"przekonania" English translation

PL

"przekonania" in English

PL przekonania
volume_up
{feminine plural}

przekonania
Nikt nie powinien być prześladowany ze względu na przekonania religijne.
No one should be persecuted because of their religious beliefs.
Chcemy pokazać przekonania za pomocą prawdopodobieństw.
But we're going to represent beliefs with probabilities.
Takie są nasze przekonania i takie jest nasze zdanie.
These are our beliefs and our convictions.
przekonania
To Europa myśląca, pełna przekonania, znajdująca odpowiedzi i mająca wyobraźnię.
It is a Europe that thinks, that has convictions, that has answers and that has imagination.
I wyrażał swoje niezachwiane przekonania w codziennym języku, metaforach, opowieściach.
And he expressed his unshakeable convictions in everyday language, in metaphors, in stories.
Należy walczyć o nasze przekonania, o wizjonerski budżet w czasach kryzysu.
It is important to fight for our convictions; for a budget that is visionary in a time of crisis.

Context sentences for "przekonania" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNie mam przekonania do tego rodzaju alkoholu, ale czasami lubię się napić.
I did this ad. I don't believe in this kind of alcohol, but I do drink sometimes.
PolishNie możemy pozwolić, by przekonania religijne były powodem dyskryminacji i przemocy.
We cannot permit religious arguments to fuel discrimination and violence.
PolishJednocześnie pytam sam siebie o swoje przekonania i cel w opowiadaniu historii.
But at the same time, I questioned myself and my own integrity and purpose in storytelling.
PolishI jak doszłam do przekonania, że to co mi się zdarzyło jest wirusową infekcją memetyczną.
And how I've come to view what happened to me is a viral, memetic infection.
PolishNabrałam przekonania, że zrobiliśmy większy postęp w pracy niż w naszych domach.
I've become convinced that we've made more progress in the workforce than we have in the home.
PolishW ten sposób ludzie nabiorą przekonania, że instytucje są skuteczne i zajmują się ich sprawami.
This will convince people that the institutions are effective and close to them.
PolishCoraz większa liczba naukowców publicznie kwestionuje dominujące przekonania klimatyczne.
More and more scientists are going public to challenge climate orthodoxy.
PolishLudzie nie powinni przebywać w małych ani wielkich więzieniach za swoje przekonania.
People should not live in small or big prisons for their thoughts.
PolishNie powinna jednak reagować z wahaniem, bez przekonania i ostrożnie.
However, it should not respond hesitantly, half-heartedly and defensively.
PolishMam nadzieję, że nie ma wątpliwości co do naszego przekonania do traktatu lizbońskiego.
I hope there are no doubts about our commitment to the Lisbon Treaty.
PolishStąd mój głos, który wynika z mojego przekonania o konieczności poszanowania zasady pomocniczości.
I have voted accordingly, so as not to go against the principle of subsidiarity.
PolishNasze o nich przekonania warunkuje postrzeganie zmysłowe: pada więcej czy mniej?
Whether or not you believe in it is based on your sense of is it raining more or is it raining less?
PolishNie jestem kimś, kto może pokazać się i przedstawić swoje osobiste przekonania.
I am not somebody who can go out and give my personal views.
PolishNaszym celem musi być pomaganie tym ludziom, a nie szerzenie przekonania o naszej nieomylności.
Our goal must be to help these people and not to encourage European self-righteousness.
PolishJestem daleki od przekonania, że będzie to chociaż wstępny mały krok w odpowiednim kierunku.
I am far from convinced that this will be even an initial small step in the right direction.
PolishWiodąca prym Europa nie wystarczy dla przekonania reszty świata.
Europe leading the way is not enough to convince the rest of the world.
PolishMianowicie: "Dlaczego tak trudno poznać cudze potrzeby i przekonania?"
Or perhaps, more relevantly, "Why is it so hard to change what somebody else wants or believes?"
PolishZ tego względu należy zachować ostrożność do czasu przekonania się, jak organizm reaguje na lek.
Therefore, you should be careful until you are used to the effects this medicine might have.
PolishOdzwierciedleniem tego przekonania są Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy.
The ILO's conventions are an example of this approach.
PolishTak oto dochodzimy tutaj do przekonania, że jesteśmy dzisiaj uzbrojeni w rozporządzenie.
Thus, here we find ourselves today armed with a regulation.