PL

przekazać {perfective verb}

volume_up
1. general
Taki przekaz powinniśmy zdecydowanie przekazać władzom Gruzji.
That is the message we should convey very strongly to the Georgian authorities.
Panie przewodniczący Pöttering, tę informacje musimy również przekazać europejskim podatnikom.
That is a message, President Pöttering, that we must also convey to European taxpayers.
Starałam się to przekazać w tabeli załączonej do sprawozdania.
I have tried to convey this in the table appended to the report.
Jeśli chciałaby pani przekazać jakieś informacje, to bardzo proszę przekazać mi je w formie pisemnej.
If you would like to give me some information about this, please give it to me in writing.
Chcę przekazać następujący jasny komunikat: sama koordynacja nie wystarczy.
I want to give this clear message: coordination alone is not enough.
Pozwolę sobie przekazać Państwu nieco informacji o najnowszych wydarzeniach.
Let me give you some information on the latest state of play.
przekazać (also: minąć, mijać, zdać, podać)
Będzie to wyjątkowa okazja, aby przekazać mu nasze przesłanie.
That will be a unique opportunity to pass on our message.
Proszę ponownie przekazać im nasze podziękowania.
Please would you pass this message on to them once again.
W tym kontekście, jeżeli mogę, chciałbym przekazać pani pytanie, które często jest mi zadawane.
In this context, I would like, if I may, to pass on a question which is often put to me.
W ten sposób Parlament Europejski będzie mógł przekazać sygnał Komisji.
This will allow the European Parliament to send a clear signal to the Commission.
Chciałbym przekazać obywatelom Węgier znak solidarności.
(EL) Madam President, I should like to send a message of solidarity to the citizens of Hungary.
W tym momencie musimy przekazać trzy główne przesłanki:
At the present juncture, there are three main messages that we need to send:
Albo gdy musi przekazać krewnemu diagnozę ciężkiej choroby?
Or when she has to communicate a diagnosis of a serious illness to a relative?
Jak w związku z tym Komisja zamierza w pełni przekazać wyniki tej tabeli konsumentom i przemysłowi?
Accordingly, how does the Commission propose fully to communicate the results of this scoreboard to consumers and industry?
Musimy przekazać pozytywny sygnał światu zewnętrznemu, że wspólnie z Komisją osiągnęliśmy taki kompromis.
We must communicate this positive signal that we have arrived at together, with the Commission, to the outside world.
przekazać (also: przekazywać, przenieść, przenosić)
volume_up
to devolve {v.t.} (sth to/on sb/sth)
Jeżeli szczerze wierzycie w ideę przekazania władzy ludziom, to powinniśmy przekazywać im uprawnienia i pytać, czego jeszcze chcą.
If you truly believe in power to the people, we should devolve power back to them and ask them what they want.
Odniesiemy sukces, jeżeli państwa członkowskie będą utożsamiały się z prowadzonymi przez siebie działaniami, a odpowiedzialność za nie zostanie przekazana władzom na odpowiednim szczeblu.
We will achieve success if the Member States identify with the work they undertake and responsibility for it is devolved to authorities at the appropriate level.
przekazać (also: przekazywać)
Możesz ewentualnie osobiście przekazać swoje dokumenty − zarówno oryginały, jak i kopie − odpowiedniemu urzędowi.
Alternatively, you can hand in your application – with original documents – in person.
Rząd Sudanu stanowczo odmawia przekazania ich kiedykolwiek pod opiekę MTK.
The Government of Sudan is insisting that it will never hand them over to the ICC.
Teraz, kiedy Izba przegłosowała, że jest to broń palna, jestem gotowa przekazać ją odpowiednim władzom!
Now that the House has voted that it is a firearm, I am prepared to hand it over to the authorities!
Czy nie oznacza to przekazania suwerennego prawa do zarządzania własnym skarbem?
Does this hand over the sovereign right to manage one's own treasury?
Ustępujący prezydent, Laurent Gbagbo, odmówił przekazania władzy.
The outgoing president, Mr Gbagbo, refused to hand over power.
I will hand over the document to the Council.
To jest wiadomość, którą chciałem przekazać i którą chciałem się podzielić z panią komisarz Fischer Boel.
This is the message which I wish to convey and which I wish to impart to Commissioner Boel.
Przekażę sprawę odpowiednim organom i one udzielą panu informacji.
I will refer the matter to the relevant authorities and they will let you know.
Przekażę jednak pańską prośbę Konferencji Przewodniczących, która zbierze się późnym popołudniem.
I will, however, refer your request to the Conference of Presidents which will meet later this afternoon.
Sprawozdanie zostaje ponownie przekazane do Komisji Handlu Międzynarodowego.
The report is referred back to the Committee on International Trade.
Ten zakład przekaże wniosek właściwym organom.
They will forward your request to the right authority.
Z pewnością przekażę państwa opinie i uwagi komisarzowi Figlowi.
I will certainly forward your points and the concerns that you have expressed to Commissioner Figeľ.
Jeśli udostępnisz dokument osobie bez konta Google, będzie ona mogła przekazać e-maila z zaproszeniem innej osobie.
If you share a doc with someone who doesn't have a Google Account, the invitation email can be forwarded to other people.
Możesz ewentualnie osobiście przekazać swoje dokumenty − zarówno oryginały, jak i kopie − odpowiedniemu urzędowi.
Alternatively, you can hand in your application – with original documents – in person.
Teraz, kiedy Izba przegłosowała, że jest to broń palna, jestem gotowa przekazać ją odpowiednim władzom!
Now that the House has voted that it is a firearm, I am prepared to hand it over to the authorities!
Czasami wydruk dokumentu jest przydatny, na przykład w sytuacji, gdy musisz przekazać raport menedżerowi lub nauczycielowi.
Sometimes it's useful to have a hard copy of a Google document, like if you need to hand in a report to your manager or teacher.
przekazać (also: przekazywać)
Przekażę także wysokiej przedstawiciel podobnie wyraźną i kompromisową opinię na temat eksportu broni, którą tutaj wyrażono.
Likewise, I will also relay to the High Representative the similarly clear and consensual opinion about arms exports that has been expressed here.
Zawsze tak twierdziliśmy, a jeśli panu tego nie przekazano, to nie nasz, lecz pański problem.
We have always said so and if this has not been relayed to you, it is not our problem, but yours.
Jako wybrana przedstawicielka Estonii oczekuję odpowiedzi i przeprosin od państwa sprawującego prezydencję, żebym mogła przekazać je Estończykom.
As a representative elected from Estonia, I expect an answer and an apology from the country that holds the presidency, so that I may relay it to the Estonian people.
Oczekujemy, że Chorwacja rozwieje wszelkie obawy dotyczące jej współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze i przekaże wszystkie dokumenty, których żąda Trybunał.
We expect Croatia to dispel all concerns about their cooperation with the International Criminal Tribunal at The Hague, and to turn over all the documents which the tribunal requests.
2. "coś komuś"
przekazać (also: przekazywać, wyjawiać, wyjawić)
volume_up
to break to {vb} (break sth to sb)
to break the news to sb
3. "komuś"
przekazać (also: podać, przekazywać, podawać)
4. "tradycje"
5. law: "w spadku"
    Każda osoba ma prawo do władania, używania, rozporządzania i przekazania w drodze spadku mienia nabytego zgodnie z prawem.
Everyone has the right to own, use, dispose of and bequeath his or her lawfully acquired possessions.
6. politics
przekazać (also: przekazywać)

Context sentences for "przekazać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMój klient chce zwrócić się do was bezpośrednio przekazać to własnym głosem...
My client wants to address you directly so you can hear from his own voice...
PolishW każdym razie to była moja koncepcja, którą chciałem przekazać młodzieży.
Well, that was my idea that I was going to try to get across to the youngsters.
PolishNależy przekazać pacjentowi instrukcje dotyczące usuwania igieł po każdym wstrzyknięciu.
The patient should be instructed to discard the needle after each injection.
PolishMamy również zamiar rozdysponować i przekazać tę kwotę w miarę możliwości jak najszybciej.
We are also going to commit this sum and to disburse this as soon as possible.
PolishJedną z wiadomości, które chciałbym przekazać jest pytanie o obronę jakości życia.
I mean, one of the messages I like to carry over is, what about defending quality of life?
PolishJa także chcę przekazać gratulacje, podobnie, jak moi przedmówcy.
Madam President, I echo the congratulations to our rapporteurs made by previous speakers.
PolishTakie właśnie myślenie starałem się przekazać młodzieży pod moją opieką.
So that was the ideas that I tried to get across to the youngsters under my supervision.
PolishMożesz przekazać swoją wagę przyjaciołom na Twitterze, a oni mogą pomóc ci utrzymać linię.
You can Tweet your weight to your friends, and they can keep you in line.
PolishWięc, jaką wiedzę mogę wam przekazać dzięki temu eksperymentowi?
So, what have I learned from this experiment that I would like to tell the world?
PolishChciałbym przekazać moje najlepsze życzenia sprawozdawcom i podziękować im za ich pracę.
I would like to extend my best wishes to the rapporteurs and to thank them for their work.
PolishNa początku chciałbym przekazać Państwu kilka uwag i informacji:
I would like to start by making some comments and passing on some information.
PolishPo trzecie, jeśli chodzi o kwestię energii w Europie, należy przekazać jeden wyraźny komunikat.
Thirdly, when it comes to energy in Europe, the one and same message must be given.
PolishW ciągu 90 dni od opublikowania notyfikacji Komisja musi przekazać sprawozdanie Radzie.
Within 90 days of publication of the notification, the Commission must report to the Council.
PolishChciałbym także przekazać moje uznanie dla oświadczenia, które przedstawił pan w sprawie Turcji.
I would also like to offer my heartfelt thanks for the statement you made on Turkey.
PolishRząd portugalski już postanowił przekazać sumę 100 milionów euro na ten cel.
The Portuguese Government has already decided to make EUR 100 million available for this purpose.
PolishChciałbym przekazać panu posłowi Watsonowi, że nie jestem protekcjonistą.
I would also like to say to Mr Watson that I am not protectionist.
PolishWreszcie, chcemy przekazać nasze uwagi dotyczące głosowania nad poprawką nr 36 w sprawie Laval.
Lastly, we would like to comment on the vote on Amendment 36 concerning the Laval case.
PolishChciałbym przekazać najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i krewnym żołnierza.
I should like to express our deepest sympathy to the late sergeant's family and to all his relations.
PolishW tym przypadku należy przekazać więcej pieniędzy na projekty przeznaczone dla młodych ludzi.
In this respect, more money must be made available for projects targeted at young people.
PolishParlament Europejski powinien przekazać rządowi włoskiemu w tej kwestii jasne przesłanie.
The Italian Government should be given a clear message about it from the European Parliament.