PL

przechodzić [przechodzę|przechodziłbym] {verb}

volume_up
1. general
Oczywiście, bardzo trudno jest przechodzić od celów do narzędzi.
Of course, it is very difficult when you have to go from targets to tools.
Żaden rodzic nie powinien przechodzić przez cierpienie związane ze stratą dziecka.
No parent should have to go through the pain of losing a child.
Te państwa członkowskie, które dokonują oszczędności, nie powinny przechodzić obok tego bez zastanowienia.
The Member States that are making savings should not go about it unthinkingly.
Jeśli pacjentka karmi piersią, nie powinna stosować leku AZOPT; może on przechodzić do mleka.
If you are breast-feeding, don't use AZOPT; it may get into your milk.
Kobiety zwykle musiały przechodzić bardzo inwalidyzujące operacje by wyciąć wszystkie węzły chłonne pachowe.
Women used to get really debilitating surgeries to excise all of the axillary lymph nodes.
to get to the point
przechodzić (also: przejrzeć)
to go over sb's head
Watch it go over this.
przechodzić (also: przejść, jechać płynnie)
volume_up
to move on {vb} (keep moving)
Teraz możesz przechodzić między wynikami za pomocą klawiatury!
Now you can move from one result to the next with just your keyboard!
Aby nie przechodzić natychmiast do następnej debaty, proponuję uczcić ofiary minutą ciszy.
In order to ensure that we do not move straight on to another debate, I propose a minute's silence in memory of the victims.
to move on to sth
2. "na kogoś"
przechodzić (also: przejść)
3. "na drugą stronę"
4. "przez (coś)/na drugą str. czegoś"
5. law: "na kogoś"
przechodzić (also: przejść)

Synonyms (Polish) for "przechodzić":

przechodzić

Context sentences for "przechodzić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNależy zapomnieć o wszelkich ceremoniach i zacząć przechodzić od słów do czynów.
It is necessary to stop being ceremonious and to start transferring from word to deeds.
PolishPo drugie, region ten zaczął przechodzić drastyczną zmianę klimatu, na którą musimy zareagować.
Second, the region has entered a dramatic climate change we need to react to.
PolishWyobraźcie sobie, że zamiast to znosić, mogliby oni przechodzić regenerację utraconej kończyny.
Imagine if instead of facing that, they could actually face the regeneration of that limb.
PolishWielu konsumentów regularnie napotyka trudności, próbując przechodzić od jednego dostawcy do innego.
Many consumers regularly face obstacles in trying to switch from one provider to another.
PolishY2K + 10 nadchodził, wyż demograficzny zaczął przechodzić na emeryturę.
Y2K + 10 was coming, the baby boomers starting to retire.
PolishOporność na środki przeciwdrobnoustrojowe może przechodzić zarówno z ludzi na zwierzęta jak i ze zwierząt na ludzi.
Antimicrobial resistance can be transmitted from humans to animals and vice versa.
PolishJest to temat, wobec którego nie powinniśmy przechodzić obojętnie.
We should not remain indifferent to this issue.
PolishNie możemy dalej przechodzić do porządku dziennego nad wetem Chin i Rosji, krajów rządzonych przez dyktatorów.
We cannot continue accepting the vetoes of China and Russia, countries that are run by dictators.
PolishBadania wykazały również, że pacjenci mogą bezpiecznie przechodzić z leczenia alglucerazą na leczenie imiglucerazą.
It has also been shown that patients may safely switch from alglucerase to imiglucerase treatment.
PolishZgodnie z nowymi przepisami będą one musiały przechodzić testy bezpieczeństwa tak surowe, jak wszystkie inne pojazdy.
Under the regulation, they will have to pass safety tests that are just as strict as those for all other vehicles.
PolishWszystkie pojazdy powinny przechodzić jak największą ilość testów w celu poprawienia bezpieczeństwa na drogach UE.
All vehicles should undergo as many tests as necessary in the interests of improving safety on the European Union's roads.
PolishOporność ta występuje jednakowo u zwierząt i ludzi i może przechodzić zarówno z ludzi na zwierzęta, jak i ze zwierząt na ludzi.
In fact, this resistance affects both humans and animals, and can be transmitted from human to animal and vice versa.
PolishI powstał projekt, rodzaj galerii tworzącej wyspę, i można było przechodzić przez nią po dachu, i było tam mnóstwo ciekawych rzeczy.
And there emerged a design: the galleries sort of forming an island and you could walk through them or on the roof.
PolishOporność ta może przechodzić ze zwierząt na ludzi, zagrażając ich zdrowiu lub komplikując leczenie niektórych chorób.
This resistance may be transferred from animals to humans, and thereby pose a risk to health, or complicate the treatment of some diseases.
PolishPróbowali państwo przechodzić do porządku dziennego nad różnicą zdań, która niewątpliwie występuje w Radzie w odniesieniu do tego celu społecznego.
You have tended to gloss over the disagreement that undoubtedly surrounds this social objective in the Council.
PolishPomału zaczęło mi przechodzić.
PolishPomału zaczęło mi przechodzić.
Polishprzechodzić na płatną wersję
PolishZapewne pamięta pani swoje słowa, że przy obecnych cenach zboża, ludzie prawdopodobnie będą szybciej przechodzić na zboża zamiast cukru.
You will remember that you said: with the price of grain as it is, people are now perhaps going faster into cereals and out of sugar.
PolishW ramach lepszego stanowienia prawa nie powinniśmy raz jeszcze przechodzić przez trudy podejmowania decyzji przez Komisję Europejską.
Within the framework of better lawmaking, I was thinking that we should not appear to be going through the European Commission mill again.