"poszukiwać" English translation

PL

"poszukiwać" in English

PL poszukiwać
volume_up
[poszukuję|poszukiwałbym] {imperfective verb}

1. general

poszukiwać (also: szukać)
Będziemy starać się także poszukiwać innych sposobów poprawy ochrony granic.
We will also continue to look at everything else that can be done to improve border surveillance.
Musimy poszukiwać sposobów bezpiecznego użytkowania wszelkich pojawiających się szlaków morskich.
Yes, we have to look at how we can safely use any emerging sea routes.
Więc na chwilę zostawiłem ten temat i zacząłem poszukiwać czegoś innego.
So, I went off with this, and began to look for things even more.
Musimy poszukiwać zamachowców, a nie bomb.
We need to search for the bombers and not the bombs.
W przypadku braku reakcji na leczenie produktem leczniczym MIRCERA należy poszukiwać przyczyn tego zjawiska.
Failure to respond to MIRCERA therapy should prompt for a search for causative factors.
technologia ziemska może przeszkadzać w poszukiwaniu technologii pozaziemskiej.
We've been searching ever since, but it's impossible to overstate the magnitude of the search that remains.
Jakie niezwłoczne działania podejmie Rada, by rząd turecki cofnął swoją decyzję w sprawie poszukiwań węglowodorów w wyłącznych strefach ekonomicznych państw członkowskich UE?
What immediate measures will it take to ensure that the Turkish Government reverses its decision to authorise prospecting for hydrocarbon deposits in the EEZ of the EU Member States?
poszukiwać
Wszyscy razem - Europa, Chiny i inni - musimy poszukiwać nowych dróg.
Together we - Europe, China and others - must seek out new paths.
Tak jak w przypadku transportu drogowego, powinniśmy poszukiwać bardziej inteligentnych rozwiązań.
As in the case of road transport, we should seek more intelligent solutions.
Państwa członkowskie muszą poszukiwać rozwiązań i unikać rozwijania koncepcji Europy wielu prędkości.
Member States must seek solutions and avoid the development of a multi-speed approach to the European project.

2. "kogoś lub czegoś"

3. "kogoś"

poszukiwać (also: ścigać)
Krótko - jest dobrem poszukiwanym i atrakcyjnym, a często głównym produktem eksportowym.
In brief, it is a sought-after and attractive commodity, and often a country's main export product.
To fundamentalna siła, którą poszukujemy.
It's the fundamental force that we're all after.
Gdy zaproszono mnie na konferencję, zacząłem drążyć w poszukiwaniu wiadomości o TED -- skrzywienie zawodowe.
After I was invited by TED, I did some digging, because that's what we do, to know about my host.

Context sentences for "poszukiwać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishBędziemy poszukiwać innych sposobów i opcji na osiągnięcie jednomyślności.
We will be looking at other ways and options in order to achieve unanimity.
PolishNależy także poszukiwać finansowania w grupie odbiorców, np. inwestorów.
Funding should also be sought from the user-side such as investors.
PolishRozwiązań w zakresie monitorowania deficytu poszczególnych państw członkowskich należy poszukiwać później.
Solutions for the monitoring of each Member State's deficit must be sought later.
PolishW tym celu musisz poszukiwać dwóch ważnych informacji:.
When you do, you'll be looking for two important pieces of information:
PolishUważam, że ważne jest, aby poszukiwać oszczędności w małych rzeczach i w różnych obszarach.
I think that it is important that savings have also been sought in the small things, and in different areas.
PolishZnaleziono oszczędności i będzie się ich w dalszym ciągu poszukiwać.
Savings have been made and will continue to be made.
PolishPomysł jest taki, aby poszukiwać dowodów zderzeń cząstek ciemnej materii z jednym z ich detektorów.
And the idea here is that they are looking for a sign of a dark matter particle hitting one of their detectors.
PolishBędziemy poszukiwać urzędników i dyplomatów z różnych instytucji i z wszystkich państw członkowskich.
We will be bringing together officials and diplomats from the different institutions and all the Member States.
PolishZgodnie z zasadą subsydiarności kraje członkowskie winny we własnym zakresie poszukiwać coraz lepszych rozwiązań.
In accordance with the principle of subsidiarity individual Member States should always be looking for better solutions.
PolishTak więc gdybyśmy mieli poszukiwać winnych w tym względzie, to moglibyśmy całkiem słusznie i sprawiedliwie wskazać Radę.
So if there is blame to be laid in that regard, it should be laid fairly and squarely at the door of the Council.
PolishWłaśnie takiego rozwiązania będziemy poszukiwać.
PolishProces ratyfikacji powinien być kontynuowany i Irlandia - wierzę - będzie intensywnie poszukiwać rozwiązania sytuacji.
The process of ratification should continue, and I am confident that Ireland will make every effort to resolve the situation.
PolishNależy poszukiwać kompleksowych rozwiązań, które będą stymulować rozwój gospodarczy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.
Complex solutions must be found that will foster the economic development of all the European Union Member States.
PolishJeżeli uznajemy konieczność międzynarodowej współpracy, musimy jej poszukiwać w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie Unii Europejskiej.
If international cooperation is considered necessary, it should be sought within the framework of the United Nations, not the European Union.
PolishJeśli chodzi o dostęp do rynku, będziemy poszukiwać nowych miejsc dla wyrobów włókienniczych w ramach rundy dauhańskiej oraz wszystkich naszych nowych porozumień o wolnym handlu.
On market access, we will be seeking new access for textile goods in the Doha Round and in all our new FTAs.
PolishChciałbym zakończyć, podkreślając, że Komisja Europejska rzeczywiście wspiera ten proces i będzie poszukiwać sposobów, by wspomagać jego kontynuację.
I would like to end by stressing that the European Commission genuinely supports this process and that it will be looking for ways to assist it.
PolishObecnie z Radą omawiamy trzy instrumenty prawne i chcę podkreślić, że musimy w tej kwestii poszukiwać rozwiązań ambitnych i zakończyć te rozmowy sukcesem.
Three legal instruments are being discussed with the Council, and I would emphasise that we need to be ambitious and successful with these.
PolishByć może powinniśmy spróbować stworzyć powiązania między tymi regionalnymi inicjatywami w celu wzmocnienia synergii, zamiast poszukiwać nowych form współpracy?
We should perhaps try to create links with these regional initiatives to reinforce this synergy instead of looking for new forms of cooperation.
PolishJestem przeciwna takiemu sposobowi uprawiania polityki: zamiast za wszelką cenę poszukiwać jednogłośności, Parlament Europejski z zasady wybrał złą metodę.
I disapprove of this way of doing politics: instead of seeking unanimity at all costs, the European Parliament has fundamentally chosen the wrong method.
PolishOznacza to, że nie powinniśmy się ograniczać do sprawdzania wniosków o dofinansowanie, ale również, tam gdzie to konieczne, poszukiwać odpowiednich partnerów lub sieci współpracy.
This means not merely checking funding applications but, where appropriate, also seeking out suitable partners or networks for collaboration.