"posługiwać się" English translation

PL

"posługiwać się" in English

PL posługiwać się
volume_up
{reflexive verb}

1. general

posługiwać się (also: obchodzić się, używać, użyć, korzystać)
Moim zdaniem punkty te powinny posługiwać się językami sąsiednich krajów.
In my view, the languages of the neighbouring countries should be used.
Nie możemy jednak posługiwać się kryzysem finansowym jako pretekstem do narażenia tego, co wspólnie osiągnęliśmy.
However, we must not use the financial crisis as an excuse for putting at risk what we have jointly achieved.
Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.
Can use the language effectively and flexibly in his/her social and professional life or in training and studies.

2. "czymś"

posługiwać się (also: władać)
volume_up
to wield {vb} (know how to use)

Synonyms (Polish) for "posługiwać się":

posługiwać się

Similar translations for "posługiwać się" in English

posługiwać verb
się pronoun

Context sentences for "posługiwać się" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW związku z tym uważam, iż powinniśmy posługiwać się kilkoma językami roboczymi.
I therefore believe that we should have a handful of working languages.
PolishTaka jest prawda - nasze dzieci często lepiej niż my potrafią posługiwać się komputerem.
It is a fact of life that our children are often more computer literate than we are.
PolishTo niezbędne, jeżeli chcemy nadal móc posługiwać się wspólną walutą.
That is crucial if we are going to be able to continue to have a common currency.
PolishDwa konkretne pytania: kiedy będziemy mogli posługiwać się w tej Izbie językiem katalońskim?
Two specific questions: when will we be able to speak Catalan in this Chamber?
PolishMoim zdaniem punkty te powinny posługiwać się językami sąsiednich krajów.
In my view, the languages of the neighbouring countries should be used.
PolishUkład o stabilizacji i stowarzyszeniu stanowi narzędzie, którym należy się posługiwać na tej drodze.
The Stabilisation and Association Agreement is a tool to be used along the way.
PolishPokazał również, jak można dziś posługiwać się teatrem jako instrumentem refleksji społecznej.
This is true of the schedules he presented together with his team.
PolishAle będziecie musieli posługiwać się algebrą z ósmej klasy, i będziemy wykonywać poważne eksperymenty.
But you will need to know eighth-grade algebra, and we're going to do serious experiments.
PolishNależy posługiwać się aktualnymi zaleceniami terapeutycznymi.
Reference should be made to current treatment guidelines.
PolishKażdy mieszkaniec UE powinien w założeniu posługiwać się – poza językiem ojczystym – jeszcze dwoma innymi językami.
The goal is for every person in the EU to speak two languages in addition to their mother tongue.
PolishUważam, że rola państwa jest korygująca dla mechanizmów rynkowych, ale należy się nią posługiwać bardzo ostrożnie.
I think the role of the state is to correct market mechanisms, but this should be done very carefully.
PolishNie sądzę jednak, aby można było posługiwać się tym, jako uzasadnieniem wrzucania jeszcze większych kwot pieniędzy w WPR.
However, I do not believe this should be used as a justification to throw even more money at the CAP.
PolishPowinniśmy tu wyjaśnić, że łatwiej jest się posługiwać precyzyjnymi i prostymi regulacjami niż złożonymi i kompleksowymi.
We should explain here that clear and simple regulations are much easier to follow than complex and comprehensive ones.
PolishMamy do czynienia z sytuacją, w której rodzice nie wiedzą jak posługiwać się tymi nowymi technologiami, ani jaką pełnią funkcję.
We have a situation where the parents do not know how to operate these new technologies or what their functions are.
PolishNie mogę posługiwać się nim w swoim kraju.
PolishW Szkole Majsterkowania dzieciaki mogą posługiwać się patykami, młotkami oraz innymi niebezpiecznymi przedmiotami i być obdarzone zaufaniem.
Tinkering School is a place where kids can pick up sticks and hammers and other dangerous objects, and be trusted.
PolishZaczęliśmy od tego, co wiedzieliśmy o Afryce: urządzenie, którym miano się posługiwać, telefon komórkowy, stało się naszym wspólnym mianownikiem.
We took what we knew about Africa, the default device, the mobile phone, as our common denominator, and went from there.
PolishPodobnie nie można posługiwać się w tym celu traktatem lizbońskim, ani dążyć do jego osiągnięcia pod pretekstem zarządzania kryzysowego.
Likewise, the Treaty of Lisbon cannot be exploited for this purpose, nor may such objectives be pursued under the pretext of crisis management.
PolishSą prawnym środkiem płatniczym w całej strefie euro, co oznacza, że można się nimi posługiwać – i trzeba akceptować – na równi ze zwykłymi monetami obiegowymi.
They are legal tender throughout the euro area. That means they can be used – and must be accepted – just like any other euro coin.
PolishJednak w międzyczasie mówimy, że jest to narzędzie, którym należy posługiwać się ostrożnie, i że ma ono także zastosowanie do stosunków międzynarodowych.
In the meantime, however, we are saying that this is a tool to be handled with caution, and that also applies to inter-institutional relations.