"poziom" English translation

PL

"poziom" in English

PL poziom
volume_up
{masculine}

1. general

Poziom wody -- to nie są puste kanistry -- poziom wody sięga aż do tego miejsca.
And the water level -- these are not empty canisters -- water level is right up to this.
A poziom, na którym Kleiber go kontroluje, to zupełnie inny poziom.
And the level in which Kleiber is in control is in a different level.
Grupy opozycyjne charakteryzuje często słaby poziom sformalizowania.
Opposition groups are often characterised by a weak level of formalisation.
poziom (also: wzorzec, norma, standard)
Czy za podstawę ustalenia progu ubóstwa ma być przyjęty przeciętny poziom życia?
Is that the average standard of living which is used to calculate the poverty line?
To szczególne wyzwanie dla nas, Europejczyków, ze względu na nasz wysoki poziom życia.
This is a particular challenge for us Europeans, with our high standard of living.
Byłby to kolejny okropny cios godzący w poziom życia ludzi pracy.
This would be another terrible blow to the standard of living of working people.
poziom (also: spad, stopień, kąt, lepik)
volume_up
pitch {noun}
Równie istotne jest, aby innowacje wychodziły z laboratoriów i centrów badawczych i znajdywały zastosowanie na takim poziomie, który możliwie najlepiej odpowiada potrzebom obywateli Europy.
It is just as important for innovation to come out of the laboratories and research centres and be pitched at a level which suits European citizens' needs as appropriately as possible.
poziom
volume_up
plane {noun} (level)
Skanując swoją siatkówkę przez płaszczyznę poziomą, którą widzicie w tym małym rogu, otrzymałem to: po prawej stronie moja siatkówka jest idealnie symetryczna.
If I scan my retina through the horizontal plane that you see there in the little corner, what I get is the following. ~~~ On the right side, my retina is perfectly symmetrical.
Zatem samochody, jako sztuka, doprowadzają na płaszczyznę emocjonalną - jeżeli się to zaakceptuje - że trzeba potraktować na takim samym poziomie jak w sztuce z dużą literą A.
And so cars, as art, brings it into an emotional plane -- if you accept that -- that you have to deal with on the same level you would with art with a capital A.
poziom
volume_up
tier {noun} (of system)
Tworzy to system opieki zdrowotnej o dwóch poziomach świadczenia opieki zdrowotnej i dostępności do niej.
This, therefore, produces a two-tier health care system.
Ale zawsze interesowały nas wielowarstwowe poziomy ludzkich interakcji.
But we're always interested in multi-tiered levels of human interaction.
poziom (also: platforma, pomost)
volume_up
deck {noun}

2. IT

poziom
Zalecamy używanie obrazów zorientowanych poziomo (szerszych niż wyższych).
We recommend that you use images that are wider than they are tall (landscape orientation).
Ponadto kultura i twórczość to klucz do ochrony i umacniania naszego dziedzictwa kulturowego i krajobrazów kulturowych, a także użyteczny środek podnoszenia poziomu kultury obywateli.
In addition, culture and creativity are the keys to safeguarding and enhancing our cultural heritage and landscapes and are useful in raising the cultural level of citizens.

Context sentences for "poziom" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPoziom zależności energetycznej w całej Unii Europejskiej wzrósł z 44 % do 53 %.
Energy dependency has increased from 44% to 53% in the whole of the European Union.
PolishStanowczo odrzuca próby ponownego sprowadzenia tej polityki na poziom krajowy.
His report clearly rejects, therefore, all attempts to renationalise this policy.
PolishBadania pokazują, że antyoksydanty zmniejszają poziom amin heterocyklicznych.
Studies show that antioxidants are known to decrease these heterocyclic amines.
PolishWzrost populacji jest ważny, ale równie ważny jest poziom konsumpcji każdego z nas.
Population growth's important, but it's also about how much each person consumes.
PolishWe wniosku Komisji, maksymalny poziom emisji wynosił 120 g/km emisji CO2 w 2012 r.
In the Commission proposal, the maximum emission was 120 g/km of CO2 in 2012.
PolishPoziom HbA1c wskazuje, na ile skutecznie kontrolowany jest poziom glukozy we krwi.
HbA1c levels give an indication of how well the blood glucose is controlled.
PolishNie udawało nam się osiągnąć tego celu i przez wiele lat przekraczaliśmy poziom 20 %.
We have not achieved this objective and passed the 20% point for several years.
PolishDzięki traktatowi łatwiej będzie zapewnić jednakowy poziom ochrony w całej UE.
The Treaty of Lisbon makes uniform protection throughout the Union easier to provide.
PolishPoziom tej rezerwy i zasadność jej dalszego istnienia weryfikuje się co roku.
The size of and the continuing requirement for this provision are reviewed annually.
PolishW Szwecji każdego roku badamy poziom zaufania obywateli do wielu instytucji.
In Sweden, we measure the Swedish people's trust in various institutions each year.
PolishPodwyższony poziom insuliny utrzymuje się tylko w okresie okołoposiłkowym.
The elevated insulin levels did not persist beyond the time of the meal challenge.
PolishW tym kontekście istotne jest także pytanie o aktualny poziom bezpieczeństwa.
In this connection it is also relevant to ask how things stand with regard to safety.
PolishBezrobocie w Unii Europejskiej osiągnęło na początku tego roku poziom 10 %.
At the start of this year, the unemployment rate in the European Union reached 10%.
PolishMusimy podnieść poziom świadomości opinii publicznej i zbliżyć obywateli do UE.
We need to raise public awareness and to bring citizens closer to the EU.
PolishSprawozdawca chce również zmniejszyć poziom zaległości poprzez zwiększenie płatności.
The report also seeks to reduce the amount of arrears by increasing payments.
PolishMoim zdaniem poprawi to też w wielu przypadkach poziom etyczny tego sektora.
In fact, in my view, those foundations will often be a little more ethical.
PolishPoziom ambicji i precyzji tych pierwotnych zobowiązań jest jednak nierówny.
However, the degree of ambition and precision of these initial commitments is uneven.
PolishTo z kolei może niekorzystnie wpływać na aktywność gospodarczą i poziom zatrudnienia.
This, in turn, could have adverse implications for activity and employment.
PolishDrugą dziedziną są polityki strukturalne, w których szacowany poziom błędów wynosi 12%.
The other area is structural policies, where there is an estimated 12% error.
PolishTen ochronny poziom utrzymał się u ponad 93 % dzieci przez okres dwóch lat.
These levels were maintained in over 93 % of the children after two years.