PL pragnienie
volume_up
{neuter}

1. general

pragnienie (also: życzenie, pożądanie, żądza, chuć)
volume_up
desire {noun}
Słyszę jednak, że obydwie instytucje wyrażają pragnienie odniesienia sukcesu.
However, I have heard both institutions express a desire to succeed.
Zostawiła nam mocne pragnienie niezależności i mocne pragnienie decydowania o naszych własnych sprawach.
It left us with a strong desire for independence, and a strong desire to decide our own affairs.
Podzielamy to pragnienie i popieramy zastosowanie procedury przyśpieszonej.
We share this desire and have supported the fast-track procedure.
Mieszkańcy Zimbabwe mają głęboko zakorzenione pragnienie demokracji.
The people of Zimbabwe have a deep-seated longing for democracy.
Tutaj w Stanach Zjednoczonych sądzę, że widać to w tej kampanii prezydenckiej: pragnienie zmiany.
Here in the United States, I think you see it in this election campaign: a longing for change.
Wyniki referendum jasno pokazują pragnienie niepodległości ze strony w przeważającej części chrześcijańskiego Sudanu Południowego.
The results of the referendum clearly show the longing of predominantly Christian South Sudan for independence.
pragnienie (also: głód)
volume_up
thirst {noun}
Hiponatremia Hipokalcemia Zmniejszenie masy ciała Odwodnienie Pragnienie
Hyponatraemia Hypocalcaemia Weight decrease Dehydration Thirst
Zmęczenie, obrzęk, objawy grypopodobne Rzadko Astenia, pragnienie
Uncommon Fatigue, oedema, influenza like symptoms Rare Asthenia, thirst
Męczliwość, obrzęk, objawy grypopodobne Rzadko 21 Astenia, pragnienie
Uncommon Fatigue, oedema, influenza like symptoms Rare Asthenia, thirst
pragnienie (also: życzenie, potrzeba, niedosyt)
volume_up
want {noun}
już wtedy czuło się pragnienie prostoty pragnienie, by, choć wołali na ciebie,
already there was wanting to be simpler, wanting, when they called you,
Nie jest to jednak pragnienie wielu Londyńczyków.
This is not what most Londoners want.
Bo pragnienie bycia najlepszym nie wystarcza, by być najlepszym.
Because wanting to be the best is not sufficient to be the best.
pragnienie (also: życzenie)
volume_up
wish {noun}
Lecz w pełni rozumiem pragnienie tych kobiet oraz ich rodzin do oczyszczenia swego imienia.
But I fully understand the wish of these women and their families to clear their names.
Dlatego też Republika Czeska postanowiła działać sama i spełnić pragnienie swych obywateli.
That is why the Czech Republic has decided to go it alone and grant its citizens their wish.
A wtedy zrobimy wielki krok naprzód i spełni się pragnienie ludzkości, by wyciągnąć naukę z przeszłości.
Then we will have taken a big step towards making the wish that people really would learn from the past come true.
pragnienie
volume_up
anxiousness {noun} (eagerness)
pragnienie (also: łaknienie)
Nie rodzimy się z pragnieniem Whoppersów i Skittelsów.
We're not born craving Whoppers or Skittles.
Stanowi część tzw gadziego rdzenia mózgu, łączonego z potrzebami i motywacją, skupieniem i pragnieniem.
It's part of what we call the reptilian core of the brain, associated with wanting, with motivation, with focus and with craving.
Ja było złożone z opowieści, żądz, dążeń, pragnień przyszłości.
Me was composed of stories, of cravings, of strivings, of desires of the future.
pragnienie (also: heroina)
volume_up
jones {noun} [slg.]
pragnienie
volume_up
jonesing {noun} [slg.]
pragnienie (also: impuls, popęd, chęć)
volume_up
urge {noun}
Mistrzostwo: pragnienie by być coraz lepszym i lepszym w czymś co ma znaczenie.
Autonomy: the urge to direct our own lives. ~~~ Mastery: the desire to get better and better at something that matters.
It is an urge.

2. "np. poznania każdego szczegółu"

pragnienie
volume_up
yearning {noun} (e.g. for every detail)
Większość ruchów, a więc i przywództwo, polega na odnalezieniu odizolowanej grupy, która ma jakieś pragnienie, nie na przymuszaniu ludzi, by chcieli czegoś, czego jeszcze nie mają.
That most movements, most leadership that we're doing is about finding a group that's disconnected but already has a yearning -- not persuading people to want something they don't have yet.

Context sentences for "pragnienie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJednakże przyjaźń nie oznacza zaślepienia, lecz pragnienie bycia szczerym.
However, friendship does not mean blindness but the willingness to be honest.
Polishjuż wtedy czuło się pragnienie prostoty pragnienie, by, choć wołali na ciebie,
already there was wanting to be simpler, wanting, when they called you,
PolishDrugi pogląd to pragnienie współpracy, w której uczestniczą partnerzy różnorodni i równi.
The other view wants cooperation involving diverse and equal partners.
PolishWzmożone łaknienie Jadłowstręt, zmniejszone łaknienie, wzmożone pragnienie
Increased appetite Anorexia, decreased appetite, polydipsia
Polishia Jadłowstręt Bardzo często: len Hipokalcemia, odwodnienie, hiperurykemia, pragnienie Często:
Hypothyroidism§, hyperthyroidism§ Diabetes, aggravated diabetes
PolishBo pragnienie bycia najlepszym nie wystarcza, by być najlepszym.
Because wanting to be the best is not sufficient to be the best.
PolishDziś bardzo martwię się tą ideą, tym światem, w którym wszechobecne jest pragnienie bezpieczeństwa.
I'm very worried today about this notion, this world, this prevailing kind of force of security.
PolishPrawdziwe bezpieczeństwo, to pragnienie kontaktu, a nie władzy.
Real security is hungering for connection rather than power.
PolishRozumiem pragnienie Parlamentu, by uczestniczyć w opracowywaniu dokumentów strategicznych i programów wieloletnich.
I understand Parliament's concern to be involved in the strategy papers and multiannual programming.
Polishwzmożone łaknienie, zmniejszone łaknienie anoreksja, nadmierne pragnienie cukrzycowa kwasica ketonowa zatrucie wodne
Increased appetite, Decreased appetite Anorexia, Polydipsia Diabetic ketoacidosis Water intoxication
PolishNasze judeochrześcijańskie korzenie wyrabiają w nas pragnienie okazania życzliwości i gościnności wobec cierpiących.
Our Judeo-Christian roots provide us with the notion of charity and hospitality towards those who are suffering.
Polishegzematyczne Zaburzenia zapalenie skóry, skóry i tkanki wysypka podskórnej Zaburzenia nadmierne ogólne i stany pragnienie w miejscu podania
Skin and subcutaneous tissue disorders General disorders and administration site conditions
PolishWskazuje to, że pragnienie Unii Europejskiej, by umowy te sprzyjały przestrzeganiu praw człowieka, jest traktowane poważnie.
This shows that the European Union is taken seriously in its concern to promote human rights in these agreements.
PolishPragnienie, aby skoncentrować najważniejsze zadania na obszarach, które dają korzyści, nie jest właściwe dla Unii Europejskiej.
That is not appropriate in a European Union that wishes to concentrate on the areas where there is a benefit, the core tasks.
PolishRozumiem oczywiście pragnienie Parlamentu, by jak najszybciej wdrożyć inicjatywę obywatelską - ja również je podzielam.
I obviously understand Parliament's concern to see the citizens' initiative implemented as soon as possible and it is one that I share.
PolishUczucie gorąca Pragnienie
PolishPragnienie pokoju, stabilności i nowych rządów w Tunezji i Egipcie powodują burzę, która szaleje nad całym regionem Morza Śródziemnego.
Peace, stability and new governments in Tunisia as well as in Egypt are the driving forces behind a storm that is whipping up the Mediterranean.
PolishHipofosfatemia, zatrzymywanie płynów, niedobór albumin we krwi, nadmierne pragnienie, hiperglikemia, hipokalcemia, hipoglikemia, hiponatermia Częste:
Hypophosphataemia, fluid retention, hypoalbuminaemia, polydipsia, hyperglycaemia, hypocalcaemia, hypoglycaemia, hyponatraemia Common:
PolishW przeszłości, kiedy Arjuna, wielki indyjski książę-wojownik, poczuł pragnienie, wyciągał łuk i strzelał w ziemię, skąd zaczynała tryskać woda.
Back then, when Arjuna, the great Indian warrior prince, when he was thirsty, he'd take out a bow, he'd shoot it into the ground and water would come out.
PolishI dla mojego umysłu, ten nowy system operacyjny dla naszych firm obraca się wokół trzech składników autonomii, mistrzostwa i celu Autonomia: pragnienie, by kierować naszym własnym życiem.
And to my mind, that new operating system for our businesses revolves around three elements: autonomy, mastery and purpose.