"potrzebne" English translation

PL

"potrzebne" in English

PL potrzebne
volume_up
{adjective}

Aby to osiągnąć potrzebne jest przyjęcie bardziej rygorystycznych aktów prawnych.
For this it is not necessary to adopt more or stricter legal acts.
W tym celu potrzebne jest utworzenie odpowiednich ram współpracy.
To this end, it is necessary to establish appropriate cooperation frameworks.
Prawdą jest też, że zawsze się da coś ulepszyć i ulepszenia są potrzebne.
It is true that things can always be improved and improvements are necessary.
potrzebne (also: potrzebny, potrzebna, wymagane, wymagana)
volume_up
needed {adj.}
UE wprowadzi wszystkie rozwiązania, które są potrzebne i wtedy, kiedy są potrzebne.
The EU will introduce all that is needed, when it is needed.
Potrzebne są programy, potrzebne są pieniądze, a obecnie Komisja ich nie ma.
Programmes are needed, money is needed and, at the moment, the Commission does not have them.
Są one potrzebne, aby zagwarantować dostawy żywności i zrównoważony rozwój.
They are needed to guarantee the food supply as well as sustainable development.

Context sentences for "potrzebne" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPotrzebny sprzęt Aby samodzielnie wykonać wstrzykniecie leku, potrzebne będą:
Equipment that you need To give yourself a subcutaneous injection you will need:
PolishPotrzebne są nam oba instrumenty, ponieważ nie każdy musi się stać przedsiębiorcą.
We need both instruments, as not everyone is destined to be an entrepreneur.
PolishOpracujmy nowe mechanizmy w regionach, gdzie potrzebne jest wsparcie administracyjne.
Where there is a need for administrative support, let us invent new mechanisms.
PolishPilnie potrzebne są przepisy dotyczące monitorowania stabilności rynków finansowych.
The provisions for monitoring the stability of the financial markets are critical.
PolishW tej dziedzinie wciąż pozostaje wiele do zrobienia i potrzebne są zmiany na lepsze.
There is still work to be done in this area and improvements still need to be made.
PolishDo osiągnięcia określonych tu celów potrzebne będą pieniądze i wola polityczna.
Achieving the goals set out in them will require money and political will.
PolishOsiągnęliśmy już jedną trzecią tego, co jest potrzebne dla realizacji celu 30 %.
We have achieved a third of what we need to do to attain the 30% target.
PolishEuropol obecnie dobrze działa i nie są potrzebne żadne zmiany jego statusu.
Europol is functioning well at present and does not need any changes to its status.
PolishPo drugie, musimy wyposażyć się w mechanizmy potrzebne nam do zajęcia się kryzysem.
Secondly, we must equip ourselves with the mechanisms that we need to tackle a crisis.
PolishW tym względzie potrzebne jest wyjaśnienie i przede wszystkim całkowita przejrzystość.
There is a need here for clarification and, above all, complete transparency.
PolishPotrzebne są badania naukowe, szczególnie w zakresie sposobów zapobiegania pożarom lasów.
There is a need for research, in particular, into ways of limiting forest fires.
PolishJest to też potrzebne, by prowadzić w całej Europie politykę sprzyjającą stabilności.
We also need this for the internal policy of stability in Europe as a whole.
PolishWszyscy jesteśmy zgodni, że potrzebne jest wypracowanie skutecznego systemu przeszczepów.
We are all agreed that an effective transplantation system needs to be developed.
PolishTak więc powstaje pytanie: dlaczego potrzebne jest nam przystąpienie do konwencji?
So then the question arises: why do we need accession to the Convention?
PolishZgadzam się, że potrzebne jest jak największe uproszczenie.
I totally agree, Mr Capoulas Santos, that we need to simplify as much as possible.
PolishPotrzebne są polityczne kroki w kierunku solidarności energetycznej w kryzysie.
Political measures aimed at energy solidarity in a crisis are required.
PolishW tym celu potrzebne są nam zasady, które pozwolą położyć kres takim nadużyciom.
In order to achieve this we need the rules to stop this kind of abuse.
PolishW celu ochrony dobrobytu naszych dzieci, potrzebne jest nam aktualne ustawodawstwo.
We need up-to-date legislation to protect the well-being of our children.
PolishNie istnieje obiektywna analiza, co jest potrzebne z punktu widzenia zasady pomocniczości.
There is no objective analysis of what is required by the subsidiarity principle.
PolishBez wątpienia potrzebne jest prawodawstwo, które zapewni poprawę sytuacji w tym sektorze.
Undoubtedly the legislation needs to be adapted to developments in the sector.