PL przekonanie
volume_up
{neuter}

przekonanie (also: pogląd, przeświadczenie, wiara, wierzenie)
volume_up
belief {noun}
Jeśli to przekonanie okaże się błędne, będzie to robiło różnicę.
If that belief turns out to be mistaken, it will make a difference.
To było osobiste przekonanie, nie ważne co się działo, bez zbędnych szczegółów.
And that was a personal belief, regardless of what's going on, regardless of the details.
To te intuicyjne, głęboko zakorzenione przekonanie było złe.
It was an intuitive, strong-held belief that was wrong.
przekonanie (also: przeświadczenie, skazanie)
Pan ma swoje przekonanie, inni mają swoje.
You have your conviction, others have theirs.
Przekonanie: przyszłość Unii zależy od nowych środków własnych i podatku od transakcji finansowych.
Conviction: the future of the Union depends on new own resources and a tax on financial transactions.
Powodem jest nasze głębokie przekonanie, że przedmiotowe głosowanie nie byłoby właściwe w obecnym czasie.
The reason was our firm conviction that this vote would not have been appropriate at this time.
Dlatego dzisiaj spróbuję podważyć wasze przekonanie.
And they say this with an amazing confidence.
Dlatego dzisiaj spróbuję podważyć wasze przekonanie.
And so what I'm going to try to do today is to shake your confidence.
To posunięcie wskazuje zarówno na instynkt jak i przekonanie o dobrej polityce gospodarczej w przyszłości jako członka grupy euro.
It shows both instinct and confidence for good future economic policy as a member of the euro group.

Context sentences for "przekonanie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishŻywię stanowcze przekonanie, że najpierw powinniśmy ulepszyć demokrację u siebie.
I am absolutely certain that the first thing we need do is to improve democracy at home.
PolishSądzę, że wyrażę opinię wielu z nas, gdy stwierdzę, iż odwzajemniamy to przekonanie.
I believe that I speak on behalf of many of us when saying that this notion is mutual.
PolishDajemy sobie czas na przekonanie się, czy owa pilność jest istotnie brana pod uwagę.
We are giving ourselves time to see whether this urgency is in fact taken into account.
PolishPrzekonanie, że każdy odpowiada za siebie jest całkowicie nie do przyjęcia.
This whole notion of every man for himself is completely unsustainable.
PolishO wierze decyduje własne przekonanie, a nie stanowisko władz państwowych czy sądowniczych.
A person's faith cannot be determined by the position of national or legal authorities.
PolishIstnieje przekonanie, że obawy żywią wyłącznie rolnicy europejscy.
There is an impression that European farmers are the only ones with concerns.
PolishI czy w tych warunkach nadal żywi pan przekonanie o możliwości trwałego długoterminowego porozumienia?
And are you now confident a sustainable long-term arrangement may be established?
PolishJak trwałe jest nasze mdłe zgubne przekonanie że chwila zadumy wystarczy by dojść do prawości.
How enduring, our bland fatal assurance that reflection is righteousness being accomplished.
PolishWielu sportowców posiada tę cechę, przekonanie o niezniszczalności.
A lot of athletes have this, you know, sort of invincibility. ~~~ They should worry about me.
PolishPanuje przekonanie, że stało się tak za sprawą unijnych pieniędzy.
The impression was then created that it was happening with EU money.
PolishJednak wśród obywateli panuje błędne przekonanie co do naszych przychodów.
However, there is a general misconception on our revenues.
PolishKończąc, wyrażam swoje mocne przekonanie, że nowe ramy prawne będą bardziej korzystne dla konsumentów.
To conclude, I strongly believe the new framework will be more favourable to consumers.
PolishAby tak robić, potrzebny jest wysoki poziom świadomości oraz przekonanie.
To do this requires considerable awareness and commitment.
PolishTo przekonanie podziela także Komisja Petycji, a ja popieram ponowne wybranie go na ten urząd.
This sentiment has also been echoed by the Committee on Petitions, and I support his re-election.
PolishZgodnie ze słowami Goethego "nie ma nic bardziej szkodliwego dla nowej prawdy niż stare błędne przekonanie”.
Goethe said that 'nothing is more damaging to a new truth than an old error'.
PolishPo prostu panowało przekonanie, że zostaną one poddane regulacjom na podstawie protokołu montrealskiego.
That was because it was thought that they would be regulated under the Montreal Protocol.
PolishPrzekonanie, że kryzys finansowy się skończył, jest czystą fantazją.
Thinking that the financial crisis is over is pure fantasy.
PolishPanuje błędne przekonanie, że starsi mają mniejsze potrzeby.
Many people wrongly think that older people have fewer needs.
PolishŻywię przekonanie, że debatę w sprawie Europy należy kontynuować.
I believe that the debate on Europe needs to continue.
PolishMam nadzieję, że uda mi się zmienić to przekonanie.
But I really hope to have the opportunity to change that perception.