PL przeglądanie
volume_up
{neuter}

1. IT

przeglądanie
Możesz kontynuować przeglądanie w zwykłym trybie w innym oknie.
You can continue browsing as normal in the other window.
Funkcja Bezpieczne przeglądanie na dwa sposoby chroni użytkownika przed wyłudzaniem informacji i złośliwym oprogramowaniem.
Safe Browsing works in two ways to help protect you against phishing and malware.
Jak działa Bezpieczne przeglądanie?
How does Safe Browsing work?

2. other

Context sentences for "przeglądanie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZostanie otwarte osobne okno z notatkami, które umożliwia prezenterowi przeglądanie tych notatek i poprowadzenie prezentacji.
This opens a separate speaker notes window that allows the presenter to guide the presentation while viewing his or her notes.
PolishWidzicie teraz, że przeglądanie informacji, przeglądanie danych w ten sposób przypomina pływanie w żywej infografice, grafice informacyjnej.
So you get the idea that viewing information, viewing data in this way, is a lot like swimming in a living information info-graphic.
PolishZaznacz opcję „Pozwól wszystkim na przeglądanie podsumowania odpowiedzi” w oknie „Edytuj potwierdzenie”, aby umożliwić wyświetlanie podsumowania wszystkim osobom.
Select the option 'Let everyone see response summary' in the 'Edit confirmation' window to make the summary viewable to everyone.
PolishDokumenty Google umożliwiają szybkie przeglądanie wielu typów plików w trybie online, w tym plików PDF, plików pakietu Microsoft Office oraz wielu typów plików graficznych.
With Google Docs, you can quickly view many file types online, including PDFs, Microsoft Office files, and many image file types.
PolishMożesz utworzyć profil użytkownika, który umożliwi innym użytkownikom Map Google przeglądanie Twoich map i opinii, a także dodatkowych informacji na Twój temat, które chcesz udostępnić.
You can create a user profile which allows other Google Maps users to view your maps and reviews, plus additional information you want to display about yourself.