"pozycja" English translation

PL

"pozycja" in English

PL pozycja
volume_up
{feminine}

1. general

pozycja (also: artykuł, produkt, element, rzecz)
volume_up
item {noun}
Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1)
Banknotes in circulation (liability item 1) rose by EUR 8.9 billion to EUR 874 billion.
Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1)
Banknotes in circulation (liability item 1) rose by EUR 9 billion to EUR 740.5 billion.
Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1)
Banknotes in circulation (liability item 1) fell by EUR 2.3 billion to EUR 892.2 billion.
Pozycja „ otwarte ” służy do pobrania dawki roztworu.
The unlocked position is the normal position for discharging the oral solution.
Pozycja Chorwacji wśród państw Bałkanów Zachodnich ma znaczenie strategiczne.
The position of Croatia in the Western Balkans is of strategic importance.
Bardzo wysoka pozycja we wspólnocie międzynarodowej nie przychodzi sama.
A highly regarded position in the international community does not come free.
pozycja (also: lista, wykaz)
Istotnie, w rankingu Transparency International Gruzja awansowała o 70 pozycji, a zbiegiem okoliczności w tym czasie Rosja spadła o 70 pozycji.
Indeed, on the TI listing, Georgia went up about 70 places and, by coincidence, around that time, Russia went down about 70 places.
Chociaż możesz zauważyć na koncie wiele pozycji oczekujących, po zakończeniu autoryzacji pieniądze zostaną pobrane tylko w wyniku jednego obciążenia.
While you may see multiple pending listings in your account, only one charge will be deducted after the authorization is completed.
pozycja (also: plama, odrobina, miejsce, krosta)
volume_up
spot {noun}
Ze względu na lepszą jakość Twoich reklam mogą one pojawiać się na wyższych pozycjach na stronie, mimo ustalenia przez Ciebie niższej stawki.
Because of the higher quality of your ads, your ad could actually show in a higher spot on the page, even though your bid is lower.
pozycja (also: postawa, ranga, budowa ciała, renoma)
Muszą oni zapewnić, by pozycja Europy w świecie odpowiadała jej przesłaniu, jej bogactwu i jej sukcesom.
They must ensure that Europe's stature in the world is equal to its message, its wealth and its successes.
Jestem w stu procentach przekonany, że UE musi przyjąć postawę ofensywną i stanąć na pozycji lidera pod względem konkurencyjności, w związku z czym musi inwestować w rewolucję innowacji.
I am utterly convinced that the EU must take an offensive stance and take a firm front runner position in competitiveness, and must therefore invest in an innovation blast.

2. "katalogowa"

pozycja (also: obiekt)
volume_up
lot {noun} (at auction)
A jest tego dużo: 38 milionów zmiennych pozycji.
And it's a lot: 38 million variable positions.
Z pewnością jest to wiele pieniędzy z pozycji 2, ale jest to możliwe bez pozbawiania rolników finansowania.
Certainly that is a lot of money from Heading 2, but it is possible without farmers being deprived of funds.
Zakres prac budowlanych związanych z nową siedzibą podzielono na 12 osobnych pakietów przetargowych obejmujących 69 pozycji.
The construction works for the new premises were divided into 12 separate packages, which were further subdivided into a total of 69 lots.

Context sentences for "pozycja" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPrzecież na mocy traktatu lizbońskiego pozycja Parlamentu zostanie wzmocniona.
After all, Parliament will be strengthened pursuant to the Treaty of Lisbon.
PolishKwestionowana jest również pozycja, jaką Liban ma nadzieję zająć na arenie regionalnej.
What is also in question is the place Lebanon hopes to take in the regional arena.
PolishTa pozycja zostanie częściowo określona poprzez strategię na rzecz wzrostu i zatrudnienia.
This positioning is partly to do with the Lisbon Strategy for Growth and Jobs.
PolishPozycja na górze znaczy, że cieszysz się wysokim dochodem na emeryturze.
Being up at the top means that you're enjoying a high income in retirement.
PolishMamy również zasadnicze problemy z budżetem w związku z pozycją 1.
There are also fundamental problems for the budget in connection with heading 1.
PolishTa nowa pozycja budżetowa będzie zatem uwzględniona w formie zapisu symbolicznego (p.m.).
This new budget line will therefore be included using a token entry (p.m.).
PolishPo drugie, oczywistą sprawą jest to, że pozycja 4 jest notorycznie niedofinansowana.
Secondly, it is clear see that Heading 4 is chronically under-funded.
PolishJedna z kwestii jaką będziemy musieli się zająć to - jak wielu już wspominało - pozycja 4.
One of the things we shall have to tackle - as many have already said - is heading 4.
PolishJest to druga, po wspólnej polityce rolnej, pozycja w budżecie Unii.
It is the second heading in the Union's budget, after the common agricultural policy.
PolishSilna pozycja polityczna Stanów Zjednoczonych umożliwiła zniesienie wspólnej polityki europejskiej.
The USA has been politically strong enough to remove the Common European Policy.
PolishPo pierwsze, w sekcji I, w poprawce 1094 będziemy głosować tylko nad pozycją budżetu 20 26.
First, concerning Section I, in Amendment 1094, only the budget line 20 26 will be voted on.
PolishOto postawa kobiet, które nie blogują, a to pozycja kobiet, które blogują.
This is the posture of ladies who are not blogging; this is the posture of ladies who are blogging.
PolishTo sprawia, że pozycja wyjściowa jest zupełnie nowa, a porozumienie może na tym jedynie stracić.
It sets a whole new starting point and the agreement will only be the worse because of it.
PolishNależy zaznaczyć, że pozycja 4, polityka zagraniczna, ponownie jest chronicznie niedofinansowana.
Heading 4, foreign policy, has to be highlighted yet again as chronically under-financed.
PolishBezwarunkowym priorytetem Parlamentu była pozycja 1: zrównoważony wzrost i konkurencyjność.
Parliament's unconditional priority has been heading 1: sustainable growth and competitiveness.
PolishCzy zostanie ustanowiona nowa pozycja budżetowa, która umożliwi stworzenie budżetu na informacje?
Will a new line be created, so that there is a budget for information?
PolishPozycja na dole znaczy, że z trudem wiążesz koniec z końcem.
Being down at the bottom means that you're struggling to make ends meet.
PolishW takim przypadku niezwykle ważna jest również pozycja reprezentowana przez politykę spójności.
In such a case, this major heading that cohesion policy represents is also extremely important.
PolishPozycja 2 3 9 — Razem ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA Opłaty pocztowe i koszty doręczeń
Article 2 3 9 — Total CHAPTER 2 3 — TOTAL POSTAL CHARGES AND TELECOMMUNICATIONS
PolishPozycja kraju jest jakby średnią wszystkich wspomnianych elementów.
Where a country is is a sort of average score on these things.