"powiedzmy" English translation

PL

"powiedzmy" in English

PL powiedzmy
volume_up
{interjection}

powiedzmy
volume_up
say {interj.}
Jeśli wpiszemy powiedzmy "emocje i design" uzyskamy10 stron z wynikami.
If you type in, oh say, "emotion and design," you get 10 pages of results.
Jej powierzchnia jest, powiedzmy, aktywna chemicznie.
It forms a surface that is, say, chemically active.
Widzimy to już w tej chwili, powiedzmy, w telefonii.
And we're seeing that already with, say, phones.
powiedzmy
volume_up
let's say {interj.}
Konsumowali tyle ile konsumowali -- powiedzmy, że jedną jednostkę konsumpcji każdy.
They were consuming what they were consuming -- let's say one unit of consumption each.
Powiedzmy ... ~~~ Jaki jest produkt krajowy brutto Hiszpanii?
Let's say -- I don't know -- what's the GDP of Spain?
Mężczyzna 14: Powiedzmy, że lubimy się nawzajem Ty pochodzisz z daleka.
14th Man: Let's say that you and me like each other. ~~~ You come from elsewhere.

Context sentences for "powiedzmy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPowiedzmy sobie jasno - konsekwencji tego wniosku kompletnie nie doszacowano.
Let us be clear, the consequences of this proposal have been woefully underestimated.
PolishPowiedzmy to jasno: oczekiwałem znacznie więcej od Parlamentu Europejskiego.
Let us be clear: I had come to expect much more of the European Parliament.
PolishPowiedzmy sobie jasno, o co tutaj chodzi: nie tylko o demokrację i prawa człowieka.
Let us be very clear about what this is all about: not just democracy and human rights.
PolishPowiedzmy sobie szczerze jedną rzecz: nie ma czegoś takiego jak gospodarki peryferyjne.
Let us be very clear about one thing: there is no such thing as peripheral economies.
PolishPowiedzmy to sobie jasno: Europa ma więcej do zyskania na globalizacji niż do stracenia.
Let us be clear, Europe has much more to gain from globalisation than it has to lose.
PolishPowiedzmy, że chcemy zobaczyć, jak wygląda uniwersum Billa Clintona.
So, if we want to, let's check out what Bill Clinton's universe looks like.
PolishPowiedzmy to sobie jasno: aby to uczynić, musimy pamiętać o trzech rzeczach.
Let us be clear: to do so, we need to bear in mind three things.
PolishPowiedzmy otwarcie: jakkolwiek Turcja stanowi przykład dla innych, musi jeszcze sama wiele zrobić.
Let us be clear: while an example to others, Turkey has still a lot to do.
PolishPowiedzmy sobie szczerze, komisja doradcza była niemal pozbawiona szans.
Let us be honest, the advising committee had almost no chance.
PolishPowiedzmy jasno, że nie są one niezbędne do zwalczania terroryzmu chrześcijańskiego lub buddyjskiego.
Let us be clear that they are not necessary to combat Christian or Buddhist terrorism.
PolishPowiedzmy to jasno, w czerwcu 2009 roku czekają nas wybory europejskie.
Let us be clear, we have the European elections in June 2009.
PolishPowiedzmy sobie jasno: niektóre państwa członkowskie się temu sprzeciwiają.
Now let us be clear: some Member States are against it.
PolishPowiedzmy, że gdy trzęsę butelką keczupu, ktoś uprzejmie podchodzi i puka ją w denko.
Imagine, as I shake the ketchup bottle, someone very kindly comes up to me and taps it on the back for me.
PolishPowiedzmy w trakcie tej debaty otwarcie, o co w tym wszystkim chodzi.
Let us be honest in this debate as to what it is all about.
PolishPowiedzmy to wprost, moim zdaniem nie można akceptować podpisywania tego rodzaju umów gospodarczych.
In my opinion it is therefore frankly unacceptable to sign economic agreements of this kind.
PolishZastanówmy się sami: co będzie stanowić najwieksze sektory gospodarki za, powiedzmy, 10, 20, 30 lat?
But ask yourselves: What will be the biggest sectors of the economy in 10, 20, 30 years time?
PolishPowiedzmy uczciwie, co może zrobić Komisja i co powinny zrobić rządy państw członkowskich.
Let us be honest about what the Commission can do and what the governments of the Member States must do.
PolishCo się tyczy kwestii społecznych, powiedzmy to sobie wprost.
Regarding the issue of social matters, let us put this bluntly.
PolishPowiedzmy sobie jasno!
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, let us be clear!
PolishPowiedzmy sobie jasno, osiągnięty rezultat wcale nie był oczywisty.
Let us be clear, this was not the obvious outcome.