolishZakorzenia się w piasku, poprzez napompowanie balonika na końcu swojego pnia.
And it anchors itself in the sand by blowing up a balloon on the end of its stock.
PolishViramune zwalcza zakażenie wirusem HIV- 1 poprzez zmniejszanie ilości wirusa we krwi.
Viramune fights HIV-1 infection by reducing the amount of the virus in the blood.
Polish. ~~~ we Francji zaczęto opisywać nowotwory poprzez części ciała.
You know, in the mid-1850's in France, they started to describe cancer by body part.
PolishIstnieją sprawy i obszary, które możemy rozwiązać tylko poprzez wspólne działanie.
These are concerns and areas which we can only deal with by acting together.
PolishDziała on poprzez zwiększanie odpływu płynu, obniżając w ten sposób ciśnienie w oku.
It works by increasing the outflow of liquid, which lowers the pressure in the eye.
PolishIch częstość i nasilenie można zmniejszyć poprzez zmniejszenie dawki lewodopy.
Reduction of levodopa dosage decreases the severity and frequency of these reactions.
PolishNasi obywatele oczekują od nas wsparcia poprzez działania towarzyszące słowom.
Our fellow citizens now expect us to support them by matching our words with actions.
PolishPoprzez przyznanie praw swoim mniejszościom kraj stanie się silniejszy, a nie słabszy.
A state will become stronger and not weaker by granting rights to its minorities.
PolishJednakże problemy te nie zostaną rozwiązane poprzez nieprzyjęcie Bułgarii i Rumunii.
However, these problems will not be resolved by not admitting Bulgaria and Romania.
PolishPoprzez przyjęcie pakietu dostępne staną się wspólnotowe mechanizmy kontroli.
With the adoption of the package, Community control mechanisms will become available.
PolishTM: Mogę go kontrolować poprzez uniesienie jednej lub drugiej strony skrzydła.
TM: And I can control it by putting the lift on one side of the wing, or on the other.
PolishSprawozdawca chce również zmniejszyć poziom zaległości poprzez zwiększenie płatności.
The report also seeks to reduce the amount of arrears by increasing payments.
PolishLepiej będzie, jeśli Europa ukształtuje swoją tożsamość poprzez "słuchanie wyborców”.
It is better if Europe gains a clearer identity by 'listening to the voters'.
PolishUsunąć osłonkę igły poprzez mocne wyciągniecie jej ze strzykawki (patrz Rysunek 2).
Remove the needle cover by firmly pulling it straight off the syringe (see Diagram 2).
PolishZaczynamy wypierać te sygnały, poprzez kulturę lub w inny sposób, jako dorośli.
And we begin to lose those signals, culturally and otherwise, as adults.