"poruszać" English translation

PL

"poruszać" in English

PL poruszać
volume_up
[poruszam|poruszałbym] {imperfective verb}

Nie wstrząsać ani nie poruszać nadmiernie workiem do infuzji.
Do not shake or excessively agitate the infusion bag.
Nie wstrząsać ani nie poruszać nadmiernie worka do infuzji.
Do not shake or excessively agitate the infusion bag.
Delikatnie poruszać fiolką do chwili, gdy roztwór zrobi się przejrzysty, a proszek rozpuści się całkowicie.
Gently agitate the vial until the solution is clear and without residue.
poruszać (also: podnosić, podnieść, poruszyć)
volume_up
to bring up {vb} (matter, point, question)
Nasze stosunki z tak wielkim demokratycznym krajem jak Kanada powinny umożliwiać nam między innymi poruszanie problemów i żądanie moratoriów.
Our relationship with a great democratic country such as Canada should also allow us to bring up problems and to request moratoriums.
Problemy z brakiem wzajemności nadal istnieją w przypadku niektórych państw członkowskich w stosunkach z USA i Kanadą, i jest to sprawa, którą zawsze poruszamy w rozmowach z tymi krajami.
Problems of non-reciprocity continue to exist for certain Member States vis-à-vis the US and Canada, and this is something that we always bring up with these countries.
poruszać (also: poruszyć)
volume_up
to broach [broached|broached] {vb} (subject, possibility)
poruszać (also: poruszyć)
poruszać (also: dotknąć, dotykać, poruszyć, ruszyć)
volume_up
to touch on {vb} (subject, matter)
Pod wpływem tych środowisk nie porusza tego serial dokumentalny "Horizon".
"Horizon," which takes its cue from the academics, won't touch it with a barge pole.
We teach, touch and move.
W deklaracjach szczytu żywnościowego FAO nie porusza się kwestii grabieży ziemi i pod tym względem nie wykorzystuje okazji do walki z głodem na świecie.
The declaration of the FAO Food Summit did not touch upon the issue of land grabbing and in that respect, really missed out on an opportunity to target hunger in the world.
poruszać (also: dotknąć, dotykać, poruszyć, ruszyć)
volume_up
to touch upon {vb} (subject, matter)
W deklaracjach szczytu żywnościowego FAO nie porusza się kwestii grabieży ziemi i pod tym względem nie wykorzystuje okazji do walki z głodem na świecie.
The declaration of the FAO Food Summit did not touch upon the issue of land grabbing and in that respect, really missed out on an opportunity to target hunger in the world.
To smutne, że muszę tę sprawę poruszać na sesji plenarnej.
(DE) Mr President, it is sad that I have to bring this up in plenary.
Będziecie państwo mogli cieszyć się poparciem obywateli w tym procesie tylko wtedy, gdy kwestie te będą poruszane na forum Światowej Organizacji Handlu.
You will only bring our citizens with you on this journey if those issues are addressed at the WTO.
A niech to!" (Śmiech) A ona nakierowuje mnie, poruszając się przy tym, jakby salsę tańczyła.
Damn!" (Laughter) And she's bringing me in with a slight salsa movement.

Context sentences for "poruszać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJest to zbiornik z wodą i protokomórka zaczyna się poruszać wewnątrz systemu.
It's a pool of water, and the protocell starts moving itself around in the system.
PolishOśmiornice czasami chcą poruszać się niezauważone, żeby uniknąć drapieżników.
Sometimes they don't want to be seen when they move because predators can see them.
PolishNie chcę dziś poruszać kwestii natury politycznej.
(PL) Madam President, today I do not want to raise a question of a political nature.
PolishMogłam poruszać się tak, jak nie zdołałabym istnieć w prawdziwym życiu, w sobie.
I could be in the movement in a way that I wasn't able to be in my real life, in myself.
PolishA bakteria, która w ogóle nie ma świadomości, chce poruszać się za światłem.
A bacterium, which has no consciousness at all, wants to move towards light.
PolishCzasem wręcz zastanawiam się, czy w ogóle warto poruszać tę kwestię.
Indeed, I sometimes wonder whether it is even worth raising the issue any more.
PolishI wiemy, że istnieją dobre i złe odpowiedzi na to jak poruszać się w tym obszarze.
And we know -- we know -- that there are right and wrong answers to how to move in this space.
PolishPo prawie całej UE można się już poruszać bez paszportu i bez kontroli granicznych
You can cross most of the EU without a passport or border checks.
PolishJeżeli planujesz poruszać się metrem, zapoznaj się z planami metra w miastach europejskich .
If you plan to use the metro, familiarise yourself with maps of European city metros.
PolishUważam, że nie powinniśmy poruszać takich spraw z uwagi na zbliżające się wybory europejskie.
As we approach the European elections, I think that we should not raise such issues.
PolishProponuję, żeby tego typu sprawy poruszać w czasie w między dyskusjami nad sprawozdaniami.
I would suggest that you place this sort of thing in between the reports.
PolishNie chcę poruszać dzisiaj sprawy konsekwencji dla budżetu, gdyż byłoby to zbyt pochopne.
It would be premature for me to speak today of budgetary consequences.
Polish∅ Nie należy poruszać półautomatycznym wstrzykiwaczem podczas wstrzyknięcia. y icz
∅ Do not move the pre-filled pen during the injection. ic ed
PolishZobaczmy, czy uda się trochę nią poruszać, bez... ojej...
But it's uh -- let's see if I can manipulate it a little bit without, um -- oops.
Polish. ~~~ Jednak trudno jest się poruszać.
When you get near the top of the tree, you feel like you can't fall -- in fact, it's difficult to move.
PolishA teraz zaczyna się poruszać w przestrzeni 3D więc w górę lub dół.
And now it starts moving in three-dimensional space -- so up or down.
PolishMusimy się jednak poruszać w ustalonych ramach i dostosować do nich poszczególne pozycje.
Nonetheless, we have to operate within the agreed framework and adjust individual positions to it.
Polish∅ Nie należy poruszać półautomatycznym wstrzykiwaczem podczas wstrzyknięcia.
∅ Do not move the pre-filled pen during the injection.
PolishWe wszystkich mogę się poruszać... wstaję i podążam gdziekolwiek sobie wyobrażę, że jesteś tam.
In all of them I can move... and I stand up and travel wherever I imagine you are at that moment
Polish(9) Poruszać delikatnie fiolką, w celu rozpuszczenia liofilizatu.
(9) Swirl the vial gently until the lyophilisate has dissolved.