PL promować
volume_up
[promuję|promowałbym] {imperfective verb}

1. general

Uważam, że należy promować samochody o jak najmniejszym zużyciu CO2 np. za pomocą kampanii społecznych.
I think that cars with the lowest CO2 emissions should be marketed using social campaigns.
W żaden sposób nie promuje się realizacji stosunków rynkowych.
None of this promotes the realisation of market relationships.
Najważniejszym instrumentem promowania wzrostu w UE w sytuacji kryzysu finansowego jest rynek wewnętrzny.
The most important instrument that the EU has to promote growth in the heat of the financial crisis is its Internal Market.
Musimy propagować ten model społeczny i razem promować kapitał ludzki.
We must promote this social model, and work together to promote this 'human' capital.
Jest to ważny element, który powinien promować integrację i modernizację.
This is a vital new element that should promote integration and modernisation.
Będziemy promować edukację konsumentów oraz inicjatywy zwiększające ich świadomość.
We will promote consumer education and awareness-raising initiatives.
promować (also: handlować)
promować
volume_up
to showcase {vb} [fig.]
Dlaczego we wszystkich oknach naszych biur poselskich nie mamy plakatów promujących sieć SOLVIT?
Why do we not have a poster in all our constituency office windows advertising SOLVIT?
Przedmiotowa zmiana stanowi, że "reklama i audiowizualne komunikaty handlowe [...] nie mogą demonstrować ani promować orientacji seksualnej”.
This amendment prescribes that 'advertising and audiovisual commercial communication [...] must not contain manifestation or promotion of sexual orientation'.
W 1997 roku kampanie reklamowe zostały uruchomione by promować cięte kwiaty produkowane w UE, gdy import stał się tańszy dzięki zniesieniu taryf.
In 1997 advertising campaigns were run to promote cut flowers produced in the EU when imports became cheaper thanks to the abolition of tariffs.

2. commerce

promować (also: reklamować, zachwalać)

Context sentences for "promować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW rzeczywistości, muszą one być w stanie promować i ulepszać wszystkie istniejące prawa.
In fact, they must be capable of promoting and improving all existing rights.
PolishMamy obowiązek i powinność promować pozytywne zmiany w tym kraju.
It is our duty and responsibility to stimulate positive changes in this country.
PolishMusimy nadal pracować i promować politykę dotyczącą równości płci.
We need to keep on working, we need to keep driving gender equality policies forward.
PolishMusimy czynić małe kroczki naprzód, by promować je i chronić.
We need to take small steps forward in the promotion and defence of these rights.
PolishTo jedyna inicjatywa rozwojowa, którą możemy i faktycznie powinniśmy promować na świecie.
It is the only real development initiative that we can and should actually bring into the world.
PolishPodejmowane działania muszą być same w sobie zgodne z wartościami, które mają promować i reprezentować.
The way forward needs to be in harmony with the values that human rights represent.
PolishPo pierwsze, proponujemy, aby promować zwiększanie przepustowości w sposób przyjazny dla środowiska.
Firstly, we propose promoting environmentally friendly capacity expansion.
PolishW XXI wieku musimy promować, a nie tłumić konkurencję ze strony firm detalicznych działających on-line.
In the 21st century, we must encourage, not stifle, competition from online retailers.
PolishUważam, że należy promować samochody o jak najmniejszym zużyciu CO2 np. za pomocą kampanii społecznych.
I think that cars with the lowest CO2 emissions should be marketed using social campaigns.
PolishDlatego też należy promować inwestycje w oczyszczalnie ścieków.
That is why investments in treatment plants need to be promoted.
PolishPrawo europejskie powinno zawsze promować mobilność i dostęp.
European law should aim to always encourage mobility and access.
PolishWłaśnie aktywność należy nasilić i promować za wszelką cenę.
It is activity that must be increased and encouraged at any cost.
PolishPrawo azylu jest jednym z praw podstawowych, które Unia Europejska zobowiązała się chronić i promować.
Asylum is one of the human rights which the European Union is committed to respecting and promoting.
PolishTo właśnie w związku z wykonaniem budżetu trzeba promować oszczędności i stwarzać bodźce dla ich czynienia.
It is in budgetary implementation, above all, that savings need to be promoted and incentivised.
PolishZawsze słyszymy, że należy promować różnorodność kulturową.
We always hear that cultural diversity must be promoted.
PolishAbstrahując od dobrostanu zwierząt, Komisja Europejska nie powinna wyraźnie promować konsumpcji mięsa.
Apart from animal welfare, the European Commission should not be explicitly promoting meat consumption.
PolishJednakże zamiast tego wziął udział w spotkaniu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, aby promować Chicago.
However, he attended the International Olympic Committee meeting to campaign for Chicago instead.
PolishSpytałam mamy, czy mogę tu kogoś promować.
I asked my mother, you know, should I say anything in support of anyone?
PolishW szczególności należy promować innowacje społeczne i innowacje wspierające równowagę środowiska naturalnego.
We should also take into account non-state authorities, who have a key role to play in this area.
PolishNależy promować i chronić dobrą gospodarkę leśną, szczególnie że lasy są bardzo cenne z wielu innych powodów.
Good forestry has to be encouraged, especially since forests are also very valuable in other areas.