PL

przejść {verb}

volume_up
1. general
Światło emitowane przez fluorescencję potrafi przejść przez tkankę.
The light that the fluorescence emits can go through tissue.
Każdemu powiedziano, że ma przejść do innego budynku i wygłosić swoje kazanie.
Then one by one, they were told they had to go to another building and give their sermon.
Ale co ta kobieta musiała przejść nie było niczym wyjątkowym; zdarza się to nazbyt często.
But what that woman had to go through was not exceptional; it happens all too often.
przejść (also: przechodzić, jechać płynnie)
volume_up
to move on {vb} (keep moving)
Pozwolę sobie przejść do ostatniego punktu, dotyczącego przyszłości pomocy humanitarnej.
Let me then move to a last point, looking forward on the humanitarian side.
Chciałbym przejść do drugiego tematu, czyli finansowania kryzysu.
I would like to move on to a second subject, in other words, financing in the crisis.
Jednocześnie jednak nie możemy przejść tak po prostu do porządku dziennego.
At the same time, however, we cannot simply move on to the business of the day.
Jak tylko dowiemy się tego, możemy oczywiście przejść do dyskusji.
Once we have this information, we can, of course, get down to discussions.
Jednak jak przejść od pracy naukowej do wniosków politycznych?
However, how do we get from this academic work to political proposals?
Jak przejść najtrudniejszą część?" I co się wtedy dzieje?
How do I get through the hardest part?" And then what happens?
Zdaję sobie sprawę, że zmieniliśmy podejście do sprawy, jednak nie możemy ograniczać się do zwykłych wypowiedzi, a musimy przejść do działania.
I realise that we were changing the issue, but we must go beyond mere words and turn to action.
Dziś potrzebujemy gładszych przejść od jednej prezydencji do drugiej.
Nowadays, there must be a seamless transfer from one Presidency to another.
Władza musi przejść w ręce cywilnego, demokratycznego rządu.
Power must be transferred to a civilian democratic government.
A więc trzymamy się planu oddzielenia dopłat od produkcji w 2009 r., a w 2011 r. przejdziemy na politykę rozwoju wsi.
So we will stick to the fact that we will decouple in 2009, and from 2011 we will transfer into the rural development policy.
Cetyryzyna nie podlega w znaczącym stopniu metabolizmowi pierwszego przejścia.
Cetirizine does not undergo extensive first pass metabolism.
Giove-B już jest na Bajkonurze, gdzie przejdzie ostateczne badanie przed jego wystrzeleniem na orbitę.
Giove-B is already in Baikonur, where it will undergo final testing before launch day.
Łotwa była chyba pierwszym państwem, które przeszło wszystkie trudności spowodowane działalnością banków.
Latvia was perhaps the first to undergo all this hardship, which was caused by the activities of the banks.
Światło emitowane przez fluorescencję potrafi przejść przez tkankę.
The light that the fluorescence emits can go through tissue.
To zawsze nieodzowne, by przejść przez nie wszystkie w należytej kolejności.
It is always necessary to go through everything in order.
Ale co ta kobieta musiała przejść nie było niczym wyjątkowym; zdarza się to nazbyt często.
But what that woman had to go through was not exceptional; it happens all too often.
Tak więc mogli oni przejść przez Park Narodowy Okapi.
So they might go through, pass through the Okapi Faunal Reserve.
Zapewnijcie proszę, aby wszystkie europejskie akty prawne musiały przejść przez ten parlament w głosowaniu jawnym.
Please ensure that all European laws have to pass through this Parliament in a public vote.
Nie możemy przejść nad tym do porządku dziennego.
We should not let it pass.
Tak więc mogli oni przejść przez Park Narodowy Okapi.
So they might go through, pass through the Okapi Faunal Reserve.
Zapewnijcie proszę, aby wszystkie europejskie akty prawne musiały przejść przez ten parlament w głosowaniu jawnym.
Please ensure that all European laws have to pass through this Parliament in a public vote.
Jeśli nic się nie stanie, wtedy przynajmniej ogień olimpijski nie powinien przejść przez terytorium Tybetu.
If nothing happens, then at the very least the Olympic flame should not pass through Tibetan territory.
2. "na kogoś"
przejść (also: przechodzić)
3. "na drugą stronę"
4. "przez (coś)/na drugą str. czegoś"
5. "od/z czegoś do czegoś"
przejść
volume_up
to graduate {v.i.} (from sth to sth)
6. law: "na kogoś"
przejść (also: przechodzić)
volume_up
to devolve {v.i.} (on/to sb)

Context sentences for "przejść" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZanim osiągniemy wspólną politykę azylową, musimy jeszcze przejść długą drogę.
There is still a long road ahead of us before we achieve a common policy on asylum.
PolishPacjent powinien przejść szkolenie dotyczące sposobu wykonania wstrzyknięcia leku Avonex.
You should have had training in how to inject Avonex These notes are a reminder.
PolishDopiero wówczas Komisja może przejść do następnej decyzji i innego trybu działania.
Only then can the Commission proceed to another decision and another course of action.
PolishTeraz chciałbym przejść do problemu azbestu, który był już tutaj przedmiotem dyskusji.
Now I want to turn to the issue of the asbestos problem which has been discussed here.
PolishRosja potrzebuje przejść od demokracji kontrolowanej do demokracji rozwijającej się.
Russia needs to make the transition from a controlled democracy to a developing democracy.
PolishChciałbym teraz przejść do omówienia nowego rozporządzenia w sprawie statystyk europejskich.
Now I would like to discuss the new regulation on European statistics specifically.
PolishNie możemy przejść drogi do Unii Europejskiej za Bośnię i Hercegowinę.
We cannot travel the road to the European Union for Bosnia and Herzegovina.
PolishTeraz należy przejść do działania i w jak najkrótszym terminie wdrożyć projekty.
It is now time to switch to taking action and to implement the proposals as quickly as possible.
PolishMusimy przejść do kolejnego etapu, jeśli chodzi o nasze operacje w Afganistanie i Pakistanie.
We need to take further steps in our operations in Afghanistan and Pakistan.
PolishTo jest właściwe podejście, które pozwoli Europie przejść do nowego etapu.
That is the right approach and it will take Europe into a new phase.
PolishChciałbym teraz przejść do sprawy nowego partnerstwa na rzecz modernizujących się uniwersytetów.
I would now like to turn to the new partnership for modernising universities.
PolishZ tych względów społeczeństwo nie jest gotowe przejść wyłącznie na obrót bezgotówkowy.
In view of these features, society is not ready to do without cash.
PolishChciałbym teraz przejść do trzech priorytetów prezydencji czeskiej.
I would now like to turn to the three priorities of the Czech Presidency.
PolishChciałbym przejść do istotnej kwestii oznaczeń geograficznych i tradycyjnych specjalności.
I come to the important question of geographical indications and traditional specialities.
PolishJest rzeczą zrozumiałą, że Komisja nie mogła przejść do porządku dziennego nad tymi zaniechaniami.
It is understandable that the Commission could not ignore this failure to act.
PolishPo drugie, chcemy przejść do kolejnego etapu unii walutowej.
My second point is that we want the monetary union to be taken to the next stage.
PolishAle paryska firma zajmująca się alternatywną energią pomaga nam przejść na energię słoneczną.
But an amazing alternative energy company in Paris is taking us off the grid with solar.
PolishKiedy już sprecyzujemy potrzeby w zakresie informacji, trzeba będzie przejść do kolejnego etapu.
A further phase needs to be developed once the information needs are clear.
Polish. ~~~ Czytacie je, korzystacie z linków, żeby przejść gdzie indziej – tak to wygląda.
More or less, you read them, you can follow links from them, and that's it.
PolishJak już mówiłem wcześniej, zapominamy o trudnościach, przez które musieliśmy przejść.
Actually as was pointed out earlier, we forget about all the struggle there was in getting there.