PL prosty
volume_up
{masculine}

1. sports

prosty
volume_up
jab {noun}

Context sentences for "prosty" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishIstnieje prosty pogląd, że prawdziwa wartość wymaga tworzenia rzeczy, wymaga pracy.
There is a basic view that real value involves making things, involves labor.
PolishProsty diagram pokazuje, że jesteś na samej górze, popychając swój pomysł w świat.
The quick little diagram of it is, you're up here, and you are pushing it out to the world.
PolishProdukt ten jest jednocześnie dziecinnie prosty i bardzo skomplikowany.
It's actually a very low-tech and very high-tech product at the same time.
PolishCzęsto rodzice nie mogą po prosty się uczyć, ponieważ nie mają gdzie zostawić swoich dzieci.
Often parents cannot learn simply because they have nowhere to leave their children.
PolishOd tych 150 lat, istnieje bardzo prosty podział klasowy, który także się ujawnił.
And actually, over these 150 years, there has been a very clear class system that also has emerged.
PolishTen prosty rysunek druzgocze pomysł tzw. "inteligentnego projektu”.
This single slide completely dismantles the intelligent design arguments.
PolishBędąc pod presją, sprawozdawca zastosował prosty proceduralny chwyt.
Under pressure, the rapporteur resorted to a crude procedural trick.
PolishSądzę jednak, że moglibyśmy poprawić nieco swoje położenie, przyjmując ten bardzo prosty podział.
That is actually strategy, and I'm not denying that strategy has a role.
PolishW prosty sposób można dodawać lub usuwać kamery, zmieniać ustawienia, a także dodawać tekst do nagrań.
You can easily add or remove cameras, change settings and add overlay text to video.
PolishTo jak program do grafiki 3D, typu Maya, ale prosty nawet dla dzieci.
OK, so here I've basically thrown together a little creature.
PolishProsty rachunek!
"Oh, well -- men are more adulterous!" ~~~ And I say, "Who do you think these men are sleeping with?"
PolishUżytkownicy mogą w prosty sposób uzyskać dostęp do obrazu na żywo, przeszukiwać nagrania oraz eksportować klipy wideo.
Users can easily access live video, search through recordings and export video clips.
PolishNasz system był bardzo podstawowy, niezwykle prosty.
And our system was rudimentary. ~~~ It was very basic.
PolishTo właśnie brzemię wiedzy popycha mnie do działania, gdyż naprawdę wiemy, jak możemy to naprawić w bardzo prosty sposób.
So this burden of knowledge drives me. ~~~ Because actually we know how to fix it very simply.
PolishBardzo prosty przykład czegoś, co da się zrobić.
Very small example of something that they could do.
PolishWireless Watch poniósł straszliwą klęskę na rynku, ale nie dlatego, że nie był prosty i pięknie zaprojektowany.
The Wireless Watch flopped miserably in the market, but it wasn't because it wasn't simply and beautifully designed.
PolishA więc znowu wracamy do tej koncepcji - prosty ludzki gest podyktował design produktu. ~~~ Myślę, że jest to szalenie ważne.
So, again, going back to this -- the idea that a tiny human gesture dictated the design of this product.
PolishButelka Lifesaver działa w bardzo prosty sposób.
The Lifesaver bottle works really simply.
Polishczyhając, pełzając, prosty, dziki, samotny
crouched, crawling, simplified, savage, alone;
PolishGapminder Roslinga to najlepszy przykład przedstawiania złożonych koncepcji w prosty sposób.
So, when I saw Roslings' Gapminder stuff a few years ago, I just thought it was the greatest thing I'd seen in conveying complex ideas simply.