PL potworny
volume_up
{adjective masculine}

potworny (also: denny, straszny, beznadziejny, okropny)
Przedmiot: Potworne zabójstwa ubogich peruwiańskich rolników popełniane dla zysku
Subject: Appalling murders of poor Peruvian farmers for profit
Władze peruwiańskie oceniają, że te potworne zbrodnie mogą być przyczyną zaginięcia wielu ludzi, w tym dzieci.
The Peruvian authorities consider that the disappearance of numerous people, including children, is attributable to this appalling practice.
Teraz, przed rozpoczęciem okresu prezydencji czeskiej, uważam, że potworny atak na prezydenta Klausa odsłonił prawdziwe oblicze nowoczesnej Unii Europejskiej.
Now, with the Czech presidency about to take over, I think we have seen the true face of this modern-day European Union with the appalling attack on President Klaus.
potworny (also: diaboliczny, nieludzki, zgubny)
volume_up
diabolical {adj.} (evil)
potworny (also: przerażający)
potworny (also: straszliwy)
potworny (also: straszny, koszmarny, okropny, fatalny)
A ona odczuwała już potworny ból.
And she was in horrible pain.
Przemoc domowa to potworna rzeczywistość: wiele kobiet jest mordowanych we własnych domach.
Domestic violence is a horrible reality: many women are indeed murdered in their own homes.
To, co wydarzyło się w Teheranie jest niewątpliwie potworne.
What took place in Tehran is absolutely horrible.
potworny (also: straszny)
volume_up
monstrous {adj.} (odious)
Są one nie tylko całkowicie niedorzeczne, ale także oznaczają potworne bagatelizowanie faszyzmu niemieckiego.
These are not only utterly absurd; they also amount to a monstrous trivialisation of German fascism.
Aresztowanie Karadżicia dowiodło, że tak potworne zbrodnie, jak zbrodnie przeciwko ludzkości, nie uchodzą bezkarnie.
Karadžić's arrest has proved that there is no impunity for such monstrous crimes as those against humanity.
Handel ludźmi to potworne przestępstwo i okropne upokorzenie ludzkiej godności. Nie ma nic gorszego niż sprzedaż człowieka do niewoli.
Human trafficking is a monstrous crime and an extreme humiliation of human dignity; there is nothing worse than being sold into slavery.
potworny (also: zły, straszny, okrutny, brutalny)
volume_up
savage {adj.}
potworny (also: straszny, beznadziejny, okropny, fatalny)
Każdy zdaje sobie sprawę, że prawdopodobnie został zabity w potwornych okolicznościach.
Everyone assumes that he has probably been killed in one terrible way or another.
Panie i panowie! Zdecydowałem się przemawiać w języku kraju, w którym miało miejsce to potworne zdarzenie.
Ladies and gentlemen, I have chosen to speak in the language of the country in which this terrible occurrence took place.
Wszystkie związki kolejowe i wszyscy eksperci mówią, że ta sytuacja nieuchronnie doprowadzi do potwornych wypadków.
All the railway unions, all the experts say that this situation will inevitably result in terrible accidents.
potworny (also: bezbożny, niecny)
volume_up
unholy {adj.}
potworny (also: wstrętny, haniebny, obrzydliwy, ohydny)
volume_up
vile {adj.}
potworny (also: okrutny, ohydny, okropny, fatalny)
Słusznie jest, byśmy potępili potworne przestępstwa popełnianie przez fanatyków.
It is right that we should condemn atrocious killings perpetrated by fanatics.
Musimy bezwzględnie unikać nadmiernie uproszczonych twierdzeń, że te potworne morderstwa są wynikiem samej tylko nienawiści religijnej.
It is imperative that we should avoid simplistic assertions that these atrocious killings are the results of religious hatred alone.
Rządy państw członkowskich UE były zbyt niezdecydowane w potępianiu tych potwornych zbrodni i obarczeniem reżimu irańskiego odpowiedzialnością za jego działania.
The EU governments have been too hesitant in condemning these atrocious crimes and to make the regime bear responsibility for its behaviour.
potworny (also: tajny, straszny, ponury, czarnoskóry)
volume_up
black {adj.}
potworny (also: straszny)
volume_up
wicked {adj.} [coll.]
Po drugie musi pociągnąć winnych do odpowiedzialności, bo nie można tolerować tego rodzaju potwornych zdarzeń.
Dreadful occurrences of this kind cannot be tolerated.
Co za potworne przesłanie dociera do obywateli europejskich, którzy zasilają szeregi bezrobotnych w alarmującym tempie!
What a dreadful message that sends to European citizens, who are joining unemployment queues at an alarming rate!
Jednakże wobec tych liczb oraz strasznych, potwornych relacji, które słyszymy, czy nie sądzą państwo, że my w tej Izbie mamy prawo mieć wątpliwości co do wyników tej strategii?
However, faced with these figures and with the terrible, dreadful accounts we are hearing, do you not think that we in this House are entitled to have our doubts about the results of this strategy?

Synonyms (Polish) for "potworny":

potworny

Context sentences for "potworny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishBombardowanie Oklahoma City było prostą technologią, użytą w potworny sposób.
The Oklahoma City bombing was simple technology, horribly used.
PolishTen niewytłumaczalny i potworny czyn nie może pozostać niezauważony przez instytucje europejskie.
This is an inexplicable and extremely serious act, which cannot and must not go unnoticed by the European institutions.
PolishCóż, cały pomysł musiał się kierownikowi wydać bardzo zabawny - wysłać dwóch białych chłopaczków z klasy średniej w pole bawełny w sierpniu w Texasie - potworny upał.
Well, that must have seemed like a funny idea to that foreman: put these two middle-class little white boys out in a cotton field in August in Texas -- it's hot.