"pozostawić" English translation

PL

"pozostawić" in English

PL

pozostawić {verb}

volume_up
Kiedy się już wycofamy, nie możemy pozostawić za sobą tych samych problemów, które w ciągu ostatniego dziesięciolecia przyczyniły się do wzmocnienia talibów.
After our withdrawal, we cannot leave behind us the same problems which resulted in the Taliban's rise to power during the last decade.
Jeżeli nie stawimy czoła temu wyzwaniu właśnie teraz i nie wykroczymy poza ten kryzys, pozostawimy po sobie dramatyczną spuściznę: miliard ludzi nie będzie w stanie przeżyć.
If we do not grasp this challenge right now and look forward beyond this crisis, we will leave behind a legacy of such awful proportions that a billion people will find themselves unable to live.
pozostawić
Najlepiej pozostawić to w kompetencjach administracji krajowych.
It is best to leave this to the competence of national administrations.
Pozostawić adapter w plastikowym opakowaniu unikając dotykania kolca adaptera.
Leave the adapter in the plastic packaging and do not touch the spike of the adapter.
Powinniśmy pozostawić to państwom członkowskim i ich sektorowi przemysłowemu.
We should leave that to the Member States and industry in the Member States.
Pozostawić je tylko wtedy, jeśli lekarz tak zaleci.
Only keep them if your doctor tells you to.
Należy pozostawić igłę w skórze i przytrzymać przycisk wstrzykiwacza wciśnięty przez co najmniej 10 sekund.
You must keep the needle in the skin and press down the injection button for at least 10 seconds.
Przed użyciem pompy należy wkład pozostawić na 1 – 2 godzin w temperaturze pokojowej.
Before use, Insuman Infusat must be kept at room temperature for 1 to 2 hours.
Najlepiej pozostawić to w kompetencjach administracji krajowych.
It is best to leave this to the competence of national administrations.
Pozostawić adapter w plastikowym opakowaniu unikając dotykania kolca adaptera.
Leave the adapter in the plastic packaging and do not touch the spike of the adapter.
Powinniśmy pozostawić to państwom członkowskim i ich sektorowi przemysłowemu.
We should leave that to the Member States and industry in the Member States.
Po drugie powinniśmy pozostawić instrumenty interwencji rynkowej, np. przechowywanie (...)
Secondly, we should retain market intervention instruments, for instance storing ...
W tej sytuacji musimy również pozostawić sobie możliwość dokonania interwencji wojskowej.
We also need to retain the option of military intervention in this situation.
To dobrze również, że zgadzamy się co do tego, iż art. 5 i 6 należy pozostawić.
It is also good that we are in agreement that Articles 5 and 6 should be retained.

Context sentences for "pozostawić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTo dobrze również, że zgadzamy się co do tego, iż art. 5 i 6 należy pozostawić.
It is also good that we are in agreement that Articles 5 and 6 should be retained.
PolishPrzed użyciem pompy należy wkład pozostawić na 1 – 2 godzin w temperaturze pokojowej.
Before use, Insuman Infusat must be kept at room temperature for 1 to 2 hours.
PolishDecyzję tę należy pozostawić narodowi i UE nie może na nią już więcej wpływać.
The decision must be left to the people and must not be influenced further by the EU.
PolishRoztwór schłodzony należy przed podaniem pozostawić do ogrzania do temperatury pokojowej.
Refrigerated solutions should be allowed to warm to room temperature prior to use.
PolishUważam, że nie można sprawy tego porozumienia pozostawić Stanom Zjednoczonym i Rosji.
In my opinion, the agreement must not be left to the US and Russia alone.
PolishRoztwór schłodzony należy przed podaniem pozostawić do ogrzania do temperatury pokojowej.
Refrigerated infusion bags should be allowed to warm to room temperature prior to use.
PolishPrzed podaniem pozostawić produkt do rozmrożenia w temperaturze pokojowej.
Allow the product to thaw at room temperature before administration.
PolishButelka zawiera środek osuszający, który należy pozostawić w butelce.
The bottles contain desiccant canisters that should remain in the bottle.
PolishPrzed użyciem pompy należy wkład pozostawić na 1 – 2 godzin w temperaturze pokojowej.
Before use, Insulin Human Winthrop Infusat must be kept at room temperature for 1 to 2 hours.
PolishPrzed podaniem należy pozostawić preparat LITAK do ogrzania do temperatury pokojowej.
Allow LITAK to warm up to room temperature prior to administration.
PolishNapełniony wkład należy przed użyciem pompy pozostawić na 1 – 2 godzin w temperaturze pokojowej.
Before use, the filled cartridge must be kept at room temperature for 1 to 2 hours.
PolishPo każdym użyciu łyżkę należy przepłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia.
After each use, rinse the spoon with water and allow it to air dry.
PolishPrzed wstrzyknięciem pozostawić lek LITAK do ogrzania do temperatury pokojowej.
Before injection, allow LITAK to warm up to room temperature.
PolishW zarządzaniu tym kryzysem humanitarnym nie można pozostawić włoskich władz samym sobie.
The management of this humanitarian crisis must not be left to the Italian authorities alone.
PolishMusimy wprowadzić uproszczenia na przyszłość, a przeszłość pozostawić za sobą.
You are well acquainted with all these issues as a former Member of the European Court of Auditors.
PolishJeśli jednak chcecie, by odeszli, musicie pozostawić im drogę ucieczki.
Yet if you really want them to go, you have to give them a way out.
PolishBez wątpienia tę kwestię można pozostawić w gestii państw członkowskich.
Surely this is something that could be left to the Member States.
PolishWiele lotnisk wolałoby pozostawić status quo, bez jakiejkolwiek zmiany.
Many airports would prefer no change whatsoever to the status quo.
PolishTakie sprawy należy pozostawić decyzji poszczególnych państw członkowskich.
Such matters are for individual Member States to decide upon.
PolishPrzetrzeć gumowe korki na fiolkach wacikami nasączonymi alkoholem i pozostawić do wyschnięcia.
Clean the rubber stoppers on the vials with alcohol swabs and allow them to dry before use.