"prze" English translation


Infinitive of prze: przeć
PL

"prze" in English

volume_up
przeć {ipf. v.}

PL przeć
volume_up
[prę|parłbym] {imperfective verb}

Ale nie możemy teraz przerwać, musimy przeć naprzód spowodować, że fuzja będzie rzeczywistością.
But we can't abandon it now; we have to push forward, get fusion to happen.
Uważam jednak, że powinniśmy nadal przeć w kierunku porozumienia politycznego w tym kraju.
I still, however, believe that we should continue to push for a political agreement in this country.
Przede wszystkim musimy forsować odpowiednią odpowiedź przed 31 stycznia.
Firstly, we have to push for a proper response before 31 January.
Dlatego powinniśmy poczekać na rozwój sytuacji, a nie przeć teraz naprzód.
Therefore, we should wait to see how the situation develops instead of pressing ahead now.
Niestety, nie ma ich już w naszym gronie, ale mieli oni odwagę przeć naprzód, zainwestować w przyszłość i osiągnąć sukces.
Unfortunately, they are no longer with us, but they had the courage to press ahead, invest in the future and attain an achievement of some kind.
Wolność informacji i prasy to jednak przede wszystkim sprawa samych Włoch.
However, freedom of information and of the press is primarily a matter for Italy itself.

Synonyms (Polish) for "przeć":

przeć

Context sentences for "prze" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polish. ~~~ Co oznacza: "Mamy totalnie prze..bane".
And then finally back into the English, which is, we're totally fucked.
PolishButelka zawiera pojemnik ze środkiem osuszającym, chroniącym kapsułki prze wilgocią.
To help protect the capsules from excessive moisture, the bottle includes a desiccant canister.
PolishA zatem kształcenie dorosłych odgrywa ważną rolę w strategiach uczenia się prze całe życie.
So adult learning has a vital role in lifelong learning strategies.
PolishUniemożliwia to zablokowanie tych środków prze wierzycieli.
This makes it practically impossible for creditors to block those funds.
PolishOsoby opiekujące się pacjentem powinny być poinformowane o konieczności stosowania insuliny prze pacjenta.
Always tell people who are caring for you or treating you that you require insulin.
PolishNie zapominajmy, że jedzenie i sposob odżywiania odgrywają decydującą rolę w zachowaniu prze nas zdrowia.
Let us not forget that food and the way we eat play a decisive role in helping us to maintain our health as it is.
PolishMotywuj ich prze nagrody, Tak działa biznes.
Incentivize them. ~~~ That's how business works.
PolishChodzi o posiadanie prze konsumentów możliwości i praw oraz o zapewnienie przejrzystości w tym ważnym sektorze dostaw.
It is about consumers having opportunities and rights and finding transparency in this important supply sector.
PolishPo drugie projekt na rzecz życia wspieranego prze otoczenie to korzyści dla przemysłu europejskiego, który szczyci się niezwykłym potencjałem w tej dziedzinie.
Secondly, it will benefit EU industry, which has a tremendous potential in this area.
PolishKiedy ryzyko prze na ciebie - terroryzm jest dobrym przykładem - wyolbrzymiasz je, bo nie czujesz, że masz nad nim kontrolę.
If a risk is thrust upon you -- terrorism was a good example -- you'll overplay it because you don't feel like it's in your control.
PolishKomisja prze niemniej do przodu ze swoimi pomysłami, co stanowi kolejny przykład tworzenia nadmiernie rozbudowanych instytucji w UE.
The Commission, however, wants to forge ahead with this. The fact that it does so is just another example of EU empire-building.
PolishChronić prze światłem. wo
PolishChciałbym ponownie podkreślić, że system uczenia się prze całe życie jest zaledwie uzupełnieniem pakietów socjalnych, a nie zastąpieniem ich.
I wish to stress once again that the lifelong learning system is merely a supplement to the social pledges, not a replacement for them.
PolishSą oni mianowani za wspólnym porozumieniem prze z rządy Państw Członkowskich, po konsultacji z komitetem przewidzianym w artykule III-357.
They shall be appointed by common accord of the governments of the Member States after consultation of the panel provided for in Article III-357.
PolishDlatego z zadowoleniem odnoszę się do faktu, iż ten problem został przedstawiony w rezolucji, która została przygotowana prze Komisję FEMM.
Therefore, I am pleased about the fact that this problem has been presented in the resolution prepared by the Committee on Women's Rights and Gender Equality.
PolishMyślę, że gdybyśmy głosowali wyłącznie nad sprawozdaniem pana Díaza de Mery, zawierającym przedstawione prze niego pomysły, całkowicie bym je poparł.
I believe that if we were just voting on Mr Díaz de Mera's report, as such, with the ideas that he has been putting forward, I would be fully in favour.