"prawie" English translation


Did you mean: prawić
PL

"prawie" in English

EN

PL prawie
volume_up
{adverb}

prawie (also: niemal, omal, niemalże, nieomal)
volume_up
almost {adv.}
Obecnie paliwa kopalne zaspokajają prawie 85 % potrzeb energetycznych świata.
At present, fossil fuels provide for almost 85% of the world's energy needs.
Krajowe banki centralne wykonują prawie wszystkie zadania operacyjne Eurosystemu.
The NCBs perform almost all operational tasks of the Eurosystem.
I ludzie znajdują tematy będące prawie wyłącznie rozmowami Afroamerykanów.
And you tend to find topics that are almost entirely African-American conversations.
Miałem poparzone 70 procent ciała, więc trwało to prawie godzinę.
And because I had 70 percent of my body burned, it would take about an hour.
Dominujących organizmów, które istnieją tutaj i o których nie wiemy prawie nic.
The dominant things that exist here we know almost nothing about.
Farmakokinetyka rywaroksabanu jest prawie liniowa w zakresie dawek do około 15 mg raz na dobę.
Rivaroxaban pharmacokinetics are approximately linear up to about 15 mg once daily.
prawie (also: niemal, blisko, z bliska)
volume_up
nearly {adv.}
Bardzo szybko prawie 20 tys. ptaków uległo zanieczyszczeniu toksycznym paliwem.
And soon, nearly 20,000 penguins were covered with this toxic oil.
Był on powtarzany wiele, wiele razy i jeszcze raz ponownie, przez prawie 40 lat.
This has been replicated over and over and over again, for nearly 40 years.
Rozwiązali prawie wszystkie kwestie, a jedynie kilka wciąż pozostaje otwartych.
They have resolved nearly all issues with only a few still open.
prawie (also: niemal)
volume_up
quasi {adv.}
Dyplomaci w Rangoon w tych dniach posuwają się do mówienia, iż: "Birma stała się prawie chińską prowincją”.
Diplomats in Rangoon even go so far these days as to say: 'Burma has become a quasi-Chinese province'.
prawie (also: niebawem, wkrótce, niemal, blisko)
volume_up
nigh {adv.} [poet.]
Na podstawie poprzedniego uregulowania czasu prowadzenia pojazdu, wprowadzonego w 1985 roku, prawie niemożliwe było skuteczne kontrolowanie czasu jazdy.
On the basis of the previous regulation on driving time, introduced in 1985, it was nigh on impossible to control driving time effectively.
Po drugie, pragnąłbym przynajmniej, by zrozumiano jedną sprawę, to znaczy to, że zadanie, w obliczu którego stoi rząd Papandreou jest prawie niemożliwe.
Secondly, I would like one thing to be understood at least, and that is that the task facing the Papandreou government is nigh on impossible.
prawie (also: niemal)
volume_up
pretty {adv.} (near/nearly)
W rzeczywistości, nie zrobiliśmy prawie nic, by cokolwiek zmienić.
And yet, the reality is we've done pretty much nothing to change course.
Myślę, że prawie wszyscy podzielamy te odczucia.
We share these sentiments; I think they are shared by pretty much everyone.
I tak po ośmiu godzinach prawie nic nie zostało z całego przedsięwzięcia.
So after eight hours that's pretty much all that was left of the whole thing.
Działalność organizacji pozarządowych napotyka w tym kraju na problemy, więc prawie nie istnieje.
The work of NGOs in the country is problematic and thus virtually nonexistent.
Nie mają prawie poręczy, nie spełniają żadnych standardów.
There is virtually no handrail. ~~~ It doesn't pass any standards.
Prawie we wszystkich przypadkach, Infanrix Penta był podawany jednocześnie ze szczepionką Hib.
In virtually all instances, Infanrix Penta was administered at the same time as a Hib vaccine.
prawie (also: niemal)

Context sentences for "prawie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishRoztwór do podawania doustnego jest prawie przezroczysty, o pomarańczowej barwie.
The solution is a practically clear, orange solution for oral administration.
PolishSubstancja czynna jest białym lub prawie białym proszkiem w postaci granulatu.
The powder containing the active substance is granular and white to off-white.
PolishCo więcej zawody te często zostały uregulowane w prawie krajowym lub regionalnym.
These professions have often even been regulated in federal or regional laws.
PolishPrawie żadnego zdania o solidarności po jedynej katastrofie jądrowej w Japonii.
Scarcely a single line of solidarity after Japan's only nuclear catastrophe.
PolishA prawie wszystkie są z winy człowieka, nie maszyny a maszyny mogą im zapobiec.
Do you know that driving accidents are the number one cause of death for young people?
PolishKiedy ich był mały poczet, prawie mały poczet, a jeszcze w niej byli przychodniami.
When they were but a few men in number, Yea, very few, and sojourners in it.
PolishW naszej analizie amerykańskich stanów odkryliśmy prawie taki sam kontrast.
And in our analysis of the American states, we find rather the same contrast.
PolishProszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji jest biały lub prawie biały.
The powder for concentrate for solution for infusion is white to off-white.
PolishTakie stanowisko przewidziane jest w prawie europejskim i tak stosujemy je w praktyce.
Such is the position in European law and that is what we apply in real terms.
PolishJeśli zaszczepimy 960 osób, to prawie tak jakbyśmy zaszczepili sto procent.
If we immunize 960 of them, it's as if we had immunized a hundred [percent] of them.
PolishKiedy zaczęliśmy negocjacje w ostatnim dniu, prawie każda sugestia była odrzucana.
When we started negotiations on the last day more or less every suggestion was rejected.
PolishSytuację pogarszają jeszcze bardziej poważne braki w prawie i w jego egzekwowaniu.
This is exacerbated by serious legislative and enforcement deficiencies.
PolishW rzeczywistości świadczy to o ogólnej niemocy, którą prawie w ogóle się nie zajęto.
Actually it reveals the depth of a malaise that has hardly been addressed.
PolishNie ma prawie tygodnia, by media nie donosiły o kolejnych zabójczych atakach.
Scarcely a week passes without media reports of further suicide attacks.
PolishMusimy zadać sobie pytanie, czy jesteśmy wspólnotą opartą na prawie, czy nie.
We need to ask ourselves whether or not we are a Community based on law.
PolishZastanawiające jest to, że w konstytucji Afganistanu jest zapis o prawie do wolności słowa.
Yet the Afghan constitution contains a clause on the right to freedom of speech.
PolishPaństwa członkowskie ratyfikowały konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza.
Member States have ratified the UN Convention on the Law of the Sea.
PolishJeżeli taki mikropodmiot potrzebuje kredytu, bilans roczny ma prawie zerową wartość.
If such a micro-entity needs a loan, this balance has next to no value.
PolishPrzez wiele lat Komisja Europejska planowała wypełnić tę lukę w prawie spółek.
For many years the European Commission has had plans to close this loophole in company law.
PolishPrawie nikt nie może nie zgodzić się z celami przedstawianym w tym sprawozdaniu.
The idea behind this report is such that hardly anyone here can disagree with its objectives.