PL potwierdzony
volume_up
{adjective masculine}

potwierdzony (also: sprawdzony, zweryfikowany)
potwierdzony (also: atestowany, poświadczony)
Jeżeli wynik zostanie potwierdzony, nadal monitorować aminotransferazy nie rzadziej, jak co 2 tygodnie.
If confirmed, continue to monitor aminotransferases at least every 2 weeks.
Objawowa niewydolność serca Potwierdzony spadek LVEF ≥ 15 % poziomu wyjściowego przy poziomie LVEF poniżej 50 %
Symptomatic CHF Confirmed LVEF drops of ≥ 15 % from Baseline and below 50 %
Wniosek ten został potwierdzony w siedmiu dodatkowych badaniach, które zostały dostarczone przez firmę.
This conclusion was confirmed with the results from seven additional studies supplied by the company.

Context sentences for "potwierdzony" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZwiązek przyczynowy został potwierdzony, chociaż mechanizm działania nie został wyjaśniony.
A causal relationship has been evoked, although the mechanism of action has not been elucidated.
PolishNależy przerwać leczenie wszystkich zmian, których całkowity zanik został potwierdzony klinicznie.
Treatment of any lesion that has fully resolved on clinical assessment should be discontinued.
PolishObawy CHMP wzbudził fakt, że stosunek korzyści do ryzyka dla tego wskazania nie został wystarczająco potwierdzony.
The CHMP was concerned that the benefit/ risk ratio of this indication could not be adequately established.
PolishWszyscy członkowie są rekrutowani w ramach otwartej procedury naboru i w oparciu o potwierdzony najwyższy poziom wiedzy naukowej.
All members are appointed through an open selection procedure on the basis of proven scientific excellence.
PolishPotwierdzony został w nim główny cel emerytur: zagwarantowanie spójności społecznej w duchu sprawiedliwości międzypokoleniowej.
It reaffirms the main aim of pensions: to guarantee social cohesion in a spirit of equity between generations.
PolishFakt, iż woda jest podstawową potrzebą człowieka, został uznany i potwierdzony na Czwartym Światowym Forum Wody w Meksyku w 2006 roku.
Water is a primary human need, as was recognised and reaffirmed during the Fourth Water Forum in Mexico in 2006.
PolishMusi być on zgodny z międzynarodowymi wytycznymi oraz potwierdzony przez dane opublikowane w recenzowanych czasopismach medycznych.
It must be in line with authoritative international guidelines and supported by evidence published in peer reviewed medical journals.
PolishZostał on potwierdzony podczas dzisiejszej debaty w Senacie Republiki Czeskiej, który następnie, w dalszej części dnia przyjął traktat.
This has been corroborated by today's debate in the Senate of the Parliament of the Czech Republic, which then approved the treaty later in the day.
Polishstabilny, potwierdzony brakiem bólu w klatce piersiowej lub zapisem EKG, w ciągu dwóch kolejnych dni poprzedzających badanie.
Care should be taken in patients with ischaemic cardiac disease because in these patients allergy-like and/ or vasodilatory reactions may lead to life-threatening conditions.
PolishMimo, iż związek przyczynowy nie został potwierdzony, należy unikać zabiegów z zakresu chirurgii szczękowej, ponieważ proces gojenia się ran może być wydłużony (patrz punkt 4. 4).
Although causality has not been determined, it is prudent to avoid dental surgery as recovery may be prolonged (see section 4.4).
PolishNastępujące działania niepożądane, których związek z prowadzonym leczeniem uznano za potwierdzony lub prawdopodobny, zgłaszano podczas badań klinicznych preparatu LUMIGAN.
The following undesirable effects definitely, probably or possibly related to treatment were reported during clinical trials with LUMIGAN.
PolishWzrost częstości występowania nowotworów nerek wywołanych terapią nie został potwierdzony w badaniach nad rakotwórczością po podaniu doustnym u szczurów Wistar (Wiga) lub u myszy Swiss.
A treatment-related increase in renal tumour incidence did not occur in the oral carcinogenicity studies with Wistar (Wiga) rats or in Swiss mice administered oral risperidone.