"projekt" English translation

PL

"projekt" in English

PL projekt
volume_up
{masculine}

projekt
Projekt europejski to projekt polityczny, gwarant pokoju, wolności i demokracji.
The European project is a political project, and a guarantor of peace, freedom and democracy.
W tym sensie projekt Nabucco jest projektem strategicznym Unii Europejskiej.
In this sense, the Nabucco project is a strategic project for the European Union.
Dlatego zarówno projekt Nabucco, jak i projekt South Stream mają sens.
The Nabucco project is therefore fine, and the South Stream project is fine.
projekt (also: plan)
volume_up
plan {noun}
Projekt ten jest w całości finansowany z niemieckiego planu odnowy gospodarczej.
It is fully funded by the German recovery plan.
Dzięki temu istnieje szansa, że projekt utworzenia wspólnego rynku zostanie szybciej zakończony.
Thanks to this, there is a chance that the plan to establish a common market will be completed faster.
Gdyby istniała, zmieniłaby projekt pojazdów kosmicznych i planowanie misji.
If it existed, it would change all future spacecraft design and space mission planning.
projekt (also: plan, intryga, schemat)
volume_up
scheme {noun}
Chciałbym przynajmniej, by ten projekt wywołał dyskusję.
If nothing else, I would like for this scheme to initiate a discussion.
W Europie działa już 2000 klastrów i uważam, że ten projekt pilotażowy należy wprowadzić w życie.
We already have 2 000 clusters in Europe, and I believe that this pilot scheme must be rolled out.
W tym celu można by wykorzystać projekt pilotażowy, który pozwoliłyby w pełni ocenić wartość i wykonalność programu.
Pilot projects could be used for this, so that the value and feasibility of the scheme might be examined in full.
projekt
volume_up
styling {noun} (design)

Context sentences for "projekt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW wyniku tego Komisja Budżetowa bardzo dokładnie przeanalizowała projekt budżetu.
As a result, the Committee on Budgets examined the draft budget very carefully.
PolishJak prezentuje się ów projekt w kontekście polityki współpracy na rzecz rozwoju?
How does the proposal appear in the context of the development cooperation policies?
PolishChciałbym jeszcze raz spróbować pokazać, że nasz projekt jest wielowymiarowy.
I would like to try again to show that there are a variety of dimensions here.
PolishProjekt dobry dla osób niewidomych i niedowidzących będzie dobry dla wszystkich”.
"A good design for the blind and partially sighted is a good design for everybody."
PolishW tym roku Komisja przedstawiła projekt zmiany rozporządzenia finansowego.
Earlier this year, the Commission presented a draft recast Financial Regulation.
PolishObecnie nowy projekt Komisji Europejskiej zakłada przedłużenie pomocy do 2014 roku.
Now, the European Commission's new proposal is suggesting extending aid until 2014.
PolishNa koniec, projekt dotyczy zarówno transportu międzynarodowego, jaki krajowego.
Finally, the proposal relates to both international and national transport.
PolishUważam, że przykładem tego jest projekt dyrektywy w sprawie rad zakładowych.
I think that the history of the draft directive on works councils is proof of that.
PolishProjekt RMSS został opracowany z myślą o stosunkowo dużych MŚP (ponad 50 pracowników).
The IASB proposal was prepared with fairly large SMEs in mind (over 50 employees).
PolishDlatego też poparliśmy przedstawiony tu wstępny projekt wspólnej rezolucji.
We therefore supported the initial draft of the joint resolution tabled here.
Polish- Projekt, nad którym debatujemy, dotyczy problemu projektów generujących dochód.
- (CS) The bill under discussion deals with the problem of revenue-generating projects.
PolishPopieramy wspólny projekt rezolucji grup politycznych.
(EL) Mr President, we support the joint motion for a resolution by the political groups.
PolishProjekt ten zarządzany był głownie w Unii Europejskiej przez GSA, Organ Nadzoru Galileo.
It has mainly been managed in the EU by GSA, the Galileo Supervisory Authority.
Polish. - (SV) Omawiany projekt rezolucji zawiera wiele przemyśleń i życzeń.
in writing. - (SV) The motion for a resolution contains many different ideas and wishes.
PolishPragnę poprzeć przedmiotowy projekt i opowiedzieć się za nim.
Mr President, I should like to support and speak in favour of the motion.
PolishTen artystyczny projekt jest charakterystycznym przykładem „zanikania pomnika”.
The artists used this concept to create a succinct image of the “disappearing monument”.
PolishBurnham miało projekt dworca kolejowego, który nigdy nie powstał, podążyliśmy tym tropem.
Burnham had designed a railroad station that was never built, and so we followed.
PolishI zanim powiecie, że to projekt Normana Fostera, my wymyśliliśmy to już w roku 83.
And before you say it's a Norman Foster design, we designed this in '83.
PolishTeraz Rada przedstawiła projekt zawierający kwotę niższą od pułapu o 10,3 mld euro.
Now the Council has submitted a draft with a figure EUR 10.3 billion below the ceiling.
PolishProjekt budżetu na 2008 r. zwraca uwagę także na nowe regiony, które dołączyły do UE.
The draft 2008 budget pays attention also to the new regions that have joined the EU.