"pracować" English translation

PL

"pracować" in English

PL pracować
volume_up
[pracuję|pracowałbym] {imperfective verb}

1. general

Alassane Ouattara musi niestrudzenie pracować nad pojednaniem swojego narodu.
Alassane Ouattara must work tirelessly for the reconciliation of his people.
Instytucje te muszą pracować razem z prezydencją i państwami członkowskimi.
The institutions, the Presidency and the Member States must all work hand in hand.
Musimy bezustannie pracować nad zagadnieniami, które stanowią problem dla Waszyngtonu.
We must work relentlessly together on items posing a problem with Washington.
pracować
Wiele kobiet chciałoby pracować na własny rachunek, ale nie mają odwagi z powodu niepewnych warunków socjalnych.
Many women would like to become self-employed but lack the courage on account of the uncertain social conditions.
to be self-employed
Przykładowo w Polsce w 2005 r. ponad 17% zatrudnionych pracowało w rolnictwie.
In Poland, for example, in 2005 over 17% of employed people were working in agriculture.
Jam was posłał, żąć to, około czegoście wy nie pracowali; insić pracowali, a wyście weszli w pracę ich.
I sent you to reap that whereon ye have not labored: others have labored, and ye are entered into their labor.
Pozdrówcie Tryfenę i Tryfosę, które pracują w Panu.
Salute Tryphaena and Tryphosa, who labor in the Lord.
Pozdrówcie Maryję, która wiele pracowała dla nas.
Salute Mary, who bestowed much labor on you.
pracować
To nie są ludzie niepracujący, ale ludzie pracujący ciężej niż wiele osób należących do aktywnej siły roboczej.
They are not people out of work but people working harder than many people who are in the labour force.
Nie chodzi tutaj o niewolniczą pracę; nawet jeśli ktoś chciałby, mógłby pracować maksymalnie 60-65 godzin tygodniowo.
This is not a question of slave labour; even if someone wanted to, they could only work a maximum of 60-65 hours a week.
Warunki pracy na pokładach tych statków w niczym nie odbiegają od warunków, w jakich pracowali niewolnicy.
Working conditions aboard many of these vessels are nothing short of slave labour.
Komisja zamierza w dalszym ciągu pracować w ten sposób.
The Commission will continue to operate in this way.
Musieliśmy pracować na stuletnim podtapianym obszarze.
We had to operate within the 100-year floodplain.
Dzisiaj Stocznia Gdańska wychodzi z kłopotów finansowych, zaczyna pracować z zyskiem.
The Gdańsk Shipyard is now emerging from its financial woes and beginning to operate at a profit.

2. "dla kogoś"

pracować

Context sentences for "pracować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZnam wielu hodowców mających 58 lat, którzy chcieliby wkrótce przestać pracować.
I know a lot of farmers who are 58 years old and who would like to stop working soon.
PolishBędę także pracować z Sojuszem Cywilizacji Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Also, I would be working with the Alliance of Civilizations at the United Nations.
Polish. ~~~ Chcą się uczyć i pracować.
Now they're not married, and they want to go on to study further, to have a career.
PolishJak państwo wiedzą, będziemy pracować nad nią do ostatniego dnia naszej prezydencji.
As you know, we will be working on it right up to the last moment of our Presidency.
PolishChcę podziękować Komisji za sposób, w jaki udało nam się wspólnie pracować.
I want to thank the Commission for the way in which we have worked together.
PolishOd tej chwili będziemy pracować szybciej, by w ten sposób zadowolić każdego.
From now on, we are going to move things along more swiftly and thus satisfy everyone.
PolishJeden symbol, jeden wniosek - w tym właśnie kierunku powinniśmy wszyscy razem pracować.
One symbol, one conclusion - that is what we should all be working towards together.
PolishMiałem wybitne błogosławieństwo by pracować nad kilkoma niesamowitymi projektami.
I have had the distinct blessing in my life to have worked on a bunch of amazing projects.
PolishMoim zdaniem to dobrze, że Komisja chce nadal pracować nad tą sprawą.
In my opinion it is good that the Commission wants to continue working on this.
PolishMandat Komisji nie może wygasnąć zanim SIS II nie zacznie prawidłowo pracować.
The Commission's mandate cannot end until SIS II is working properly.
PolishMało to prawdopodobne, ale nie traćmy nadziei - i warto dla tego celu pracować.
It is a long shot, but you never know - and it is worth working for.
PolishZaczęła pracować jako pokojówka w motelu w podupadłej dzielnicy San Francisco.
Her first job was at an inner-city motel in San Francisco as a maid.
PolishPracowałem wiec nad linią, potem zacząłem pracować nad śladami, chcąc je uchwycić.
So I was working on the line, but instead of working about traces, I started capturing traces.
PolishNawet jeżeli wszyscy zgodzą się pracować nad tym wspólnie, potrzeba nam strategii.
Even if we get everybody working on it, we've got to be strategic.
PolishZacząłem nad tym pracować w 1985 roku, a na efekty trzeba było długo czekać.
I started working on it in 1985, and it's been evolving very slowly.
PolishMiałem wielki zaszczyt móc pracować z nim przez ostatnich siedem lat jego życia.
I had the great honour of working with him for seven of those ten years until his death in 1986.
PolishŻeby te instytucje nie zaczęły pracować same dla siebie, w izolacji.
These institutions must not just begin working for themselves, in isolation.
PolishMożemy próbować pracować nad podobnymi rozwiązaniami wespół z Chinami, Brazylią i innymi krajami.
We can also try to develop similar things with China, Brazil or other countries.
PolishTrzeba zabiegać o taką strukturę, by mieszkać i pracować w tym samym miejscu.
You should have always a structure of living and working together.
PolishOczywiście nie mówię, że jest nieskazitelny: musimy pracować dalej.
This is not to say, therefore, that it is perfect: we need to keep working.