PL potwierdzenie
volume_up
{neuter}

1. general

potwierdzenie (also: zatwierdzenie, bierzmowanie)
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Kliknięcia stanowią dźwiękowe potwierdzenie przesunięcia czarnego pokrętła nastawiania dawki.
The clicks are only audible confirmation that the black dose knob has been moved.
Wręcz przeciwnie, postrzegam ją raczej jako potwierdzenie ciągłości europejskiej polityki.
On the contrary, I see it rather as a confirmation of continuity in European politics.
potwierdzenie (also: usprawiedliwienie)
potwierdzenie (also: afirmacja, twierdzenie, oświadczenie)
Kiedy się to uda, to potwierdzenie bycia żywym, dociera do ciebie niemal na poziomie komórek.
When it's tapped, the affirmation of being alive, it reaches you almost to a cellular level.
Można uznać, że priorytetami Parlamentu w odniesieniu do przedmiotowego budżetu są potwierdzenie i wzmocnienie środków na kształcenie i innowacje.
Parliament's priorities for this budget may be considered to be the affirmation and strengthening of funding for education and innovation.
Obecnie mamy szansę wzmocnić partnerstwo między Tunezją a Unią Europejską w oparciu o potwierdzenie demokracji oraz reformy gospodarcze i społeczne.
We now have an opportunity to strengthen the partnership between Tunisia and the European Union on the basis of an affirmation of democracy and economic and social reform.

2. "czegoś"

potwierdzenie
volume_up
corroboration {noun} (of sth)

Context sentences for "potwierdzenie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishKryteria odpowiedzi hematologicznej (potwierdzenie wszystkich odpowiedzi po ≥ 4 tygodniach):
Haematological response criteria (all responses to be confirmed after ≥ 4 weeks):
Polishkolor na zielony, co stanowi potwierdzenie podania pełnej dawki leku. zy
is or th If you experience difficulties choose a more firm injection site.
PolishPo prostu chcę uzyskać od pana przewodniczącego potwierdzenie, że Rada została zaproszona.
I just want the President to guarantee that the Council has been invited.
PolishSytuacja w Czechach stanowi potwierdzenie faktu, że rzeczywiście mamy problem.
The situation in the Czech Republic provides evidence of the fact that there is a real problem.
PolishChciałbym poinformować Wysoką Izbę, że ten projekt posiada potwierdzenie ethical review.
I would like to inform the House that this project has been endorsed by an ethical review.
PolishOkienko kontrolne zmieni kolor na zielony, co stanowi potwierdzenie podania pełnej dawki leku.
The inspection window will be green, confirming the injection is complete.
PolishByłbym wdzięczny panu komisarzowi za potwierdzenie tego wobec Izby.
I would be grateful if the Commissioner would confirm that to the House.
PolishW badaniach oceniano liczbę przypadków grypy mających swoje potwierdzenie w testach laboratoryjnych.
The studies measured the number of cases of flu, proven by laboratory tests.
PolishJest to dramatyczne potwierdzenie zapotrzebowania na odpowiedzialne i moralne zarządzanie finansowe.
This is a dramatic statement of the need for responsible and moral financial management.
PolishTe oczekiwania znajdują potwierdzenie w badaniach opinii publicznej.
Those expectations are confirmed by public opinion polls.
PolishNie istnieją usługi publiczne w Kosowie, a Komisja może się tam udać i znaleźć tego potwierdzenie.
There are no public services in Kosovo, and the Commission only needs to go there to see as much.
PolishNowy cykl badań odbywa się w Instytucie Karolinska w Szwecji; ma na celu potwierdzenie tej hipotezy.
There's now a new research project underway at the Karolinska in Sweden to prove that hypothesis.
PolishNależy dostarczyć potwierdzenie równoważności testów oraz wyników z różnych miejsc wytwarzania.
Reassurances should be provided on the equivalence of tests and test results from the different sites.
PolishFirma wykorzystała trzy badania na potwierdzenie skuteczności stosowania preparatu Tandemact w tym samym wskazaniu.
The company used three studies to support the use of Tandemact in the same indication.
PolishBank zażądał dowodu na potwierdzenie tego, że przebywa w Wielkiej Brytanii od co najmniej trzech lat.
The bank she contacted required proof that she had been resident in the UK for at least three years.
PolishWniosek taki znajduje potwierdzenie w ustaleniach OBWE-ODIHR.
The assessment by the OSCE-ODIHR supports this conclusion.
PolishPotwierdzenie informuje o tym, że wiadomość została wyświetlona i podaje godzinę, o której miało to miejsce.
The receipt confirms that you saw the message and records the time.
PolishWłaściwym krokiem Europy będzie potwierdzenie tego na planowanych międzynarodowych konferencjach na ten temat.
Europe would do well to confirm this in the international conferences planned on this subject.
PolishPotwierdzenie ekspresji CD52 może być zasadne, jeśli bierze się pod uwagę możliwość powtórzenia leczenia.
However, if retreatment is considered, it may be prudent to confirm the presence of CD52 expression.
PolishChodzi o potwierdzenie naszych wartości, Panie Pośle Bütikofer.
That is about reconfirming our values, Mr Bütikofer.