"przebiegać" English translation

PL

"przebiegać" in English

PL

przebiegać [przebiegam|przebiegałbym] {imperfective verb}

volume_up
1. general
Uważam, że działalność i rozwój gospodarczy winien przebiegać niezależnie od politycznych idei państwa.
I believe that economic activities and development should progress irrespective of the political ideas held by a country.
Chciałabym, aby ta sprawa przebiegała w duchu bliskiej współpracy pomiędzy Radą, Parlamentem i Komisją.
I want this issue to progress in a spirit of close cooperation between the Council, Parliament and the Commission.
Uważam, że szczególnie istotne jest, by proces ten przebiegał w atmosferze owocnej współpracy z krajami sąsiednimi.
I feel that it is especially important for the process to progress via good cooperation with neighbouring countries.
2. "dokonać się"
ponieważ zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B może przebiegać nierozpoznane przez
because hepatitis B infection can go undetected for a long period of time, it is possible that an
Obaj funkcjonariusze wymieniali ostatnie uwagi porządkowe – wszystko miało przebiegać bez zgrzytów.
The two border guards discuss the final details; everything should go according to plan.
Idea, że mamy stan wyjątkowy, ale wybory powinny przebiegać bez zakłóceń, jest bez sensu.
This idea that there is a state of emergency but the elections should go ahead undisturbed does not hold water.
Musimy teraz dowiedzieć się, jak przebiegają działania w Radzie Praw Człowieka ONZ.
We need to hear how the operations in the UN Human Rights Council are proceeding.
Zmiana międzynarodowych traktatów jest skomplikowana i przebiega zdecydowanie zbyt wolno.
Changing international treaties is difficult and proceeds far too slowly.
Tak przebiega europejska integracja: zrywami i małymi kroczkami.
This is how European integration proceeds: in fits and starts and in small steps.
3. "granica, droga, blizna, rysa"
Z tego względu będę cierpliwie czekać, aż cały proces zostanie uruchomiony, aby zobaczyć, jak będzie przebiegać nasza współpraca.
I will therefore wait patiently until the whole process is up and running to see what our cooperation will look like.
Nie ulega wątpliwości, że w tej kwestii nie wszystko przebiega gładko.
The fact that not everything is running smoothly in this regard as yet is beyond question.
Osoby te powinny odwiedzić Wyspy Kanaryjskie i zobaczyć jak przebiegają operacje portowe przed zgłoszeniem pochopnych poprawek.
They should visit the Canary Islands and see how the port operations run before tabling hasty amendments.
4. "przebyć jakąś drogę biegiem"
Z tego względu będę cierpliwie czekać, aż cały proces zostanie uruchomiony, aby zobaczyć, jak będzie przebiegać nasza współpraca.
I will therefore wait patiently until the whole process is up and running to see what our cooperation will look like.
Nie ulega wątpliwości, że w tej kwestii nie wszystko przebiega gładko.
The fact that not everything is running smoothly in this regard as yet is beyond question.
Osoby te powinny odwiedzić Wyspy Kanaryjskie i zobaczyć jak przebiegają operacje portowe przed zgłoszeniem pochopnych poprawek.
They should visit the Canary Islands and see how the port operations run before tabling hasty amendments.
5. "przemknąć"
Z tego względu będę cierpliwie czekać, aż cały proces zostanie uruchomiony, aby zobaczyć, jak będzie przebiegać nasza współpraca.
I will therefore wait patiently until the whole process is up and running to see what our cooperation will look like.
Nie ulega wątpliwości, że w tej kwestii nie wszystko przebiega gładko.
The fact that not everything is running smoothly in this regard as yet is beyond question.
Osoby te powinny odwiedzić Wyspy Kanaryjskie i zobaczyć jak przebiegają operacje portowe przed zgłoszeniem pochopnych poprawek.
They should visit the Canary Islands and see how the port operations run before tabling hasty amendments.
6. "biegiem na drugą stronę"

Context sentences for "przebiegać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDlatego trzeba studzić nastroje, aby głosowanie mogło przebiegać w normalny sposób.
Tempers therefore need to cool down so that voting can take place normally.
PolishU pacjentów nowo zdiagnozowanych, leczenie będzie przebiegać w dwóch fazach:
If you are a newly-diagnosed patient, treatment will occur in two phases:
PolishDochodzenia te powinny przebiegać zgodnie ze standardami międzynarodowymi.
This investigation should be in accordance with international standards.
PolishUstąpienie hipoglikemii może przebiegać wolniej ze względu na wydłużone działanie leku Lantus.
The recovery of hypoglycaemia may be delayed because Lantus has a long action.
PolishInformowanie społeczeństwa musi przebiegać w postaci przejrzystego procesu.
A transparent process must be used for informing the general public.
PolishUstąpienie hipoglikemii może przebiegać wolniej ze względu na wydłużone działanie leku Optisulin.
The recovery of hypoglycaemia may be delayed because Optisulin has a long action.
PolishMam nadzieję, iż dalsze prace nad dyrektywą będą przebiegać w kierunku eliminowania tego zjawiska.
I hope that further work on the directive will move towards eliminating this phenomenon.
PolishCiekawi mnie, jak przebiegać będzie debata na temat prawdziwych wspólnych standardów bezpieczeństwa.
I will be interested to see how the debate about genuine common safety standards goes.
PolishOgólnie oczekuje się, że ożywienie gospodarcze będzie przebiegać dość nierównomiernie.
Overall, the recovery is expected to remain rather uneven.
PolishAby dzielenie się mogło spokojnie przebiegać, musimy mieć dobrze chronione przestrzenie użytkowe.
And for that sharing activity to happen, we have to have well-protected spaces of fair use.
PolishPrzerwanie leczenia produktem leczniczym Kuvan powinno przebiegać wyłącznie pod nadzorem lekarza.
Discontinuation of Kuvan treatment should be done only under the supervision of a physician.
PolishUmieszczanie tego rodzaju informacji na stronach internetowych musi przebiegać w sposób przejrzysty i niezależny.
The posting of this information on websites must be transparent and independent.
PolishDawki dobiera się w zależności od odpowiedzi na leczenie, a samo leczenie może przebiegać do 5 tygodni.
Doses are adjusted according to the response, and treatment may continue for up to 5 weeks.
PolishRealizacja takich programów powinna też przebiegać bez dodatkowych nakładów finansowych i biurokracji.
Such programmes must also be developed without additional financial expenditure and bureaucracy.
PolishMam nadzieję, że będzie ona przebiegać w sposób obiektywny i otwarty.
I hope it will be held in an objective and open way.
PolishTo jest cudowne, ale należy pamiętać, że podobny proces powinien przebiegać również wewnątrz nas.
That's wonderful, but we should also remember that we should have a similar process happening on the inside.
PolishTeraz dyskusja może przebiegać z naszą pomocą lub bez niej.
Now talking can be accompanied with aid or not with aid.
PolishProces wdrożenia planu powinien przebiegać w duchu takiego samego zrównoważonego dialogu, jak proces jego przygotowania.
The implementation of this plan must enjoy the same sustained dialogue as its preparation.
PolishNegocjacje winny przebiegać na podstawie prawa międzynarodowego i przy poszanowaniu poprzednich porozumień.
That was 16 years ago. Negotiations should be based on international law and respect previous agreements.
PolishChcemy bardziej przejrzystego systemu; cała procedura będzie przebiegać w warunkach pełnej przejrzystości.
We want to have a system which is more transparent; the whole procedure will be conducted in full transparency.