"priorytetowy" English translation

PL

"priorytetowy" in English

PL priorytetowy
volume_up
{adjective masculine}

1. elevated

priorytetowy
Oczywiste jest, że projekt priorytetowy nie wyklucza kontynuacji innych linii.
It is clear that a priority project does not exclude continuation to other destinations.
W Unii Europejskiej problem zmian klimatu jest traktowany jako priorytetowy.
In the European Union climate change is a priority issue.
Rolnictwo i rozwój wsi stanowią kolejny obszar priorytetowy z punktu widzenia Europy.
Agriculture and rural development are a further priority area for Europe.

Context sentences for "priorytetowy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW priorytetowy sposób traktowane jest zwiększenie konkurencyjności regionów w skali globalnej.
Indeed, a major role is given to boosting the regions' competitiveness globally.
PolishUważam, że uprawnia nas to do traktowania tej debaty w sposób priorytetowy.
I think that gives us the right degree of urgency for this debate.
PolishChociaż istnieją również różnice pod względem stropy bezrobocia w strefie euro, to obecnie niewątpliwie jest to priorytetowy problem dla Europejczyków.
Although there are also disparities in unemployment levels across the euro area, it is undoubtedly the main issue for Europeans at the moment.
PolishW związku z tym Bank Światowy powinien w sposób priorytetowy traktować lokalny dostęp do energii na małą skalę, zwłaszcza w najmniej rozwiniętych krajach Afryki i Azji.
The World Bank should therefore prioritise small-scale, local access to energy, particularly in the least developed countries in Africa and Asia.
PolishCo jeszcze chcielibyśmy w naszym czytaniu zakomunikować, to przede wszystkim jeszcze raz podkreślić trójkąt priorytetowy, trójkąt związany z młodzieżą, edukacją i mobilnością.
What we would also like to communicate in our reading is, above all, to emphasise once again the triangle of priorities, the triangle related to youth, education and mobility.