PL

prowadzić [prowadzę|prowadziłbym] {perfective verb}

volume_up
Pani Przewodnicząca! Jest Pani wyjątkowo hojna i doskonale prowadzi Pani obrady.
Madam President, you are exceptionally generous as well as being a very good chair.
Ponadto kończymy niezależne badanie prowadzone przez grupę badaczy i ekspertów, którą kieruje profesor Fabrizio Barca.
We are also completing the independent study by a group of researchers and experts chaired by Professor Fabrizio Barca.
Bardzo dobrze się składa, że to Pani prowadzi dzisiaj to posiedzenie. Dziękuję Pani za pracę w czasie negocjacji między Parlamentem a Komisją.
Madam President, it is good that you are in the chair today; I thank you for your work in the negotiations between Parliament and the Commission.

Context sentences for "prowadzić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNależy prowadzić leczenie objawowe, w tym również hemodializę (patrz punkt 5. 2).
Treatment should be supportive and may include haemodialysis (see Section 5.2).
PolishNie badano; skojarzone stosowanie może prowadzić do zwiększenia stężeń warfaryny.
Not studied, combined administration may result in increased warfarin levels.
PolishTo jest -- nie chcecie prowadzić interesów przy takich wynikach bezpieczeństwa.
That's -- You don't want to run a business with that kind of a safety record.
PolishAPTIVUS może wchodzić w interakcje z innymi lekami, co może prowadzić do groźnych
APTIVUS may interact with other medicines, which may lead to dangerous side-effects.
PolishPrzetrwałe ciężkie zaburzenie czynności szpiku może prowadzić do nadkażeń i krwawień.
Persistent severe myelosuppression, may result in superinfection or haemorrhage.
PolishAle najlepsza wiadomość to ta, iż chirurdzy wiedzą, że musimy prowadzić badania.
And the best news of all is that surgeons know that we need to do research.
PolishNieodpowiednia dawka heparyny może prowadzić do niedrożności systemu dializacyjnego.
Occlusion of the dialysis system is possible if heparinisation is not optimum.
PolishMonitorowanie czynności wątroby należy prowadzić zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.
Monitoring of hepatic function should be carried out in both children and adults.
PolishNiektóre z nich mogą być poważne i prowadzić do zatrzymania pacjenta w szpitalu.
Some of these side effects may be serious and may lead to hospitalisation.
Polish(wystąpienie żółtego zabarwienia skóry lub oczu), które mogą prowadzić do zgonu,
may indicate serious conditions such as liver failure, which may be fatal,
PolishNieodpowiednia dawka heparyny może prowadzić do zablokowania systemu dializacyjnego.
Blockage of the dialysis system is possible if heparinisation is not optimum.
PolishUważam też, że tę debatę powinniśmy prowadzić nie w Strasburgu, lecz w Brukseli.
Moreover, I believe that we should have this debate not in Strasbourg, but in Brussels.
PolishDobrą politykę regionalną prowadzić można tylko przy bliskiej współpracy z regionami.
Good regional policy can be achieved only with close cooperation from the regions.
PolishMusimy także prowadzić systematyczną edukację społeczeństwa w tym zakresie.
We should also provide society with comprehensive information on this subject.
PolishNiestety właśnie w takich okolicznościach przyszło nam prowadzić tę debatę.
This is precisely the setting in which this debate unfortunately has to take place.
PolishPóźniej próbowaliśmy wyciągów teraz potrafimy prowadzić owady do różnych miejsc!
Then we tried extracts, and lo and behold, we can steer insects to different directions.
PolishNie powinno to prowadzić do większej biurokracji ani zwiększać kosztów dla producentów.
It should not create more red tape and it should not increase costs for producers.
PolishNie mamy innego wyjścia, jak tylko prowadzić aktywną politykę w stosunkach z Pakistanem.
We have no alternative but to pursue an active policy in relations with Pakistan.
PolishJest to też potrzebne, by prowadzić w całej Europie politykę sprzyjającą stabilności.
We also need this for the internal policy of stability in Europe as a whole.
PolishPowoduje to internalizację EGFR i może prowadzić do zmniejszenia ekspresji EGFR.
It further induces the internalisation of EGFR, which can lead to down-regulation of EGFR.