"przeanalizować" English translation

PL

"przeanalizować" in English

PL przeanalizować
volume_up
{perfective verb}

przeanalizować (also: analizować, zrobić analizę)
volume_up
to analyze {vb} (amer.)
Należy przeanalizować przyczyny, które doprowadziły do braku wykorzystania tych środków.
We have to analyze the reasons that have led to a lack of use of these funds.
Zabieramy ten materiał do laboratorium, żeby go przeanalizować.
And that material then we take back to the lab and analyze it.
Bardzo dziwne - musiałem to przez chwilę przeanalizować.
Very odd -- I've analyzed this for a while.
Aby do końca zaradzić kryzysowi, a szczególnie wyciągnąć z niego naukę, musimy przeanalizować to, co się stało.
In order to completely resolve the crisis, and particularly to draw lessons from it, we must analyse what has happened.
Powinniśmy przeanalizować cele, dzięki którym moglibyśmy rozwiązać dylemat energii jądrowej i alternatywnych źródeł.
We need to study objectives through which the nuclear and alternative energies dilemma can be resolved.
Z pewnością mamy do wyboru szereg opcji i musimy być w stanie przeanalizować je na trzeźwo, bez histerii, aby rozwiązać sytuację.
We certainly have several options and we must be able to look at them soberly and without hysteria and to resolve the situation.

Synonyms (Polish) for "przeanalizować":

przeanalizować

Context sentences for "przeanalizować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTu także musimy bardzo uważnie przeanalizować warunki, które chcemy wprowadzić do umów.
Here again, we must examine very carefully the terms that we want to incorporate.
PolishJeżeli nie złożono wniosku, Komisja Prawna nie może przeanalizować sytuacji.
If no proposal is made, the Committee on Legal Affairs cannot analyse the situation.
PolishMusimy bardzo dokładnie przeanalizować, względem czego Irlandczycy powiedzieli "nie”.
We need to analyse very carefully exactly what it was the Irish were saying 'no' to.
PolishZ tego też powodu Rada musiała przeanalizować Państwa prośbę w sposób przekrojowy.
This is why the Council had to study your request in a horizontal manner.
PolishPonadto jednakże musimy dla równowagi przeanalizować dwa negatywne elementy.
In addition, however, we must level-headedly examine two negative elements.
PolishMusimy natychmiast przeanalizować te kwestie i uporać się z problemami.
Commissioner, we must immediately examine these issues and deal with the problems.
PolishDlatego trzeba przeanalizować, czy należy ustanawiać strefę wolnego handlu w 2010 r.
We therefore need to look at whether or not a free trade zone should be set up in 2010.
PolishAby znaleźć odpowiednie podejście do problemu, należy przeanalizować wszystkie te motywy.
We must examine all these motives if we wish to achieve an effective approach.
PolishDlatego też koniecznie należy przeanalizować przyczyny problemów, które miały miejsce.
Therefore, it is necessary to examine the cause of the problems that arose.
PolishUważam ten pomysł za interesujący, ale należy go ostrożnie przeanalizować.
It is an idea that I find interesting, but it must be carefully evaluated.
PolishKwestia, którą powinniśmy przeanalizować bardziej szczegółowo, to spotkania regionalne JPA.
The question we should analyse in more detail concerns the JPA regional meetings.
PolishJestem "za”, ale rozpatrując tego rodzaju dokument musimy go szczegółowo przeanalizować.
I am 'in favour', but let us look at details when considering this kind of document.
PolishMoże więc musimy przeanalizować ponownie szczegóły, jeśli nie samą zasadę.
Maybe we have to look at the detail, if not the principle involved, again.
PolishTo bardzo ważne rozważania, które Europa musi dogłębnie przeanalizować.
That is a very important discussion. It needs to be explored in depth within Europe.
PolishA jeżeli dowodów nie ma, to powinniśmy przeanalizować ten wniosek ponownie.
And, if there is no evidence, then we should look at the proposal again.
PolishMusimy przeanalizować prawdziwe przyczyny braku ambitnych postępów z naszej strony.
We have to analyse the real causes of our lack of ambitious progress.
PolishUważam, że Komisja powinna przeanalizować te propozycje, ponieważ nie mamy żadnych modeli.
I think that the Commission should analyse these proposals, because models do exist.
PolishMusimy przeanalizować pozytywne rzeczy, które nastąpiły w Kopenhadze.
We should look for the positive things that actually happened in Copenhagen.
PolishNiektóre z nich można będzie moim zdaniem przeanalizować bardziej dogłębnie w komisji.
Some of them, I think, could be examined in more depth in committee.
PolishPonadto musimy przeanalizować warunki finansowe, z jakimi mają obecnie do czynienia MŚP.
We must also examine the current financial conditions faced by SMEs.