"proporcjonalny" English translation

PL

"proporcjonalny" in English

PL proporcjonalny
volume_up
{adjective masculine}

proporcjonalny
Osoczowe AUC dla sitagliptyny zwi kszało si w sposób proporcjonalny do dawki leku.
Plasma AUC of sitagliptin increased in a dose-proportional manner.
Osoczowe AUC dla sitagliptyny zwiększało się w sposób proporcjonalny do dawki leku.
Plasma AUC of sitagliptin increased in a dose-proportional manner.
Rozmiar kropki jest proporcjonalny do wielkości ciała. ~~~ Im większe kropki, tym więksi ludzie.
We make the dot size proportional to people's body size; so bigger dots are bigger people.
proporcjonalny
Następnie tę kwotę koryguje się odpowiednio do czasu, przez jaki w tym kraju rzeczywiście obejmowało Cię ubezpieczenie (tzw. świadczenie proporcjonalne).

This amount is then adjusted to reflect the actual time you were covered in that country (called the pro rata benefit).

Synonyms (Polish) for "proporcjonalny":

proporcjonalny

Context sentences for "proporcjonalny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW sprawozdaniu tym utrzymano w proporcjonalny sposób zasadę "zanieczyszczający płaci”.
The report upholds the 'polluter pays' principle and it does so in a proportionate way.
PolishJednak nadzór powinien być proporcjonalny do okoliczności, które są jego powodem.
However, the controls must be proportionate to the circumstances which they aim to bring about.
PolishCzyli wzrost spożycia mięsa jest proporcjonalny do procesu urbanizacji miast.
So meat and urbanism are rising hand in hand.
PolishUżyto słów takich jak "proporcjonalny” i "odstraszający”.
Words like 'proportionate' and 'dissuasive' have been used.
PolishRadykalny wzrost liczby urządzeń podsłuchowych jest odwrotnie proporcjonalny do ich skuteczności w sprawach sądowych.
The drastic increase in eavesdropping devices is in inverse proportion to their judicial effectiveness.
PolishTrzeba to zrobić w sposób proporcjonalny.
This should be done in a proportionate way.
PolishCmax i pole pod krzywą stężenia w czasie (AUC) wzrastają w sposób proporcjonalny do dawki w zakresie dawek terapeutycznych.
Cmax and area under the plasma concentration-time curve (AUC) increase dose proportionally over the therapeutic dose range.
PolishMniejsze ilości dla mniejszych dawek (wynikających z przeliczenia na masę ciała, podanych w mg/ kg mc.) należy obliczyć w sposób proporcjonalny.
Smaller amounts for lower doses calculated on an mg/ kg bodyweight basis have to be calculated proportionately.
PolishZ tego też powodu w końcu zaproponowaliśmy poziomy sankcji, które powinny zostać zastosowane w proporcjonalny i efektywny sposób.
It is for this reason that, at the very least, we have proposed levels which should be applied in a proportionate and in an effective manner.
PolishStrategiczny plan na okres po 2013 roku musi być proporcjonalny do znaczenia tego sektora, w którym zatrudnionych jest około 30 milionów pracowników.
The strategic plan for the post-2013 period must be proportionate to the importance of the sector, which employs around 30 million workers.
PolishRzecz jasna orientujecie się państwo, ile jest takich wysp i obszarów; czy w związku z tym państwa budżet będzie proporcjonalny i zróżnicowany?
You obviously know how many islands and how many such areas there are; as such, will funding from your overall budget be proportionate and differentiated?
PolishBadanie wymaga jedynie, aby publiczne usługi medialne spełniały potrzeby społeczne, demokratyczne i kulturalne obywateli, a ich wpływ na rynek był proporcjonalny.
The test merely requires that a public media service satisfies the social, democratic and cultural needs of society and that its impact on the market is commensurate.
PolishInnowacje również wiążą się z nowymi celami dla polityki, ale pomimo, że mamy do czynienia z większymi wyzwaniami i większą Unią, jej budżet nie zwiększył się w proporcjonalny sposób.
Innovation is also giving this policy new goals but, despite facing greater challenges and a larger Union, its budget has not increased in proportion.
PolishZ pewnością musimy domagać się od władz chińskich, aby uporały się z tymi wydarzeniami, przestrzegając praw człowieka w cywilizowany, przejrzysty i proporcjonalny sposób.
Certainly we must ask the Chinese authorities to deal with these events in compliance with respect for human rights in a civilised, transparent and proportionate way.
PolishW badaniu tolerancji po podaniu doustnym dużej dawki u pacjentów z dławicą piersiową częstość występowania zawrotów głowy, nudności i wymiotów zwiększyła się w sposób proporcjonalny do dawki.
In an oral high-dose tolerability study in angina patients, the incidence of dizziness, nausea, and vomiting increased in a dose-dependent manner.
PolishTeraz nie można już narzucić żadnego środka, który ograniczałby dostęp do Internetu, jeżeli nie jest on "odpowiedni, proporcjonalny i konieczny” w demokratycznym społeczeństwie.
Any measure that restricts access to the internet may now be imposed only if it is deemed to be 'appropriate, proportionate and necessary' in a democratic society.
PolishPonadto mogłoby to również wywołać co najmniej proporcjonalny wzrost liczby utalentowanych i kreatywnych osób, które są tak potrzebne dla rozwoju gospodarczego i kulturalnego.
Furthermore it might even produce at least a proportionate increase in those talented and creative people who are so necessary for economic and cultural development.
PolishPonadto plaga alkoholizmu występuje niestety w sposób wprost proporcjonalny do poziomu podatku akcyzowego: im wyższa stawka akcyzy, tym większa plaga alkoholizmu w kraju.
Moreover, the scourge of alcoholism is, unfortunately, directly in proportion to the level of excise duty; the higher the rate of excise duty, the greater the scourge of alcoholism in countries.
PolishDlatego zaproponowaliśmy - i pragnę podziękować wszystkim posłom, którzy mnie w tym poparli - nawiązanie czegoś, co nazywamy dialogiem gospodarczym, który musi być proporcjonalny.
This is why we have proposed - and I would like to thank all the Members who have supported me on this point - creating what we have termed an economic dialogue, which must be proportionate.