PL poważnie
volume_up
{adverb}

poważnie (also: serio, na serio)
Wzrost nielegalnego zatrudnienia poważnie podkopuje konkurencję ekonomiczną.
The growth of illegal work seriously undermines economic competition.
W Unii Europejskiej nie traktuje się poważnie problemu handlu narządami.
The problem of organ trafficking is not taken seriously in the European Union.
przewodniczący Komisji - Działania te traktujemy bardzo poważnie.
. - We are taking that exercise very seriously.
poważnie (also: bezlitośnie, ciężko, surowo, srogo)
Problem ten szczególnie poważnie dotyczy grup migrantów oraz społeczności romskiej.
The problem affects migrant groups particularly severely and the Roma community.
Do chwili obecnej sytuacja ta poważnie szkodziła jednolitemu rynkowi europejskiemu.
Until now, this situation has severely damaged the single European market.
Północno-wschodnia część Rumunii została poważnie dotknięta tą klęską żywiołową.
The north-eastern part of Romania was severely affected.
poważnie (also: ogromnie, grubo)
Zmiany klimatu mogą poważnie wpłynąć na zdrowie oddechowe oraz zwiększyć zachorowalność na wektorowe choroby zakaźne.
It may gravely impact on respiratory health and increase the incidence of vector-borne diseases.
(HU) Jestem wdzięczny komisarzowi, prezesowi EBC oraz sprawozdawcy za otwarte i wysoce profesjonalne podejście do tego problemu, który poważnie nas wszystkich dotyczy.
(HU) I am grateful to the Commissioner, to the President of the ECB and to the rapporteur for having taken an open and highly professional approach to this problem that concerns us gravely.
poważnie (also: dużo, silnie, wysoko, ostro)
volume_up
heavily {adv.} (considerably, abundantly)
Konsekwencje decyzji, które podejmiemy, poważnie zaważą na płaszczyźnie gospodarczej i społecznej.
The consequences of the decisions we take will weigh heavily, socially and economically.
Grecja i inne kraje są poważnie zadłużone, choć miliardy z funduszy strukturalnych są wpompowywane do tych krajów od lat.
Greece and other states are heavily in debt, although billions from the structural funds have been poured into these countries for many years.
Przyjęty dziś tekst zawiera jednak też takie zasady, które mogą poważnie obciążyć firmy, bez jednoczesnego zwiększenia ochrony konsumentów.
However, the text adopted today also contains rules that would heavily burden companies without increasing consumer protection.
poważnie (also: gorąco, szczerze, sumiennie, rzetelnie)
poważnie (also: ciężko, głęboko)
poważnie (also: skromnie, trzeźwo, statecznie)
poważnie (also: naprawdę, szczerze, serio)
volume_up
straight up {adv.} [coll.]
poważnie (also: źle, kiepsko, słabo, marnie)
volume_up
badly {adv.}
I was burned very badly.
W zeszłym tygodniu słoweńskie prowincje poważnie ucierpiały na skutek klęski żywiołowej - najgorszej powodzi od niepamiętnych czasów.
Last week several Slovenian provinces were badly affected by a natural disaster - the worst flooding in living memory.
Uważam za niewłaściwe wprowadzanie kolejnego dodatkowego obciążenia dla przewoźników, którzy zostali poważnie dotknięci kryzysem finansowym.
I feel that it would be inappropriate to create yet another additional tax burden for hauliers, who have been badly affected by the financial crisis.

Context sentences for "poważnie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishHartmann do dziś poważnie traktuje narracyjny i estetyzacyjny obowiązek teatru.
But Hartmann has remained true to the narrative and beautifying duty of the theatre.
PolishAle na poważnie, mnie czarną kobietę odróżnia od was jeszcze kilka innych rzeczy.
But, besides being a black woman, I am different from most of you in some other ways.
PolishI wreszcie musimy pokazać społeczności międzynarodowej, że tę sprawę traktujemy poważnie.
Finally, we need to show the international community that we mean what we say.
PolishPoważnie odciska się to na gospodarce i relacjach handlowych z tym krajem.
That is having a major impact on the economy and on trade relations with this country.
PolishTrzeba też odpowiednio poważnie potraktować kwestię obsady stanowisk.
A great deal of importance should be attached to the coalescence of the staff.
PolishChcemy tam pojechać, by pokazać władzom amerykańskim, że traktujemy sprawę poważnie.
We want to go there to show the US authorities that we mean business.
PolishNadal jesteśmy poważnie zaniepokojeni sytuacją w regionie Kaukazu Północnego.
The North Caucasus region remains a source of deep concern for us.
PolishOn i jego zespół licealistów zajęli się tymi badaniami na poważnie.
And he and his team of junior-high school students were doing real science.
PolishPrawa człowieka były poważnie łamane podczas wyborów prezydenckich w grudniu 2010 roku.
Human rights were dealt a heavy blow at the time of the presidential elections in December 2010.
PolishPoprawa wydajności energetycznej budynków poważnie wpłynie na życie obywateli Europy.
Improving the energy performance of buildings will have a major impact on European citizens' lives.
PolishNa przykład obywatele Słowacji zostali poważnie dotknięci powodzią.
For example, the people of Slovakia have been hard hit by flooding.
PolishPierwsza: "nie mów o /b/" Druga: "Poważnie, nie mów o /b/".
Rule one is you don't talk about /b/. ~~~ Two is you do not talk about /b/.
PolishDobrze by było, żeby kolejne prezydencje tę sprawę równie poważnie podnosiły i traktowały.
It would be good if the next Presidency took up this matter and treated it with equal importance.
PolishWydaje się to poważnie wątpliwe, zwłaszcza że nie rozwiązano prawdziwych przyczyn konfliktu.
This seems extremely doubtful, especially as the real causes of the conflict have not been resolved.
PolishA poważnie, pod spodem jest dużo matematyki, zarówno do kontroli siatki jak poprawnego działania.
It's kind of a puppeteering thing, where I can use as many fingers as I have to draw and make --
PolishZ tego względu przedkładane nam teksty są już poważnie spóźnione.
The texts that will be tabled here are therefore well overdue.
PolishW danych liczbowych widać pewne różnice, ale wszystkie państwa członkowskie zostały poważnie poszkodowane.
The figures look slightly different, but all of them have been hit hard.
PolishPoważnie wątpię, by w przyszłości Europejski Trybunał Praw Człowieka zawsze wydawał neutralne i słuszne wyroki.
I very much doubt that the ECHR will always pass neutral and appropriate judgments.
PolishKonkretniej, jeżeli poważnie chorej osobie założymy bajpas, jej stan się trochę poprawi.
Basically, if you take an extremely sick patient and you give them a bypass, they get a little bit better.
PolishJednakże prezydencja czeska poważnie myliła się, jeżeli chodzi o dyrektywę w sprawie urlopu macierzyńskiego.
However, the Czech Presidency was particularly wrong on the directive on maternity leave.