"potrzebny" English translation

PL

"potrzebny" in English

PL potrzebny
volume_up
{adjective masculine}

- Mechanizm monitorowania i nadzoru nad agencjami ratingowymi jest potrzebny.
A mechanism for monitoring and supervising credit rating agencies is necessary.
Jeśli chodzi o dialog z Białorusią, jest on potrzebny, ale nie za wszelką cenę.
As for dialogue with Belarus, this is necessary, but not at any price.
Mam wszelkie powody, by sądzić, że znajdziemy potrzebny kompromis.
I have every reason to believe that we will find the necessary compromise.
potrzebny (also: potrzebne, potrzebna, wymagane, wymagana)
volume_up
needed {adj.}
Potrzebny jest kluczowy strategiczny przełom w dziedzinie zapobiegania chorobom.
A key strategic breakthrough is needed in the area of disease prevention.
Oprócz samej prędkości potrzebny jest jeszcze właściwy kierunek.
In addition to the same speed, what is also needed is the right direction.
Ten rodzaj ochrony jest jednak pilnie potrzebny.
However, it is this sort of protection that is urgently needed.
potrzebny (also: konieczny, niezbędny)

Context sentences for "potrzebny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPotrzebny sprzęt Aby samodzielnie wykonać wstrzykniecie leku, potrzebne będą:
Equipment that you need To give yourself a subcutaneous injection you will need:
PolishJeżeli potrzebny jest 1 lub 2 liofilizaty, można użyć 0, 5 ml rozpuszczalnika.
When only 1 or 2 lyospheres are required the volume may be reduced to 0.5 ml.
PolishMoim zdaniem komunikat Komisji Europejskiej z 11 listopada to dokument potrzebny.
In my view, the European Commission Communication of 11 November is welcome.
PolishPotrzebny jest także skuteczny i zaktualizowany system monitorowania i oceny.
It also requires an effective and updated monitoring and evaluation system.
PolishPotrzebny jest nam zatem pakt stabilizacji, pakt stabilnej europejskiej solidarności.
What we need, then, is a stabilisation pact, a pact for stable European solidarity.
PolishUważam, że naprawdę potrzebny nam zewnętrzny przegląd dotychczasowych działań.
I think that we really need an outside review of what has happened so far.
PolishWspomniany nadzór jest bardzo potrzebny, jednak nie można teraz wiązać tych dwóch spraw.
There is a great need for the latter, but the two cannot be connected right now.
PolishJeżeli potrzebny jest 1 lub 2 liofilizaty, można użyć 0, 5 ml rozpuszczalnika.
When only 1 or 2 cakes are required the volume may be reduced to 0.5 ml.
PolishW imieniu mojej komisji stwierdzam, że potrzebny nam nowy wniosek legislacyjny.
On behalf of my committee, I therefore believe we should have a new legislative proposal.
PolishW niektórych przypadkach potrzebny jest im okresowy kredyt obrotowy i przejściowa pomoc.
In certain cases, they need temporary working credit and temporary assistance.
PolishJeżeli potrzebny jest 1 lub 2 liofilizaty, można je rozpuścić w 0, 5 ml rozpuszczalnika.
When only 1 or 2 lyospheres are required the volume may be reduced to 0.5 ml.
PolishSpienienie może wydłużyć czas potrzebny do uzyskania całkowitego rozpuszczenia proszku.
If foaming occurs, it may take longer for the powder to dissolve completely.
PolishPotrzebny jest jednak późniejszy monitoring efektów tych zmian prawnych.
The effect of these legal changes should, however, be subsequently monitored.
PolishCóż, czasami, Panie Przewodniczący, potrzebny jest mały aniołek stróż na ramieniu.
Well, sometimes, Mr President, you need a small angel at your shoulder.
PolishDo podania produktu Enbrel będzie potrzebny także 1 ml wody do wstrzykiwań oraz strzykawka
You will also need 1 ml of water for injections and a syringe to administer Enbrel
PolishSytuacja mojej misji w tej chwili jest taka, że nadal potrzebny jest poważny sponsor.
The status of my mission at the moment is it still needs a major sponsor.
PolishŻeby robot wykonał inne zadanie, potrzebny jest inny trzyletni program doktorski.
Now if you want this robot to do a different task, that's another three-year Ph.D. program.
PolishNiesamowite jest w tym to, że kiedy już nie jest potrzebny, można go zjeść.
And the really wonderful thing about this is, when you're done, well -- you can eat it.
PolishBicz na konia, ogłów na osła, a kij potrzebny jest na grzbiet głupiego.
A whip for the horse, a bridle for the ass, And a rod for the back of fools.
PolishPo drugie, potrzebny jest pocisk do wystrzelenia, a po trzecie - detonator bomby.
Second, you need a missile to launch, and, third, you need the actual detonator of the bomb.