PL

przeżyć {perfective verb}

volume_up
Jeśli przeżyjemy, każdy na tej sali odczuje skutki tego, co dzieje się w miastach odczuje skutki tego, co dzieje się w miastach w ramach tego niezwykłego zjawiska.
Everybody in this room, if you stay alive, is going to be affected by what's happening in cities in this extraordinary phenomenon.

Context sentences for "przeżyć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTe, którym udało się przeżyć, to stworzenia podobne do krokodyli.
The survivors that do get through produce this world of crocodile-like creatures.
PolishW dziedzinie rolnictwa zasugerował on, że Unia Europejska może przeżyć z przedłożonymi wnioskami.
On agriculture, he suggested that the EU could live with the proposals on the table.
PolishFilm to nie tylko „kolorowe obrazki, ale również cała gama przeżyć akustycznych“.
A film is not just a collection of “colourful images, but also an abundance of listening experiences.”
PolishBezgłowe ciała mogą przeżyć przez około dzień, ale niewiele robią.
These headless bodies can live for about a day, but they don't do much.
PolishMówię o wykorzystaniu hibernacji, by pomóc ludziom przeżyć uraz.
I'm talking about the concept of using suspended animation to help people out in trauma.
PolishPozwólmy naszym obywatelom wybierać, jak chcą przeżyć swoje życie.
So, let us give our citizens a choice in how they live their lives.
PolishNa każdą kobietę, która umiera, przypada 20, którym udaje się przeżyć, ale kończą z powikłaniami.
You know, for every woman who does die, there are 20 who survive but end up with an injury.
PolishAby przeżyć, musimy natychmiast zezwolić na zwiększenie kwot.
In order to survive we need to give permission for quota increases now.
PolishNa Białorusi, która jest naszym sąsiadem, niektórzy ludzie muszą przeżyć za mniej niż dwa dolary dziennie.
In Belarus, our neighbour, some people survive on less than two dollars a day.
PolishPrzez długi czas nie wierzyłam, że mogę przeżyć wielką przygodę.
The story that I told myself was that adventurers looked like this.
PolishMusieliśmy więc zapobiec wojnie nuklearnej, jeśli chcieliśmy przeżyć.
So we had to prevent nuclear war if we expected to survive.
PolishDzięki niej jest również w stanie przeżyć.
A society is only worth, and only survives by, the contract with which it provides itself.
PolishW tych książkach można dostrzec migawki tych chwil, przeżyć i ludzi, których spotkałem.
And in these books, you can find these short, little glimpses of moments and experiences and people that I meet.
PolishPotrzebuje pomocy matki, lub przybranej matki, aby przeżyć.
It needs the help of mother, or a foster mother, to survive.
PolishDoświadcza przeżyć, jednego po drugim. ~~~ Co się z nimi dzieje?
It has moments of experience, one after the other.
PolishJednak jest to kompromis, który można przeżyć, a kompromis jest lepszy niż trzecie czytanie.
However, this is a compromise that everyone can now live with and a compromise is better than going to third reading.
PolishI oczywiście wiedzieliśmy już, że uda jej się przeżyć.
And of course, we knew now that she was going to survive.
PolishNa etapie ewolucji trzeba jeść, przeżyć i wydać potomstwo.
Now, in the evolution game here, the creature scale, basically you have to eat, survive, and then reproduce.
PolishJeśli chcecie przeżyć musicie mieć odpowiednie zaplecze.
If you want to stay alive you've got to have backups.
PolishJak ci tak trudno to przeżyć, to zrób z nim co chcesz.
if it's that hard to withstand, then do what you like