"powieść się" English translation

PL

"powieść się" in English

PL powieść się
volume_up
{reflexive verb}

Ich zwolennikom nie może powieść się zamiar przekształcenia UE w strefę wolnego handlu, w której nie byłoby społecznej odpowiedzialności.
Its protagonists must not succeed in turning the EU into a free trade zone without social accountability.
powieść się

Synonyms (Polish) for "powieść się":

powieść się

Similar translations for "powieść się" in English

powieść noun
English
powieść verb
English
się pronoun

Context sentences for "powieść się" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishI rozeszła się powieść o nim prędko po wszystkiej krainie, leżącej około Galilei.
And the report of him went out straightway everywhere into all the region of Galilee round about.
PolishPowieść zaczyna się na starym Zachodzie, w sercu republiki reńskiej.
The novel begins in old West Germany, in the heart of the Rhine Republic.
PolishMusimy uczciwie przyznać, że realizowany projekt może się nie powieść, dlatego należy rozmawiać o alternatywach.
We have to be honest and admit that the current project might fail, and we have to discuss the alternatives.
Polish♫ taki plan musi się powieść.
PolishWielkim wstydem byłoby, gdyby ustanowienie wspólnotowego programu oznakowania ekologicznego miałoby się nie powieść z powodu przeszkód o charakterze biurokratycznym.
It would be a great shame if the establishment of the Ecolabel were to fail due to bureaucratic obstacles.
PolishAby takie działania mogły się powieść, muszą one iść w parze ze skuteczniejszą, ukierunkowaną i szybszą wymianą danych w Europie i na świecie.
For such actions to work, they must go hand in hand with more effective, focused and faster exchanges of data both within Europe and globally.
Polishnie powieść się
PolishTak, że się rozeszła powieść o tobie między narodami dla piękności twojej; boś doskonałą była dla sławy mojej, którąm był włożył na cię, mówi panujący Pan.
And thy renown went forth among the nations for thy beauty; for it was perfect, through my majesty which I had put upon thee, saith the Lord Jehovah.
PolishInny istotny tutaj czynnik to fakt, iż spójność polityki wpływającej na rozwój może jedynie wtedy się powieść jeśli wdrażana jest na najwyższym szczeblu politycznym.
Another essential factor here is that the coherence of policies that impact on development can only come about properly if they begin to be implemented at the highest political level.