"powód" English translation

PL

"powód" in English

PL powód
volume_up
{masculine}

1. general

powód (also: przyczyna, motyw)
volume_up
cause {noun}
Zmniejszenie zasobów ryb to obecnie główny powód do niepokoju.
The reduction in fish stocks is currently a major cause for concern.
Istnieje również powód do obaw co do zabawek przeznaczonych dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
There is also cause for concern regarding toys designed for children under the age of three.
Czy nie należy chwalić również muzułmanów, jeżeli jest ku temu powód?
Should not Muslims also be lauded when there is cause to do so?
powód (also: przyczyna, rozum, motyw, racja)
volume_up
reason {noun}
Powód tej debaty jest bez wątpienia nieprzyjemny.
(DE) Mr President, this is certainly not a nice reason for this debate.
Daje to powód do rozpoczęcia nowego dialogu pomiędzy tymi krajami.
This is the reason for the beginning of a new dialogue between the two countries.
Jaki jest powód tego, że Komisja nie wprowadza istotnych zmian?
What is the reason leading the Commission not to introduce significant changes?
Moje konto zostało wyłączone z powodu powiązania z innym wyłączonym kontem.
My account was disabled for being related to another disabled account.
Google zastrzega sobie prawo do wyłączenia konta z dowolnego powodu.
Google reserves the right to disable an account for any reason.
Zdarza się to najczęściej z powodu skonfigurowania kilku filtrów Uwzględnij.
Viewing Incorrect AccountIf you have access to multiple Analytics accounts, you may be looking at the wrong account.
powód
volume_up
score {noun} (on that score)
Dlatego uważam, że nasz Parlament nie ma powodu do obaw.
Therefore, I have no worries on our Parliament's score.
powód (also: sprawa, cel, wzgląd)
volume_up
sake {noun}
Z tych powodów oraz w celu zapewnienia lepszego systemu drogowego w Europie głosowałem za przyjęciem tekstu.
For these reasons, and for the sake of a better road system in Europe, I voted in favour.
Co to za inicjatywa i w jaki sposób zrekompensuje ona wsparcie socjalne, które państwa członkowskie wycofują z powodu swoich programów stabilizacyjnych?
What initiative is that, and how can it make up for the social support that Member States are withdrawing for the sake of their stability programmes?
W pełni zgadzam się także z tym, że w celu zapewnienia parlamentarnej i finansowej kontroli służba powinna być przypisana do Komisji z powodów administracyjnych i budżetowych.
I agree fully that, for the sake of parliamentary scrutiny and financial control, the service ought to be attached to the Commission, for administrative and budgetary purposes.

2. law

powód
powód (also: powódka)
Więc mamy pięć milionów, to znaczy, pięć milionów autorów a pięć milionów powodów to wielki pozew.
So you have five million, that is, five million authors and five million plaintiffs is a massive lawsuit.
Ágnes Hankiss została oskarżona przez oskarżyciela prywatnego o domniemane popełnienie przestępstwa zniesławienia, a w szczególności zniesławienia osoby nieżyjącej, ojca powoda.
Ágnes Hankiss was accused by a private plaintiff of allegedly committing the crime of public defamation and, in particular, the crime of defaming the memory of a dead person, the plaintiff's father.
powód (also: wnioskodawca)
W chwili obecnej nie ma powodu, żebyśmy to zrobili, ponieważ wnioskodawcy projektów mają dość swobody, aby właściwie reagować na określone potrzeby rynku pracy.
There is no reason at the moment for us to do this, as the project applicants are given sufficient scope to be able to react appropriately themselves to the specific needs of the labour market.
powód (also: powódka)
volume_up
claimant {noun} [Brit.]
Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, gdy przepis szczególny tak stanowi.
A court can issue an order for payment if a claimant makes a financial claim, and in other cases, where specified in a regulation.

Context sentences for "powód" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishBez względu na powód tej rezygnacji, chcę powiedzieć, że podzielam opinie pana Davisa.
Whatever the merits of his resignation, I share the concerns that he expresses.
PolishBył to powód, dla którego chciałam zadać Komisji i Radzie powyższe pytania.
This is why we wanted to ask the Commission and Council these questions.
PolishTaki był i pozostaje fundamentalny powód, dla którego zawarliśmy umowę o wolnym handlu z Koreą.
This has been, and is, our fundamental motivation for pursuing the FTA with Korea.
PolishI w rzeczywistości to jest właśnie powód, dla którego zareagowały organy nadzoru w wielu krajach.
That, indeed, is precisely why the regulators in numerous countries have reacted.
PolishWzrost liczby osób przyjeżdzających do Unii Europejskiej daje powód do satysfakcji.
It is satisfying to see that the number of people travelling to the European Union has increased.
PolishMyślę, że to jest główny przekaz tragedii i powód dlaczego jest taka ważna.
And I think that is the message of tragedy to us, and why it's so very, very important, I think.
PolishZasadniczo jest to powód tego, że potrzebujemy kubitów – – ponieważ ma on tylko dwie idee.
It's basically why you need the qubit, because it only has two ideas.
PolishOczywiście, główny powód: uczcie się przykładać uwagę i koncentrowania się.
And of course, the major thing: learn to pay attention, to concentrate and focus your attention.
PolishTo jest właśnie powód, dlaczego, jako gatunek, jesteśmy tak pomysłowi i tak potężni.
And that's why, as a species, we're so creative and so powerful, and that's why we have a history.
PolishI często wystarczy trywialny powód, by pętla u szyi zacisnęła się mocniej.
It then often only needs something trivial to tighten the noose.
PolishPanie komisarzu Kallas, tak wiele pochwał ze strony pani poseł Gräßle to naprawdę powód do dumy!
Commissioner Kallas, so much praise from Mrs Gräßle is really something to be proud of!
PolishSytuacja humanitarna, jak wielu z państwa już zauważyło, nadal stanowi poważny powód do niepokoju.
As many of you have pointed out, the humanitarian situation is still of great concern.
PolishTe nadużycia rosną i ten fakt musi stanowić dla nas prawdziwy powód do obaw.
This abuse is getting worse and that really must concern us.
PolishDrugi powód jest polityczny: wiemy, że obecne przepisy uniemożliwiają skuteczne działanie CA.
The second is political: you know that current legislation prevents CA from being effective.
PolishNależy szybko znaleźć rozwiązanie tego problemu, który stanowi powód do zaniepokojenia całego świata.
This problem, which is a matter of concern all over the world, needs a fast solution.
PolishDrugi powód jest taki, że decyzję podejmą państwa członkowskie.
The second is because it will be for the Member States to determine.
PolishWedług mnie byli pierwszymi aktywistami anatomii - oto i mój powód.
The Founding Fathers were, for my point of view, the original anatomical activists, and this is why.
PolishW końcu mamy jakiś powód do uśmiechu.
(FR) Madam President, for once we have something to smile about.
Polish(Śmiech) Jednak, w rzeczy samej, nie to nie jest powód ich wyginięcia.
(Laughter) But in fact that's not why they went extinct.
PolishWprowadzany w Europie od kilkudziesięciu lat model gospodarki rynkowej powinien stanowić dla nas powód do dumy.
The market economy model developed in Europe over the decades should make us proud.