"powielać" English translation

PL

"powielać" in English

PL

powielać {imperfective verb}

volume_up
powielać (also: powielić)

Context sentences for "powielać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPonieważ uważał, że naród nigdy nie powinien powielać błędów z przeszłości.
Because he thought a nation should never repeat the mistakes of the past.
PolishTeraz, jeśli zrobię z nich łańcuch, Będą się mogły powielać.
Now, if I make a string of these, a bit string, they will be able to replicate.
PolishNie chcemy powielać naszych zadań w różnych instytucjach.
We do not want duplication within the different institutions in terms of what we do.
PolishTo jest model, który powinniśmy promować i powielać w całej UE.
This is a model which we need to promote and replicate across the EU.
PolishPracy nie należy powielać, ale należy ją wyeksponować.
The work should not be duplicated, but be given enhanced visibility.
PolishKiedy już ma się opracowany sposób można go powielać, ale samo dojście do odpowiedniej metody zajmuje dużo czasu.
Once you get the formula right you can replicate it. ~~~ But it takes a lot to get there.
PolishDlaczego mielibyśmy chcieć powielać łańcuchy części?
So, why would you want to replicate bit strings?
PolishJako iż istotne jest, aby nie powielać wysiłków oraz energii, propozycja odnośnie do działań morskich jest szczytna.
As it is important not to duplicate efforts and energies, the suggestion relating to maritime activities is laudable.
PolishStany Zjednoczone wprowadziły taki przepis w 1930 roku, lecz nie jest to oczywiście uregulowanie, które powinniśmy powielać.
The United States introduced such a provision in 1930, but this is not, of course, something we should imitate.
PolishI to, co musimy zrobić, to go powielać.
And what we need to do is to replicate it.
PolishMówiąc prostym językiem, oznacza to, że jedno państwo nie powinno powielać i działać na szkodę istniejących państw sąsiadujących.
In simple terms, that means that one state should not duplicate and prejudice existing neighbouring facilities.
PolishNależy jednak dokonać wyraźnego podziału zadań, aby zapewnić skuteczność i nie powielać wysiłków w czasie kryzysu.
However, a clear division of tasks needs to be determined, in order o be efficient and not duplicate efforts in times of crisis.
PolishMożna powielać je w nieskończoność.
You can make lots of amplifications to it.
PolishRozszerzanie znaku na kraje trzecie jest niedopuszczalne, bo robiąc to, będziemy tylko powielać listę światowego dziedzictwa UNESCO.
It is unacceptable to extend it to third countries, as in doing so, we would only duplicate the UNESCO World Heritage List.
Polish"Jak będziecie się powielać?"
PolishJednocześnie uważam, że nadszedł już czas na zastanowienie się nad tym, w jaki sposób można tę strategię pilotażową powielać.
At the same time, I believe that the time has now come to begin starting thinking about the issue of how to replicate this pilot strategy.
PolishTakie właśnie metody współpracy powinniśmy powielać w innych obszarach i strefach, takich jak region Morza Śródziemnego czy okolice Grecji.
This is the type of cooperation that we need to replicate in other areas and zones such as the Mediterranean as well as close to Greece.
PolishChciałem zapytać Craiga Ventera czy da się umieścić syntetyczny chromosom w człowieku byśmy mogli powielać siebie samych.
I've wanted to ask Craig Venter if it would be possible to insert a synthetic chromosome into a human so that we could reiterate ourselves if we wanted to.
PolishNie stabilizujesz poszczególnych jednostek; stabilizujesz szablon, czyli rzecz, która zawiera i przenosi informację i pozwalasz temu szablonowi powielać się.
You don't stabilize the individual; you stabilize the template, the thing that carries information, and you allow the template to copy itself.
PolishJest ona tworzona w oparciu o coś już istniejącego, co oznacza, że nie będziemy musieli powielać administracji i nie będzie ona niosła dodatkowych kosztów.
It is building on something that already exists, which means that we will not have to duplicate administration and it will not demand additional costs.