"potęgować" English translation

PL

"potęgować" in English

PL potęgować
volume_up
[potęguję|potęgowałbym] {imperfective verb}

potęgować
potęgować (also: spotęgować)
Problemy te potęguje fakt, że nie są oni traktowani jak pracownicy , a zatem nie mają ochrony na mocy konwencji międzynarodowych lub ani unijnego orzecznictwa.
These problems are compounded by the fact that they are not treated as employees and therefore have no protection under international conventions or EU case-law.
Czynniki te potęgują obecnie jeszcze ekstremalne zjawiska pogodowe wynikające prawdopodobnie ze zmian klimatu.
These factors are currently being exacerbated by extreme weather conditions that are probably due to climate change.
To tylko potęguje przygnębiające spostrzeżenia, że Bruksela i Strasburg zbyt często zajmują się drobiazgami, a nie sprawami dotyczącymi ogółu społeczeństwa.
It is intensifying, Mr President, the frustrating perception that Brussels and Strasbourg all too often deal with obscure issues and not those which concern the public.
Nawałnica Xynthia to kolejna tragiczna i bolesna demonstracja zaburzeń klimatycznych, które potęgują siłę i częstotliwość czegoś, co mimo wszystko jest zjawiskiem naturalnym.
Storm Xynthia is another tragic and painful demonstration of the climatic disturbances that are intensifying the violence and the frequency of what are, nonetheless, natural phenomena.
potęgować (also: wzmagać, nasilać)
Niemniej jednak doksorubicyna może potęgować toksyczność innych środków przeciwnowotworowych.
However, doxorubicin may potentiate the toxicity of other antineoplastic agents.

Synonyms (Polish) for "potęgować":

potęgować

Context sentences for "potęgować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishStosowanie u zwierząt młodszych niż 6 miesięcy, o masie ciała poniżej 5 kg, lub u zwierząt starszych, może potęgować ryzyko działań niepożądanych.
Use in animals less than 6 months of age, with a weight below 5 kg, or in aged animals, may involve additional risk.
PolishPonieważ preparat Savene może potęgować toksyczność chemioterapii, podczas której doszło do wynaczynienia, konieczne jest uważne monitorowanie parametrów hematologicznych.
Savene may add to the toxicity induced by the chemotherapy cycle during which the accident took place, requiring careful monitoring of haematological parameters.