"prosperować" English translation

PL

"prosperować" in English

PL prosperować
volume_up
[prosperuję|prosperowałbym] {imperfective verb}

Czy nasze MŚP będą prosperować i wchodzić na nowe rynki, chroniąc przy tym swoje prawa własności intelektualnej?
Will our SMEs prosper and access new markets by protecting their intellectual property rights?
To bardzo szczytne cele, ale przede wszystkim nasza gospodarka musi prosperować, ludzie muszą mieć pracę, a firmy muszą produkować i świadczyć usługi.
That is all very well, but in the first place, our economy must prosper, people must have work, and companies must produce and provide services.
Jednak w rzeczywistości w krajach tych przemysł farmaceutyczny nadal prosperuje mimo 20 lat obowiązywania ścisłych przepisów.
The fact is, in those countries the pharmaceutical industry has continued to prosper despite 20 years of strict regulation.
Zarzucenie WPR pozwoliłoby prosperować wydajnym rolnikom.
Scrapping the CAP would allow efficient farmers to thrive.
Ten instrument finansowy niskiego ryzyka musi mieć zapewnione warunki, w których może prosperować.
This low-risk financial instrument must be given an environment in which it can thrive.
Gdy gospodarka dobrze prosperuje, wartość waluty tego kraju rośnie.
When the economy thrives, the value of the state's currency will tend to rise.
Mówimy, że nasz sukces zależy od dialogu, a dobrze prosperujący uniwersytet powinien być przykładem procesu eurośródziemnomorskiego.
We say that our success rests on dialogue, and the European Mediterranean Process should be exemplified by a successful university.
Opinia taka mogłaby być niebezpieczna, gdyż branża ta dobrze prosperuje, czego odzwierciedleniem jest tworzenie nowych miejsc pracy, duże wpływy do budżetu oraz innowacje technologiczne.
This kind of idea could be dangerous because this industry is successful, which is reflected in the creation of jobs, significant contributions to budgets and technological innovation.

Synonyms (Polish) for "prosperować":

prosperować

Context sentences for "prosperować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWymaga to systematycznego monitorowania swobody przepływu, aby rynek usług mógł prosperować.
It calls for systematic monitoring of free movement so that we can make the services market flourish.
PolishDziś, aby prosperować w zglobalizowanej gospodarce młodzież potrzebuje szerszej gamy umiejętności niż kiedykolwiek wcześniej.
Today, young people need a wider range of skills than ever before in order to flourish in a globalised economy.
PolishPodobnie jak pozostali socjaliści europejscy jestem przekonana, że pogodzenie pracy i życia rodzinnego jest niezbędne, by obywatele Europy mogli prosperować.
Like other European socialists, I am convinced that reconciling work and family life is essential for the people of Europe to flourish.
PolishStał się on ważnym instrumentem umacniania organizacji lokalnych na całym świecie, bez których prawa człowieka i demokracja nie mogłyby prosperować.
This has become a vital instrument for strengthening grass-roots organisations throughout the world, without which human rights and democracy could not flourish.
PolishJest niezwykle istotne, by Unia Europejska spróbowała uprościć otoczenie spółek, aby mogły one prosperować i generować wzrost gospodarczy w gospodarce europejskiej.
It is very important that in the European Union we try to simplify the environment for companies to flourish and to create growth for the European economy.
PolishW tym samym czasie zdaje mi się że odkrywamy na nowo moc opowieści - że jako ludzkie istoty potrzebujemy opowieści by trwać, by prosperować, by się zmieniać.
And at the same time that we are doing that, I think we are rediscovering the power of story -- that as human beings, we need stories to survive, to flourish, to change.
PolishPochwalam zatem przyjęcie wspomnianej rezolucji i mam nadzieję, że wszystkie MŚP skorzystają z tych środków i będą dobrze prosperować na korzyść wszystkich Europejczyków.
I therefore welcome the adoption of this resolution, and I hope that all SMEs will benefit from these measures and become prosperous, as all Europeans would benefit.
PolishW kontekście gospodarki światowej UE będzie dobrze prosperować tylko wówczas, gdy jej zdolności innowacyjne będą równe, a nawet przewyższą zdolności innowacyjne jej partnerów handlowych.
In the context of the global economy, the EU will be prosperous only when it equals or even exceeds the innovation capabilities of its trading partners.